Illustration

Läraryrket är ett av våra populäraste yrken. Det är ett givande och samtidigt utmanande arbete.

Lärarens arbete är att stödja och främja lärandet och kunskapsutvecklingen hos barn, unga och vuxna. Läraren stödjer individens utveckling till en självständig och ansvarstagande samhällsmedlem som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för framtiden.

Läraryrket är expertisarbete. Men det handlar också om en ständig växelverkan mellan individer. Lärarna spelar en betydande roll i strävan efter social och ekonomisk stabilitet, välbefinnande, hållbar utveckling och sysselsättning.

Behöriga lärare, en högkvalitativ lärarutbildning och ett kvalitativt utbildningssystem är framgångsfaktorer för det finländska samhället.

Siktar du på läraryrket?

Det finns inte en viss lärartyp som är den rätta eller bästa. I daghem, skolor och läroanstalter uppskattas olika färdigheter och mångsidig växelverkan. Det behövs olika människor i olika gemenskaper.

Lärarprofessionens hörnstenar är särskild kompetens inom eget område, utbildning som ger behörighet, yrkesautonomi och yrkesetik.

Lärararbetet förändras med tiden. Det här förutsätter att läraren tar ansvar för sin yrkesutveckling och upprätthåller sina färdigheter. Entusiasm för livslångt lärande bär långt i läraryrket.

Lärare inom alla utbildningsstadier

Utbildning, fostran och forskning – det är vår sektor. Vi har lärare inom småbarnspedagogik, daghemsföreståndare, klasslärare, lektorer, speciallärare, specialklasslärare, ämneslärare, studiehandledare, chefer inom undervisnings- och bildningsväsendet, rektorer, yrkeslärare, universitetslärare, överlärare samt lärare inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Lärarna kan också vara timlärare i huvudsyssla eller bisyssla.

Lärarna arbetar på alla stadier; småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, universitet, vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning..

Det finns också speciallärare och studiehandledare inom olika utbildningsstadier. Många lärare arbetar med elever och studerande i väldigt varierande ålder.

Så blir du lärare

Du studerar till lärare vid en lärarutbildning vid universitet eller yrkeshögskola. Vid universitet utbildas lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, ämneslärare, speciallärare samt elev- och studiehandledare. Lärare vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor avlägger de pedagogiska studierna vid en yrkespedagogisk lärarhögskola som verkar i anslutning till en yrkeshögskola. För att bli speciallärare och studiehandledare inom yrkesutbildningen förutsätts yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.

De svenskspråkiga lärarna studerar vid Åbo Akademi i Vasa eller Helsingfors universitet.

Största delen av lärarstuderandena avlägger en högre högskoleexamen och lärarnas behörigheter regleras genom förordning.  Du blir också behörig lärare inom småbarnspedagogik med lägre högskoleexamen.

Läs mera om lärarnas behörigheter (Finlex) Läs mera om behörighet för lärare inom småbarnspedagogik (Finlex)

Vilka språkkunskaper ska en lärare ha?

Lärare ska vanligtvis ha utmärkta muntliga och skriftliga språkkunskaper i undervisningsspråket. På vissa utbildningsnivåer är det tillräckligt om man behärskar det språk som används i undervisningen.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska bedöms på det sätt som anges i statsrådets förordning (481/2003) om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen.

Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i svenska och finska uppvisas genom statsförvaltningens språkprov, allmänna språkprov eller i samband med studierna. Mer information finns på Utbildningsstyrelsens sidor.

Att visa språkkunskaper

Examen som avlagts utomlands

Om du har avlagt examen utomlands och vill ha behörighet för lärarjobb i Finland, måste Utbildningsstyrelsen först besluta om godkännande av din examen. Om det finns stora skillnader i utbildningens längd eller uppgifternas innehåll är det möjligt att införa tilläggskrav.

Läs mera på Utbildningsstyrelsens sidor

Dela