• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Kokosimme sopimusneuvotteluihin ja järjestövalmiuteen liittyen kysymyksiä sekä niihin vastauksia. Toivottavasti niistä löytyy apu, jos jokin asia mieityttää. Sivua päivitetään kevään aikana.

Onko OAJ menossa lakkoon?

OAJ on nostanut järjestövalmiuttaan, koska kevään neuvottelut näyttävät hyvin vaikeilta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lakkoon mennään automaattisesti, sillä ensisijainen tavoite on aina päästä sopuun neuvottelemalla. Lakosta päättää OAJ:n hallitus tai jos lakko on laaja, OAJ:n valtuusto.

Menevätkö kaikki OAJ:n jäsenet lakkoon?

Jos työtaistelutoimet toteutuvat, ne koskevat periaatteessa kaikkia OAJ:n jäseniä, myös muun muassa rehtoreita, muita esimiehiä ja luottamusmiehiä. Käytännössä lakkorajoilla määritellään ne jäsenryhmät, paikkakunnat ja oppilaitokset, jotka työtaisteluun menevät. Lakkorajoista päättää järjestö, ei työnantaja. Jos lakko tulee ajankohtaiseksi, siitä viestitään kaikille jäsenille sekä erikseen niille, joita asia erityisesti koskee.

Onko pakko mennä lakkoon, jos ei halua?

Kun järjestö on tehnyt päätöksen lakosta, jokainen lakon alaisia työtehtäviä tekevä on velvollinen noudattamaan järjestön päätöstä. On tärkeää, että jokainen vaikuttaa aktiivisesti tavoitteidemme toteutumiseksi sekä silloin, kun itse kuuluu lakon piiriin että silloin, kun oma työ ei ole lakossa.

Jos en ole OAJ:n jäsen, saanko/pitääkö silti mennä lakkoon?

Lakkoon ei aseteta henkilöitä, vaan työtehtävät. Järjestäytymätön työntekijä voi ottaa osaa lakkoon, eikä siitä voi seurata hänelle työnantajan taholta sanktioita. Lakkoavustuksia maksetaan kuitenkin vain OAJ:n jäsenille.

Miten järjestäytymättömien työntekijöiden tulee toimia lakon aikana?

Lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä, myös järjestäytymättömiä. He voivat ottaa osaa lakkoon, mutta eivät ole oikeutettuja lakkoavustukseen. Neutraliteettiperiaatteen mukaan myöskään lakon toimeenpanevaan järjestöön kuulumattomilla työntekijöillä tai niillä järjestöön kuuluvilla työntekijöillä, jotka eivät kuulu lakon piiriin, ei ole velvollisuutta suorittaa työtaistelutoimenpiteen alaisia tehtäviä. Heillä on lain mukainen oikeus kieltäytyä tekemästä sellaisia lakonalaisia tehtäviä, joita he eivät tavanomaisesti suorita (esim. kunnallisen virkaehtosopimuslain 12 §). Tätä heiltä odottavat myös ne, jotka ovat lakossa ja oma järjestö.

Mitä tapahtuu, jos jäsen ei osallistu järjestön päättämään työtaisteluun?

Sekä henkilö, joka kuuluu lakon piiriin ja tekee siitä huolimatta lakonalaista työtä että henkilö, joka on lakkorajojen ulkopuolella, mutta tekee omaan toimenkuvaan kuulumattomia lakonalaisia työtehtäviä, rikkoo työtaistelua.

Henkilö, joka on toiminut järjestön päätöksiä vastaan työtaistelun aikana, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, ja hänelle voidaan asettaa merkittävä karenssiaika uudelleen jäseneksi liittymiseksi.

Voinko erota OAJ:stä, jos lakko tulee ja palata sen loputtua takaisin?

Järjestö seuraa työtaistelun aikana tehostetusti järjestöön liittymisiä ja eroamisia. Jos jäsen eroaa virka- ja työehtosopimuskauden päättyessä tai lakkovaroituksen kuultuaan ja palaa jäseneksi työtaistelun päätyttyä, järjestö asettaa hänelle karenssiajan. Hän voi liittyä takaisin järjestön jäseneksi vasta karenssin jälkeen. OAJ käsittelee jokaisen tapauksen erikseen ja selvittää kulloinkin voimassa olleet olot.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, jos menen lakkoon?

Ei. Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa työnantajalle etukäteen, osallistuuko hän lakkoon. Järjestö ilmoittaa asiasta keskitetysti.

