• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajuuden ydin muodostuu neljästä perusarvosta: ihmisarvosta, totuudellisuudesta, oikeellisuudesta sekä vastuusta ja vapaudesta.

Kaiken opettajan toiminnan pohjana on eettisyys – oli kyse sitten opettaja–oppilas-suhteesta, moniarvoisuudesta tai opettajan suhteesta työhönsä.

Ihmisarvolla tarkoitetaan ihmisyyden kunnioittamista. Opettaja kunnioittaa jokaista ihmistä sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta, ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, mielipiteistä, kyvyistä ja saavutuksista riippumatta.

Totuudellisuus on keskeinen arvo opettajan perustehtävässä, jossa hän ohjaa oppijaa elämän ja ympäristön kohtaamiseen. Rehellisyys itselle ja muille sekä keskinäinen kunnioitus kaikessa vuorovaikutuksessa kuuluu opettajan työn perustaan.

Oikeudenmukaisuus on tärkeää sekä yksittäisen oppijan ja ryhmän kohtaamisessa että työyhteisön toiminnassa. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän ja suosimisen välttäminen.

Opettajalla on vapaus omaan arvomaailmaansa, mutta opetustyössä opettajan vastuu on sidoksissa perustehtävään ja sen normistoon, kuten lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin.

Opettajan eettiset periaatteet

Opettajan eettisten periaatteiden tarkoituksena on tuoda näkyväksi opettajan työhön kuuluva eettisyys.

Hyvä ammattietiikka onkin yksi opettajan tärkeimmistä resursseista.

Opettaja sitoutuu työnsä normistoon ja etiikkaan. Opettaja hoitaa tehtävänsä vastuullisesti. Opettaja kehittää työtään ja ammattitaitoaan sekä arvioi omaa toimintaansa.

Opettaja tekee työtään omalla persoonallaan, joten sen kehittäminen ja hoitaminen ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.

Opettajalla on oikeus tulla oikeudenmukaisesti kohdelluksi työssään.

Opettaja hyväksyy ja ottaa huomioon oppijan ainutkertaisena ihmisenä. Opettaja kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautuu häneen inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.

Opettaja pyrkii ymmärtämään oppijan lähtökohtia, ajattelua ja mielipiteitä. Opettaja käsittelee hienotunteisesti oppijan persoonaan ja yksityisyyteen liittyviä asioita. Opettaja ottaa erityisesti huomioon huolenpitoa ja suojelua tarvitsevat oppijat eikä hyväksy missään muodossa esiintyvää kiusaamista tai toisen ihmisen hyväksikäyttöä.

Opettajan tehtävään kuuluu myös oppijoiden kasvattaminen yhteistyöhön ja hyviksi yhteiskunnan jäseniksi. Luottamuksen ja hyvien ihmissuhteiden rakentaminen ovat osa opettajan työtä.

Opettaja arvostaa tehtäväänsä ja kunnioittaa työtovereitaan. Opettaja pyrkii voimavarojen yhdistämiseen sekä löytämään tasapainon oman autonomiansa ja työyhteisönsä välillä.

Työtovereiden yksilöllisyyden hyväksyminen, ymmärtäminen sekä keskinäinen apu ja tuki ovat keskeisiä työyhteisön periaatteita.

Opetustyö on yhteiskunnan keskeisiä tehtäviä. Opettajan mahdollisuudet toimia työssään ja huolehtia ammatillisesta kehittymisestään ovat riippuvaisia paitsi hänen omasta sitoutumisestaan, myös opetustyöhön ja koulutukseen osoitetuista voimavaroista. Opettaja edistää kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksia.

Opettaja edustaa ennen kaikkea oppijan oikeuksia ja etuja – tarvittaessa kriittisestikin. Tässä tehtävässään hän myös kasvattaa oppijaa demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi.

Opettaja työskentelee yhdessä oppijan huoltajien ja muiden koulutuksesta, kasvatuksesta ja hyvinvoinnista vastuussa olevien kanssa. Näitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiantuntijaryhmät, viranomaiset sekä lukuisat muut yhteistyötahot.

Yhteistyö tukee oppijan oppimista ja kehitystä.

Opettaja pitää huolta siitä, että kaikille oppijoille kuuluvat samat yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja velvoitteet.

Hän huolehtii, että oppijoiden ja heidän huoltajiensa kulttuureja ja maailmankatsomusta kunnioitetaan tasapuolisesti eikä ketään syrjitä niiden perusteella.

Jaa