• logo
 • logo

Arbetstid

Illustration

Utbildningssektorns arbetstider varierar beroende på vilken läroanstalt du arbetar i och vilket kollektivavtal du följer. Arbetstiden kan baseras på årsarbetstimmar, veckoarbetstimmar, undervisningsskyldighet eller på timmar som hållits.

Arbetstider inom utbildningssektorn

Lärare i följande läroanstalter har arbetstid baserad på undervisningsskyldighet:

 • grundskolor och gymnasier (allmänbildande lärare)
 • yrkesläroanstalter (övergångstid 2018–2020)
 • musikläroanstalter

 

Helhetsarbetstid har:

 • rektorer och biträdande rektorer
 • lärare i social- och hälsovårdsläroanstalter 
 • lärare i skogsbruksläroanstalter
 • vuxenutbildningsföreståndare och studiehandledare i läroanstalter för yrkesutbildning
 • laboratorieingenjörer i sjöfartsläroanstalter
 • lärare i folkhögskolor.

Följande har arbetstider baserade på årsarbetstimmar:

 • lektorer i elevhandledning i grundskolan
 • en del av speciallärarna i gymnaiset
 • en del av studiehandledarna i gymnasiet
 • lärare i medborgarinstitut och folkhögskolor
 • lärare i konstskolor för barn och unga
 • undervisningspersonalen i yrkeshögskolor
 • universitetens undervisnings- och forskningspersonal
 • lärare i yrkesläroanstalter (övergångstid 2018–2023)
 • lärare som deltar i grundskolans årsarbetstidsförsök (2018–2023).

I AKTA och AVAINTA Arbetsgivarnas kollektivavtal är den allmänna arbetstiden 38 timmar 45 minuter för:

 • lärare inom småbarnspedagogik
 • speciallärare inom småbarnspedagogik
 • daghemsföreståndare

I kollektivavtalet för privata socialservicebranschen (SOSTES fi.) är allmän arbetstid 38 timmar 50 minuter och gäller för:

 • lärare inom småbarnspedagagogik
 • speciallärare inom småbarnspedagagogik
 • daghemsföreståndare.

Gäller för

 • lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna (KT, kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna).

Gäller för

 • lärare i vuxenutbildningscenter för vuxna (Bildningsarbetsgivarna).

Arbetstid som baseras på antalet undervisningstimmar som hålls gäller för

 • timlärare i bisyssla
 • timlärare i medborgarinstitut och folkhögskolor
 • timlärare i bildkonstskolor för barn och unga

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Daghemsföreståndare och daghemspersonal som arbetar med undervisning och fostran har en ordinarie arbetstid som bestäms enligt allmän arbetstid.

Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 38 timmar 45 minuter per vecka (AKTA och kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna) eller 38 timmar 50 minuter per vecka (Kollektivavtalet för privata socialservicebranschen).

Inom utbildningsväsendets förskoleundervisning är undervisningsskyldigheten 23 timmar i veckan.


Yrkesutbildning

Lärare i yrkesläroanstalter har antingen arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, byråarbetstid eller årsarbetstid. Rektorer, biträdande rektorer samt vuxenutbildningsföreståndare har helhetsarbetstid.

Lärarna har i regel 190 arbetsdagar per läsår. Lärare med usk-arbetstid har två till fem fortbildnings- och planeringsdagar per läsår.

Högskoleutbildning

Alla överlärare, lektorer vid yrkeshögskolor samt timlärare med full arbetstid omfattas av årsarbetstid. För nuvarande omfattar årsarbetstiden inte timlärare som arbetar på deltid eller i bisyssla samt personal som utför annat pedagogiskt administrativt arbete, ledningsarbete och planeringsarbete utanför EK-sektorn. Årsarbetstiden är 1 624 timmar, så att läraren för minst 406 timmar (inom teknik- och trafikutbildning 609 timmar) själv får välja tiden och platsen för arbetet.

Bestämmelserna om totalarbetstid i universitetens kollektivavtal gäller undervisnings- och forskningspersonal som omfattas av universitetens värderingssystem i lönesystemet för undervisnings- och forskningspersonal frånsett de undantag som nämns i avtalet. Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 624 timmar.

 


Grundläggande konstundervisning


Fritt bildningsarbete


Idrottsinstitut

Arbetstiden för lärare vid idrottsinstitut är totalarbetstid. Läraren har en årsarbetstid på 1 624 timmar och får välja tid och plats för högst 406 timmar.

 


Timlärare i huvudsyssla eller bisyssla

Det är av stor betydelse om du arbetar som timlärare i huvudsyssla eller bisyssla vad gäller anställningsvillkoren och arbetstiden.

För en timlärare i bisyssla kan antalet undervisningstimmar variera från noll timmar i veckan till en undervisningsskyldighet mer därtill. En timlärare i huvudsyssla har däremot minst 16 klasstimmar i veckan.

Arbetstidsförsök

Om en chef föreslår försök med årsarbetstid på arbetsplatsen ska du genast kontakta din lokalförening eller din huvudförtroendeman.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp