• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Päiväkodin retket ovat osa varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta ja olennainen osa päiväkodin toimintaa. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa oman tiiminsä kanssa siitä, että heidän antamansa varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista ja turvallista.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Erilaiset retket rikastavat lasten oppimisympäristöjä. Päiväkodin järjestämistä retkistä ja erilaisista oppimisympäristöistä on tärkeä tehdä kirjaus paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen opettaja arvioi oman tiiminsä kanssa, milloin retkiä on tarkoituksenmukaista päiväkodissa järjestää.

Onnistunut retki päiväkodissa alkaa aina huolellisella retken suunnittelulla. Retkisuunnitelma tulee tehdä hyvissä ajoin ja hyväksyttää se päiväkodin johtajalla, jolla on kokonaisvastuu päiväkodin turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksen järjestäjien omat retkiä koskevat ohjeet tulee huomioida retkisuunnitelmassa.

Suunnittele vain sellaisia retkiä, joihin kaikki ryhmän lapset pystyvät kehitystasonsa ja terveytensä puolesta osallistumaan, ellei erikseen ole sovittu, että retki koskee vain osaa lapsiryhmää.  

Kirjaa retkisuunnitelmaan ainakin seuraavat asiat:

 • Retkelle osallistuvat lapset ja heidän huoltajiensa yhteystiedot
 • Valokuvat lapsesta mahdollisen katoamisen varalta
 • Retkelle osallistuva varhaiskasvatushenkilöstö sekä heidän vastuunsa ja tehtävänsä
 • Mukaan tulevat muut aikuiset, esim. huoltajat
 • Retkikohde ja siihen liittyvät mahdolliset vaarat (vaarojen arviointi)
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten tuki retkellä
 • Retkellä mahdollisesti tarvittava lääkehoito
 • Miten siirrytään retkikohteeseen ja takaisin
 • Retkelle mukaan tarvittavat varusteet
 • Mahdollinen ruokailu ja sen järjestäminen retken aikana
 • Miten ja milloin retkestä tiedotetaan huoltajille
 • Retken kustannukset ja niiden kattaminen
 • Toimintaohjeet, jos lapsi sairastuu retken aikana
 • Toimintaohjeet, jos lapsi katoaa retkikohteessa

Retkille tulee aina osallistua varhaiskasvatusasetuksessa säädetty määrä varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivia henkilöitä suhteessa lasten lukumäärään. Retkillä tulee olla vähintään kaksi kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävässä toimivaa aikuista. Päiväkodin johtaja arvioi varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, kuinka paljon retkellä tulee olla päiväkodin henkilökuntaa, jotta turvallisuus saadaan varmistettua.

Tätä arvioitaessa tulee huomioida, että retkellä helposti lasten onnettomuuksien ja katoamisen riski kasvaa. Jos aikuisia ei ole riittävästi, siirrä retki myöhempään ajankohtaan. Lasten huoltajia on mahdollista ottaa retkelle mukaan avuksi, mutta heillä ei ole juridista vastuuta lapsista. On tärkeää, että ainakin yksi retkellä mukana olevista aikuisista on ensiaputaitoinen.

Ennen kuin päätät tulevasta retkikohteesta tee huolellinen vaarojen arviointi retkikohteen osalta. Mieti tarkkaan, mitä riskitekijöitä retkikohteeseen matkustettaessa ja retkikohteessa voi olla ja miten pystyt poistamaan tai ainakin minimoimaan ennakolta riskitekijät. Ole tarvittaessa yhteydessä myös retkikohteeseen ja kysy, mitkä turvallisuusseikat tulee erityisesti retkikohteessa huomioida.

Mikäli mahdollista käy tutustumassa retkikohteeseen ennen retkeä. Näin pystyt jo suunnitteluvaiheessa paremmin ottamaan huomioon retkeen liittyvät erilaiset riskitekijät ja muut retken onnistumisen kannalta tärkeät seikat. Valitse sellainen retkikohde, joka on entuudestaan tuttu sekä turvalliseksi ja hyväksi koettu.

Mieti retken suunnitteluvaiheessa, millainen retki on turvallinen omalle ryhmälle. Sopivan retkikohteen valintaan vaikuttaa retkelle osallistuvien lasten ja aikuisten lukumäärä, lasten ikä ja lasten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Jos ryhmään kuuluu erityistä tukea tarvitsevia lapsia, tulee varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen myös retkellä. Selvitä, vaatiiko lapsen mahdollinen sairaus erityisiä toimenpiteitä retken aikana ja miten ne hoidetaan.  