Saako työnantaja kysyä, aiotko osallistua lakkoon (eli kysyä kiertoteitse, kuulutko liittoon)?

Ei saa. Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä yksittäisten jäsenten ammattiliiton jäsenyystietoja mahdollisen lakon varalle. Tämä koskee kaikkia jäseniä, myös esimiesasemassa olevia. Tämänkaltaiset kyselyt tulkitaan yritykseksi murtaa lakkoa. Järjestö puuttuu jokaiseen tällaiseen yritykseen.

Voiko työnantaja kieltää lakkoon menemisen?

Ei voi. Kyseessä on perusoikeus. Järjestö määrittelee lakkorajat eli sen, mitkä työtehtävät jätetään tekemättä ja missä.

Voinko menettää työpaikkani lakkoon osallistumisen vuoksi?

Työantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsuhdetta niin sanotun laillisen lakon vuoksi. Lakko ei kuitenkaan vaikuta työntekijän oikeuteen irtisanoa toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta milloin tahansa.

Jos olen jäsen, ja lakkoon mennään, voinko joutua hankaluuksiin henkilökohtaisesti?

Et voi. Vastuu lakosta on järjestöllä. Ajankohtainen tieto eri sopimusalojen neuvottelutilanteista on koottu nettiin oaj.fi/oajneuvottelee-sivustolle.

Pitääkö esimiesten suunnitella koulun/päiväkodin toiminta mahdollisen lakon varalle?

Ei, se ei kuulu virkatehtäviin.

Pitääkö opettajan suunnitella tunnit etukäteen itsenäistä opiskelua varten?

Ei pidä.

Minua on pyydetty lakkovahdiksi. Mitä kuuluu tehtäviini?

Lakkovahdin tehtävänä on puhumalla estää työntekijöitä menemästä työpaikalle. Jos lakon rikkomista tästä huolimatta esiintyy, lakkovahti ilmoittaa rikkeistä eteenpäin oman yhdistyksen lakkotoimikunnalle.

Lakkovahti myös tiedottaa lakkoon liittyvistä asioista. Hän esimerkiksi jakaa tiedotteita ja informoi ulkopuolisia, kuten huoltajia ja opiskelijoita lakon syistä ja järjestön tavoitteista.

Saako lakon aikana matkustaa ulkomaille?

Lakko voi päättyä yllättäen ja hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Velvollisuus olla työnantajan käytettävissä palaa välittömästi lakon päätyttyä.

Mitä tarkoittaa lakonalainen työ?

Keskusjärjestöt ovat keskenään tehneet toisen järjestön työtaisteluun suhtautumista koskevan periaatepäätöksen, jossa jäseniä kehotetaan pidättäytymään lakonalaisesta työstä.

Työtaistelun piiriin kuulumattoman jukolaisen ei tarvitse tehdä lakonalaisia tehtäviä, vaan hänen on tehtävä vain tavanomaiset työtehtävät. Töiden tilapäinen laajentaminen lakonalaisen työn hoitamiseksi ei ole mahdollista.

Miten lakko vaikuttaa määräaikaiseen työsuhteeseen?

Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsuhteen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä, elleivät sopijaosapuolet nimenomaan sovi työsuhteen jatkamisesta.

Olen koeajalla. Uskallanko ottaa osaa lakkoon?

Kun koeaika on sopimuksen mukaisesti voimassa, kumpikin sopimuspuoli voi purkaa tai irtisanoa työsopimuksen ilman mitään erityistä syytä. Työnantaja ei kuitenkaan voi koeaikana, eikä lakon aikana, lakkauttaa työsuhdetta sellaisesta syystä, joka olisi syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden muuten epäasiallinen peruste.

Miten työtaistelu vaikuttaa äitiysvapaaseen?

Jos äitiysvapaa ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat alkaneet ennen lakon alkamista, äitiysvapaan ajan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta.

Mikäli äitiysvapaa alkaa lakon aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan palkkaa ennen lakon päättymistä. Äitiysvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu lakon aikana, joten työnantaja ei välty palkanmaksuvelvollisuudelta. Maksamisajankohta vain siirtyy.

Miten lakko vaikuttaa sairauslomaan?

Jos sairausloma alkaa ennen lakon alkamista, sairausloman ajalta on maksettava sopimuksenmukaista palkkaa.

Jos työntekijä sairastuu lakon aikana, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa vasta lakon päättymisestä lukien, mikäli sairaus vielä jatkuu. Hänellä on kuitenkin oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaan?

