• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n sääntöjen mukaan valtuusto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.  Valinnat tehdään valtuuston hyväksymän vaaliohjeen mukaisesti. Sääntöjen mukaan OAJ:n hallitus asettaa eri tehtäviä varten tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät sekä määrää niiden tehtävät ja toimijat.     

OAJ:n valtakunnallisilla piireillä (OAJ YSI, OAO, VOL ja YLL) on kullakin omat käytänteensä, joilla henkilöt hallitukseen ja muihin toimielimiin esitetään. Paikat jakautuvat valtakunnallisten piirien kesken suhteessa jäsenmääriin.    

Toimikuntien jäsenet nimittää OAJ:n hallitus valtakunnallisten piirien esityksestä. Toimikuntien puheenjohtajat ovat OAJ:n hallituksen jäseniä ja puheenjohtajat nimetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa.  OAJ:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan myös OAJ:n varapuheenjohtajat. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on YSI:n puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja on OAO:n puheenjohtaja ja kolmas varapuheenjohtaja VOL:n puheenjohtaja. Heitä kutsutaan OAJ:n varapuheenjohtajiksi.      

Valtakunnallisten piirien valintaprosessit

YSI 12 paikkaa  

OAJ:n yleissivistävien opettajien OAJ-YSI:n ryhmään kuuluvat peruskoulujen ja lukioiden sekä osa yleissivistävän aikuisopetuksen opettajista. OAJ-YSI nimeää toimikunnan, joka valmistelee ryhmän osalta hallituksen jäsenten valintaa. Valtuustoryhmä valitsee toimikuntaan yhden jäsenen jokaisesta 17 alueyhdistyksestä sekä FSL:stä. Vaalia valmisteleva toimikunta tekee ehdotuksensa hallitukseen valittavista jäsenistä YSI:n valtuutetuille. YSI:n valtuusto taas tekee omat esityksensä OAJ:n valtuuston vaalivaliokunnalle, joka tasapainottaa kunkin alueen esityksiä niin, että eri opettajaryhmät olisivat mahdollisimman laajasti edustettuina. Lisäksi valinnoissa huomioidaan työsuojeluosaaminen, sopimustuntemus, kentän tuntemus sekä tasapainoinen sukupuolijakauma.  

Toimikuntien puheenjohtajat valitaan hallituksen jäsenistä. Toimikuntien jäsenet valitaan OAJ-YSI:n toimikunnassa valmistellun esityksestä pohjalta. Esityksessä huomioidaan eri alueiden jäsenmäärät sekä jäsenkunnan koostumus, kuten sukupuoli, kouluaste ja opetettavat aineet sekä edustajien vaihtuvuus suhteessa jatkuvuuteen.     

OAO 4 paikkaa  

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO kerää yhteen eri alojen ammatilliset opettajat. OAO:n jäseniä ovat valtakunnalliset yhdistykset. OAO:n sisällä on kaksi valtakunnallisten yhdistysten ryhmittymää: AKOL, SKO ja TOOL ja toisena AO ja SMOL. Kun paikkajako näiden ryhmittymien ja valtakunnallisten yhdistysten kesken on sovittu, valmistelevat valtakunnalliset yhdistykset oman esityksensä. Paikkajaossa ja henkilövalinnoissa pyritään huomioimaan sopimusmuotojen ja kouluasteiden sekä -alojen kattavuus. Myös alueellisuus ja koulutuksen järjestäjärakenteen kattavuus huomioidaan. OAJ:n päätöksenteko- ja valmisteluelimissä olevat OAO:laiset eivät edusta tehtävässään valtakunnallista yhdistystään, vaan koko OAO:ta. OAJ:n hallituksen jäsenenä toimiva kuuluu myös OAO:n hallitukseen.     

Toimikuntiin voidaan esittää myös valtakunnallisten yhdistysten aktiiveja, mikäli heidän osaaminensa on riittävän laajaa valmisteluelimen aihealueesta.     

VOL 3 paikkaa   

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL:n ehdokkaat järjestön hallitukseen nimeää VOL:n valtuusto tai sen valtuuttamana liiton hallitus. Liiton edustajat ja ehdokkaat järjestön toimikuntiin nimeää liiton hallitus.  

Kiinnostusta ja halukkuutta ehdolle OAJ:n toimikuntiin selvitetään VOL:n keskeisiltä luottamushenkilöiltä mukaan lukien OAJ:n hallituksen ja valtuuston VOL-jäsenet, jonka jälkeen VOL:n hallitus nimeää ehdokkaat OAJ:n toimikuntiin.    

YLL 1 paikka  

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on yliopistoissa työskentelevien opettajien, tutkijoiden ja opetushallinnossa toimivien edunvalvoja. YLL:n hallitus tekee esityksen OAJ:n vaalia valmisteleville elimille OAJ:n hallituksen jäsenen valinnasta. Tyypillisesti piirin puheenjohtaja on ollut OAJ:n hallituksen jäsen.      

YLL:ssä hallitus päättää toimikuntien jäsenten esityksestä OAJ:n hallitukselle. Hallituksen päätöksen valmistelu tapahtuu normaalin valmistelukäytänteen mukaisesti eli YLL:n sääntöjen mukaisesti hallituksen nimeämä työvaliokunta tekee esityksen hallitukselle. Sopivia ehdokkaita etsittäessä huomioidaan esitettävän henkilön asiantuntemus toimikunnan tai työryhmän alalta, henkilön kiinnostus ja suostumus sekä alueellinen ja eri jäsenprofiilien ammatillinen edustavuus.   

Jaa