Privata folkhögskolor

Lärarna vid folkhögskolor inom den privata undervisningssektorn har antingen total arbetsskyldighet eller totalarbetstid.

Total arbetsskyldighet

En lärares arbetstid består av det antal undervisningstimmar som anges i kollektivavtalet och av övrigt arbete. Lärare är skyldiga att totalt hålla följande undervisningstimmar under arbetsåret:

  • i modersmålet: 700 tuntia
  • i främmande språk, matematik, fysik och kemi: 800 tuntia
  • i andra läroämnen: 870 tuntia.

En lärares arbetsskyldighet i form av undervisningstimmar ska utgöra minst ¾ av antalet timmar i den totala arbetsskyldigheten. En undervisningstimme är 45 minuter. Undervisningstimmar som ingår i arbetsskyldigheten omfattar förberedelse av undervisningen, utarbetning och korrigering av prov och andra uppgifter som hör till undervisningen (med undantag för handledning och granskning av examensarbeten i specialkurser) samt deltagande i lärarmöten.

Övrig arbetsskyldighet

Den övriga arbetsskyldigheten uppgår till 339 timmar (60 min.) per år, då undervisningsskyldigheten är ¾ av den totala arbetsskyldigheten. Den övriga arbetsskyldigheten omfattar i första hand fostrings-, handlednings-, övervaknings- och vårduppgifter som beror på internatets karaktär. Eventuella specialuppgifter, som ålagts lärare, till exempel skötsel av biblioteket, ska ordnas så att de utförs inom den övriga arbetsskyldigheten.

Andra specificeringar av arbetstiden finns i bestämmelserna för respektive läroanstalt i den privata undervisningssektorn.


Totalarbetstid

En lärare med totalarbetstid har en årsarbetstid på 1 624 timmar, så att läraren får välja tiden och platsen för högst 203–406 timmar. Den andel av arbetstiden som läraren själv får bestämma över ska dock stå i förhållande till den mängd arbete som läraren gör som undervisningstimmar så att läraren får välja tid och plats för högst 400 timmar.

I början av läsåret, terminen eller anställningen uppgörs en arbetstidsplan, som fastställer hur arbetstiden ska användas. Planen kan ändras vid behov och den ska ses över så att den alltid motsvarar den verkliga användningen av arbetstiden.

Lediga perioder

Under läsåret ska läraren vara ledig i sammanlagt 12 veckor, under vilka arbetsgivaren inte får placera in arbetstid. De lediga perioderna ska planeras in i samband med arbetstidsplanen.

Under sommaren (2.5–30.9) ska minst fyra veckor av de lediga perioderna vara oavbruten ledighet. De andra lediga perioderna ska vara minst en vecka.


Timlärare

En heltidsanställd timlärare, som i genomsnitt undervisar färre än 16 veckotimmar, kan åläggas att utföra motsvarande andel av de 24 timmarna som lärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret. På motsvarande sätt kan en deltidsanställd timlärare åläggas att undervisa en motsvarande andel av de 24 timmarna som lärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret.

Till övriga delar betalas normalt timarvode för det övriga arbetet.

 

Dela