Ennen lakkoa alkaneet vuosilomat jatkuvat lakosta huolimatta ja päättyvät niin kuin ne on lomalistaan merkitty päättyväksi. Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muutoin poissaolo voidaan tulkita luvattomaksi poissaoloksi.

Jos loma alkaa lakon aikana ja lakko kestää niin pitkään, että lomaa ei voi pitää, työnantaja maksaa lomakorvauksen pitämättä jääneestä lomasta, mutta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa.

Lakon ajalta ei kerry vuosilomaa. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia yhteisymmärryksessä loman siirtämisestä.

Onko lakolla vaikutusta eläkkeen määrään?

Lakko vaikuttaa eläkkeen määrään eläkkeen perusteena olevan palkan pienentymisen kautta. Lyhyessä työtaistelussa vaikutus on hyvin pieni.

Mikä olisi työtaistelun vaikutus osa-aikaeläkkeen saamiseen ja jatkumiseen?

Osa-aikaeläkkeen myöntämisen edellytyksenä on mm. kuuden kuukauden kokoaikatyö välittömästi ennen osa-aikaeläkkeen alkua. Lakkoon osallistunut voi päästä osa-aikaeläkkeelle siis aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lakon päättymisestä.

Osa-aikaeläkkeen jatkumisen edellytyksenä on työntekijän eläkelain mukaan se, että työntekoon ei synny kuutta viikkoa pidempää katkosta. Jos työnteko katkeaa lakon vuoksi tätä pidemmäksi ajaksi, osa-aikaeläke lakkautetaan. Jos tilanne normalisoituu kuuden kuukauden kuluessa, eläke voidaan palauttaa voimaan entisin ehdoin. Onneksi työtaistelut ovat pääsääntöisesti lyhyitä ja tehokkaita.

Minkä suuruinen lakkoavustus on?

OAJ:n hallitus on päättänyt, että lakkoavustus on tänä vuonna 120 euroa päivää kohden. Avustusta maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan.

Kuinka pitkään minun pitää olla ollut jäsenenä, jotta olen oikeutettu lakkoavustukseen?

Sinun pitää olla liittynyt järjestön jäseneksi hyvissä ajoin ennen lakkoa. Lakkoavustukset maksetaan uusille jäsenille vasta sen jälkeen, kun jäsenmaksut ovat kirjautuneet järjestön tilille..

Kenelle lakkoavustus on tarkoitettu?

Lakkoavustus on tarkoitettu niille jäsenille, jotka menettävät ansioita työtaistelun tai työsulun vuoksi. Lakkoavustus maksetaan todellisten menetysten vuoksi. Eli jos olet esim. koko kevään opintovapaalla ansiotyöstäsi, et voi anoa lakkoavustusta, vaikka kaikki kollegasi olisivat tuolloin lakossa.

OAJ korvaa työtaisteluista johtuvia ansionmenetyksiä 120 euroa päivää kohden. Avustusta maksetaan myös viikonlopun osalta edellyttäen, että työnantaja on pidättänyt lakon vuoksi palkan työntekijältä. Järjestö varmistaa lakkoon osallistumisen paikalliselta lakkotoimikunnalta ja pyytää heiltä tarvittaessa ansionmenetystodistukset lakon jälkeen.

Saanko sijaisena lakkoavustusta?

Jos olet sopinut sijaisuuden ennen lakkovaroituksen antamista ja otat osaa työtaisteluun, olet oikeutettu lakkoavustukseen. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ottavat osaa lakkoon. Tulemme ohjeistamaan mahdollisen työtaistelun yhteydessä sijaisia tarkemmin lakkoavustuksen anomisen osalta.

Saanko lakkoavustusta, jos osa jäsenmaksusta on vielä maksamatta?

Tarkistamme jäsenmaksujen tilanteen lakkoavustuksia maksettaessa. Jos sinulla on jäsenmaksuja maksamatta, ota yhteyttä OAJ:n jäsenpalveluihin yhteydenottolomakkeella. Voit myös soittaa maksuttomaan palvelunumeroon 0800 418 401. Jäsenpalveluista saat ohjeet jäsenmaksun maksamista varten. Jos maksamattomien jäsenmaksujen määrä on suuri, voidaan tehdä maksusuunnitelma.

Voinko pitää vuosilomani lakon aikana?

Vuosilomien vahvistamisen jälkeen työnantajalla ei ole lupaa siirtää tai keskeyttää työntekijän lomaa edes työtaisteluun vedoten.

