Arbetstid

Utbildningssektorns arbetstider varierar beroende på vilken läroanstalt du arbetar i och vilket kollektivavtal du följer. Arbetstiden kan baseras på årsarbetstimmar, veckoarbetstimmar, undervisningsskyldighet eller på undervisningstimmar som hålls.

Arbetstider inom utbildningssektorn

Lärare i följande läroanstalter har arbetstid baserad på undervisningsskyldighet:

 • grundskolor och gymnasier (allmänbildande lärare)
 • musikläroanstalter

 

Helhetsarbetstid har:

 • rektorer och biträdande rektorer
 • lärare i folkhögskolor.

Följande har arbetstider baserade på årsarbetstimmar:

 • lektorer i elevhandledning i grundskolan
 • en del av speciallärarna i gymnaiset
 • en del av studiehandledarna i gymnasiet
 • lärare i medborgarinstitut och folkhögskolor
 • lärare i konstskolor för barn och unga
 • undervisningspersonalen i yrkeshögskolor
 • universitetens undervisnings- och forskningspersonal
 • lärare i yrkesläroanstalter 

I UKTA och AVAINTA Arbetsgivarnas kollektivavtal är den allmänna arbetstiden 38 timmar 15 minuter för:

 • lärare inom småbarnspedagogik
 • speciallärare inom småbarnspedagogik
 • daghemsföreståndare

I kollektivavtalet för privata socialservicebranschen (SOSTES fi.) är allmän arbetstid 38 timmar 20 minuter och gäller för:

 • lärare inom småbarnspedagagogik
 • speciallärare inom småbarnspedagagogik
 • daghemsföreståndare.

Gäller för

 • lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna (KT, kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna).

Gäller för

 • lärare i vuxenutbildningscenter för vuxna (Bildningsarbetsgivarna).

Arbetstid som baseras på antalet undervisningstimmar som hålls gäller för

 • timlärare i bisyssla
 • timlärare i medborgarinstitut och folkhögskolor
 • timlärare i bildkonstskolor för barn och unga

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Daghemsföreståndare och daghemspersonal som arbetar med undervisning och fostran har en ordinarie arbetstid som bestäms enligt allmän arbetstid.

Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 38 timmar 15 minuter per vecka (AKTA och kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna) eller 38 timmar 20 minuter per vecka (Kollektivavtalet för privata socialservicebranschen).

Inom utbildningsväsendets förskoleundervisning är undervisningsskyldigheten 23 timmar i veckan.

Den kommunala undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken följer UKTA del G.


Yrkesutbildning

Lärare och studiehandledare i yrkesläroanstalter har i huvudsak årsarbetstid. I en del läroanstalter har man ännu arbetstid baserad på undervisningsskyldighet eller byråarbetstid. Rektorer, biträdande rektorer samt vuxenutbildningsföreståndare har helhetsarbetstid.

Högskoleutbildning

Årsarbetstidssystemet i yrkeshögskolorna omfattar alla överlärare, lektorer, timlärare med full arbetstid, deltidsanställda överlärare och lektorer, timlärare på deltid vars årsarbetstid är minst 760 timmar under arbetsåret eller som har minst 19 timmar i veckan.  I detta nu är det endast timlärare i bisyssla som inte omfattas av årsarbetstiden.

Bestämmelserna om totalarbetstid i universitetens kollektivavtal gäller undervisnings- och forskningspersonal som omfattas av universitetens värderingssystem i lönesystemet för undervisnings- och forskningspersonal frånsett de undantag som nämns i avtalet. Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 612 timmar.

 


Grundläggande konstundervisning


Fritt bildningsarbete


Idrottsinstitut

Arbetstiden för lärare vid idrottsinstitut är totalarbetstid. Läraren har en årsarbetstid på 1 600 timmar och får välja tid och plats för högst 400 timmar.

 


Timlärare i huvudsyssla eller bisyssla

Det är av stor betydelse om du arbetar som timlärare i huvudsyssla eller bisyssla vad gäller anställningsvillkoren och arbetstiden.

För en timlärare i bisyssla kan antalet undervisningstimmar variera från noll timmar i veckan till en undervisningsskyldighet och mer därtill. En timlärare i huvudsyssla har däremot minst 16 klasstimmar i veckan.

Arbetstidsförsök

Om en chef föreslår försök med årsarbetstid på arbetsplatsen ska du genast kontakta din lokalförening eller din huvudförtroendeman.

Fick du inte svar på din fråga?

Om du är osäker på vad som gäller dig ska du vända dig till förtroendemannen. Du får också hjälp och stöd OAJ:s sakkunniga.

» OAJ till din hjälp


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp