• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Sivua päivitetään sopimusneuvottelujen aikana.

Jos sinulla on kysymyksiä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta tai muista järjestöllisistä toimista, voit ottaa OAJ:hin yhteyttä sähköpostitse: lakkovahti@oaj.fi 

 

Neuvottelutulos syntyi 8.6. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi heti. 

OAJ antoi myös uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka on voimassa 30.5. klo 13 alkaen. Neuvottelutuloksen piti päättyä 14.6. klo 13. Koska osapuolet pääsivät 8.6. neuvottelutulokseen, ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi.     

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut Hyvinvointialan kanssa keskeytyivät tuloksettomina perjantaina 28.4. Työehtosopimus päättyi 30.4. ja toukokuun alusta alkoi sopimukseton tila. 

OAJ:n jäsenistä Yksityisen sosiaalipalvelualan kielto koskee osaa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja päiväkodinjohtajista. OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä n. 800. Alla olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon usein kysytyt kysymykset on päivitetty vastaamaan yksityistä sosiaalipalvelualan tilannetta.

 

Keitä OAJ:n jäseniä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee? 

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen osalta tulee aina tarkistaa, koskeeko kyseinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto omaa sopimusalaasi. 

Tästä voit tarkistaa, mikä on oma sopimuksesi. 

Jos olet lakon tai ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä, sinulle on lähetetty sähköpostitse tarkempia ohjeita järjestöllisistä toimista. Seuraa OAJ:n tiedotteita, verkkosivujen uutisia ja oman yhdistyksesi tiedotusta. 

Varmista, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan tasalla OAJ:n jäsentiedoissa järjestöllisistä toimista viestimistä varten. Tästä voit päivittää itse jäsentietoihisi sähköpostiosoitteesi. Käytä yhteystietona henkilökohtaista puhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitettasi, älä työsähköpostiasi, sillä työnantaja voi estää pääsysi työsähköpostiin järjestöllisten toimien aikana. 

 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä työsuhteessa että virkasuhteessa olevia? 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi koskea vain työsuhteisia työntekijöitä. Lainsäädäntö ei mahdollista virkasuhteisen henkilön osallistumista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. 

Jos olet työsuhteinen, olet tehnyt joko kirjallisen tai suullisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Virkasuhteinen saa virkasuhteen alussa viranhoitomääräyksen.  

 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto myös SOOLin ja OSJ:n työssäkäyviä jäseniä?

Kyllä.

 

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on järjestöllinen toimi, jonka avulla työntekijäjärjestöt pyrkivät saamaan solmittua oikeudenmukaiset sopimukset työntekijöille. 

OAJ:n ensisijainen tavoite on aina solmia sopimukset työnantajan kanssa neuvottelemalla. Joskus sopimusneuvottelut ovat kuitenkin jumittuneet niin vaikeaan tilanteeseen, että OAJ, Juko ja muut työntekijäjärjestöt ovat päättäneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon käytöstä.  

Järjestöllisiin toimiin on aina vankat perusteet. Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa järjestölliset toimet. Ammattiliiton jäsenyys velvoittaa yksittäisiä jäseniä toimimaan liittonsa päätöksen mukaisesti.  

Järjestöllisten toimien hyödyt nähdään usein pitkällä aikavälillä. Eri aikoina eri työntekijät ovat joutuneet varmistamaan oikeudenmukaisemmat sopimukset lakoilla ja järjestötoimilla. Jokainen osallistuu järjestötoimiin vuorollaan. Kyse on solidaarisuudesta muita työntekijöitä kohtaan. 

 

Mitä ylityökielto tarkoittaa? 

Ylityökielto tarkoittaa sitä, että työntekijä ei suostu ylityön tekemiseen. Hän tekee päivittäin työvuoroluetteloon merkityn työajan, mutta ei tee sitä pidempiä työpäiviä. Työnantaja ei ylipäätään voi teettää ylityötä ilman työntekijän suostumusta. 

 

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? 

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työntekijä ei suostu vaihtamaan työvuoroja. Hän noudattaa työvuoroluetteloon merkittyjä työajan alkamis- ja päättymisajankohtia, kuten ne on sinne vahvistettu. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan ei pidä suostua muuttamaan seuraavan päivän keskivuoroa aamuvuoroksi. 

 

Onko kielto velvoittava? 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto velvoittaa kaikkia kiellon piirissä olevia OAJ:n jäseniä. Kaikkien järjestön jäsenten pitää osallistua järjestöllisiin toimiin, jotta niillä saadaan mahdollisimman suuri vaikutus. 

 

Kuinka kauan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa? 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa joko ennakkoon määrätyn ajan tai se voi olla voimassa myös toistaiseksi, jolloin sen loppumisesta infotaan erikseen.  Seuraa OAJ:n viestintää aiheesta. 

Ajankohtainen tieto eri sopimusalojen neuvottelutilanteista on koottu oaj.fi/oajneuvottelee -sivustolle. 