Suunnittele huolella, miten retkikohteeseen on turvallisinta ja helpointa päästä. Jos retkikohde vaatii tilausbussin hankinnan, varmista ensin omalta esimieheltä, onko maksullista kuljetusta mahdollista käyttää.

Päiväkodin henkilökunnan ja huoltajien omia autoja ei suositella käytettäväksi päiväkotien retkiin liittyvissä kuljetuksissa, sillä se sisältää useita riskejä.

Jos opettaja kuitenkin toimii kuljettajana vastoin OAJ:n suositusta, liikennevahingon sattuessa syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa henkilövahingot sekä vastapuolen aineelliset ja henkilövahingot.

Liikennevakuutus ei kuitenkaan kata kaikkia vahingonkorvauksia. Jos opettaja kuljettaa lasta ja aiheuttaa henkilövahingon, on lapsen huoltajalla aina mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne opettajaa vastaan.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa varhaiskasvatuksen kustannuksista. Vanhempia ei voida velvoittaa varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen lisäksi erikseen osallistumaan retkien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Päiväkodin retkiä ja päiväkodissa järjestettäviä tapahtumia voidaan kuitenkin tukea huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varoja ei voida niitä kerättäessä kohdentaa vain huoltajan omalle lapselle. Varojen keruun tulee olla huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua päiväkodin järjestämään toimintaan huolimatta siitä, onko hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.

Rahankeräyslain mukaan rahankeräyslupaa ei tarvita päiväkodin ryhmän suorittamaan rahankeräykseen. Varoja on mahdollista kerätä esim. päiväkodin vanhempainyhdistyksen toimesta. Lisää tietoa rahankeräyksiin liittyvistä säännöksistä on saatavilla esimerkiksi poliisihallinnon verkkosivuilta.

Hae arpajais- ja rahankeräyslupaa

Varhaiskasvatuslaissa on säädetty huoltajien osallistamisesta varhaiskasvatuksen toimintaan. Laki velvoittaa myös lapsen mielipiteiden ja toivomusten selvittämistä ja huomioon ottamista heidän ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja sitä järjestettäessä. Päiväkodissa järjestettävien retkien suunnitteluun kannattaa osallistaa myös lasten huoltajat sekä lasten mielipiteitä kannattaa selvittää.

Kun retkestä ja retkiajankohdasta on päätetty, tiedota retkestä hyvissä ajoin huoltajia. Kysy myös hyvissä ajoin, jos toivotte retkelle muutamaa huoltajaa avuksi. Huoltajia on tärkeä informoida, ettei heillä ole juridista vastuuta lapsista retkellä. Tiedota huoltajille ainakin seuraavista asioista:

 • Lupa retkelle osallistumiseen
 • Retken ajankohta ja retkikohde
 • Sopiva vaatetus retkelle
 • Lasta koskevat asiat esimerkiksi terveydentilasta, jotka pitää retkellä huomioida

Lapset ovat päiväkodin vastuulla koko retken ajan. Ryhmästä vastuussa olevien aikuisten on tärkeä etukäteen sopia, miten valvonta retkellä järjestetään, esimerkiksi lasten lukumäärän laskenta retken aikana ja lasten yllättävät WC-käynnit kesken retken.

Retkien aikana lasten päällä on hyvä olla heijastinliivit, sillä ne auttavat henkilöstöä valvomisessa sekä myös ulkopuolisia tunnistamaan ryhmän kokonaisuutena. Heijastinliiveihin kannattaa kirjata varhaiskasvatusyksikön nimi ja puhelinnumero.

Retkelle otetaan tarpeellisten varusteiden lisäksi mukaan ensiapuvälineet ja lasten mahdollisesti tarvitsemat lääkkeet.

Huolellisesta suunnittelusta retkestä huolimatta on mahdollista, että lapsi katoaa retkellä. Ennen retkeä tulee suunnitella, miten päiväkodin henkilöstö silloin toimii.

Jokaisesta retkelle osallistuvasta lapsesta on hyvä olla valokuva mukana mahdollisen katoamisen varalta. Retkeä koskeva etsintäsuunnitelma tulee käydä retkelle osallistuvan päiväkodin henkilöstön kanssa läpi, ja sitä pitää harjoitella.

Katso myös opetushallituksen ohje varhaiskasvatuksen turvallisesta järjestämisestä sekä opas päivähoidon turvallisuussuunnittelusta vuodelta 2008.

Varhaiskasvatuksen turvallinen järjestäminenTurvallisuussuunnittelu