Miten toimin, jos lakko alkaa talvilomani aikana?

Ennen lakkoa alkanut talviloma jatkuu lakosta huolimatta ja päättyy, kuten loma on vahvistettu. Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä, ettei työnantaja tulkitse loman jälkeistä poissaoloa ns. luvattomaksi poissaoloksi. Vuosiloman ajalta maksetaan normaali vuosiloma-ajan palkka, mutta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan lomarahaa lakkoa edeltävältä talvilomalta.

Miten toimin, jos vuosilomani alkaa lakon aikana?

Jos vahvistettu vuosiloma alkaa lakon aikana ja lakko kestää niin pitkään, ettei lomaa voi pitää, loma siirtyy pidettäväksi myöhemmin. Jos lakko jatkuu niin pitkään, ettei talvilomaa ehdi pitää lomakauden päättymiseen (30.4.) mennessä, työnantajan kanssa voi sopia pitämättä jääneen loman siirtämisestä säästöön. Tai vaihtoehtoisesti työnantajan kanssa voi sopia, että talviloma pidetään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. Jos työnantaja ei suostu sopimaan talviloman säästämisestä tai sen pitämisestä myöhemmin, työnantaja maksaa pitämättä jääneestä talvilomasta lomakorvauksen.

Kuinka lakko vaikuttaa, jos olen oppilaiden/opiskelijoiden kanssa ulkomailla?

Työtaistelun laajuus käy aina ilmi lakkovaroituksesta. Siinä otetaan kantaa, että mikä kaikki työ on lakon piirissä ja mikä työ on lakon ulkopuolella. Tiedämme, että huhti–toukokuussa on useita leirikouluja ja luokkaretkiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nämä otetaan huomioon lakon rajoja määriteltäessä.

Miten korona-virus vaikuttaa työtaistelutoimiin?

OAJ seuraa tarkkaan sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä työnantajien ohjeistuksia. Kaikki toimet tehdään jäsenten turvallisuudesta huolehtien. Sopimusneuvotteluissa on kuitenkin kyse koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan sopimusehdoista ja ansiotasosta, joilla on heijastuksia vuosien päähän.

Voiko opettajan määrätä hätätyöhön?

Työnantaja määrittelee hätä- ja suojelutyön rajat, mutta opetus-, kasvatus- tai tutkimustyötä ei voi määritellä hätätyöksi.

Mitä on suojelutyö?

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka vaarantuu erityisesti työtaistelun vuoksi.

Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin. Työsopimussuhteessa olevaa ei voi määrätä suojelutyöhön.

OAJ:n mukaan koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työt eivät ole luonteeltaan sellaisia, jotka voisivat olla suojelutyön piirissä.

Mikä on työsulku? Voiko sellainen tulla?

Työnsulku on työnantajan työntekijöihin kohdistama työnseisaus, jolloin kaikki työnteko loppuu ja palkanmaksu keskeytyy. Työsulut ovat harvinaisia, mutta niitä on viime vuosien aikaan käytetty muun muassa metsäteollisuuden puolella. Myös työsulun ajalta maksetaan lakkoavustusta.

Jos lakko tulee, siirtyvätkö työpäivät kesäkeskeytysajalle?

Eivät siirry.

Mistä tiedän, olenko lakon piirissä?

Kokoamme tiedot OAJ:n verkkosivuille, mistä käy ilmi lakon piirissä olevat työnantajat sekä työpaikat sekä lakon kestot, jos lakkovaroituksia päätetään antaa. Seuraa tilannetta OAJ neuvottelee -sivulla. Lähetämme kaikille jäsenille työtaistelua koskevia viestejä niin sähköpostilla ja tarvittaessa myös tekstiviestillä. Voimme käyttää vain niitä yhteystietoja, jotka jäsenet ovat meille itse toimittaneet. Muistathan päivittää yhteystietosi.

Miten toimin, jos lakko konkretisoituu?

Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Seuraa OAJ:n tiedotteita, verkkosivujen uutisia ja oman yhdistyksesi tiedotusta.

Jos sinulla on kysymyksiä mahdolliseen työtaisteluun liittyen, niin voit lähestyä järjestöä sähköpostilla osoitteeseen lakkovahti@oaj.fi

 

Sivulle lisätty uusia kysymyksiä ja vastauksia 15.3.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Ajankohtaista sopimuksista -sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusaloittain. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!