 

Tehdäänkö ylityökiellon aikana ne ylityöt, joista on jo sovittu työnantajan kanssa? Entä vuoronvaihdot?

Jos ylitöistä tai vuoronvaihdoista on sovittu työnantajan kanssa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle ennen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoilmoituksen antamista, ylityöt ja vuoronvaihdot tehdään sovitun mukaisesti.

 

Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana hyväksyä vuoronvaihtoja tai ylitöitä kiellon jälkeiselle ajalle?

Voi. Kielto koskee ylitöitä ja vuoronvaihtoja vain kiellon aikana.

 

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Työvuoroluettelo on saatettava työntekijöiden tietoon kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kuin työvuoroluettelon ajanjakso alkaa. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain sopimalla tai perustellusta syystä. Jos työvuoroluettelo laaditaan esimerkiksi kolmen viikon tasoittumisjaksolle, pitää koko ajanjakson työajat ilmoittaa viikkoa ennen jakson alkua. 

Jos esihenkilö pyytää suostumaan työvuoron muutokseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, siihen ei pidä suostua. Työnantaja voi kuitenkin yksipuolisesti muuttaa työvuoroa perustellusta syystä KVTES:n perusteella. Tällöin työntekijän työvuoro muuttuu. Perusteltu syy tulee vaatia kirjallisena, lisäksi työntekijältä on pyydettävä työvuoroluettelon muutoksesta allekirjoitus muutostapahtumaan. Tällöin kysymys on työnantajan päätöksestä eikä työntekijän suostumuksesta. On tärkeä muistaa, että työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua. Työnantaja ei myöskään voi määrätä työntekijää ylitöihin. Ylityöhön on aina oltava työntekijän suostumus.

 

Voiko työnantaja vedota hätätyöhön tai suojelutyöhön ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Työnantaja määrittelee hätä- ja suojelutyön rajat, mutta opetus-, kasvatus- tai tutkimustyötä ei voi määritellä hätätyöksi. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa (Työaikalaki (872/2019) säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle ja Aluehallintovirastoon. Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, on pyydettävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi.

Koska järjestöt ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, työntekijät noudattavat työvuoroluetteloon merkittyjä työaikoja sellaisenaan. Yllättävien poissaolojen johdosta voi tulla tilanteita, joissa aikaisimman aamuvuoron tai viimeisen iltapäivävuoron työntekijä on poissa ja päiväkoti joudutaan avaamaan myöhemmin tai sulkemaan aikaisemmin. Työnantaja ei voi näissä tilanteissa vedota velvollisuuteen tehdä hätätyötä. Henkilökunnan vähyys ei uhkaa lasten henkeä, koska vanhempia voidaan pyytää hakemaan heidät aikaisemmin.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka vaarantuu erityisesti työtaistelun vuoksi.

Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin. Työsopimussuhteessa olevaa ei voi määrätä suojelutyöhön. OAJ:n mukaan koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työt eivät ole luonteeltaan sellaisia, jotka voisivat olla suojelutyön piirissä.

 

Olen sopinut työsopimuksessani varallaolosta. Voinko nyt kieltäytyä lisä- tai ylityöstä? 

Jos olet sopinut varallaolosta työsopimuksessasi, olet antanut suostumuksesi myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön. Tästä syystä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

 

Täytyykö varallaoloon suostua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Vain ne työntekijät, jotka ovat joko kirjallisella työsopimuksella tai muuten kirjallisesti sopineet suostuvansa varallaoloon, ovat siihen velvoitettuja. 

 

Voiko osa-aikainen työntekijä tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana? 

Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. 

 

Koskeeko ylityökielto liukuvaa työaikaa? 

Liukuvassa työajassa työntekijä päättää itse säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä, mutta ylityökiellon voimassa ollessa työaikaa ei pidennetä. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Liukumasaldoa ei kerrytetä plussalle ylityökiellon aikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa. 

Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä. 

 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä? 

Luottamusmies osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin kuten muutkin, ellei tehtävää ole rajattu sen ulkopuolelle. Luottamusmies voi hoitaa yksittäisen jäsenen palvelussuhteeseen liittyviä asioita myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, vaikka hän olisi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. 

 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto sijaisia?

Koskee. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä olevilla sopimusaloilla työsuhteisina.

 

Jos en ole OAJ:n jäsen, saanko pitääkö minun silti osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Järjestäytymätön työntekijä voi ottaa osaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, eikä siitä voi seurata hänelle työnantajan taholta sanktioita. Velvollisuutta osallistua ei ole.

 

Kenelle OAJ:n lakkoavustus on tarkoitettu? 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ei makseta lakkoavustusta, koska kyse ei ole lakosta. Lakkoavustusta maksetaan OAJ:n jäsenille lakon aikana kaikilta viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan. OAJ:n hallitus linjaa lakkoavustuksen suuruudesta OAJ:n jäsenten osalta. 

 

Sivua on päivitetty 2.5.2023. 


 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!