• logo
  • logo

Yksityisen kansanopiston opettajan työaika

Yksityisen opetusalan kansanopistojen opettajat noudattavat joko kokonaistyövelvollisuutta tai kokonaistyöaikaa.

Kokonaistyövelvollisuus

Opettajan työaika jakautuu työehtosopimuksessa määritettyyn oppituntien määrään ja muuhun työhön. Kokonaistyövelvollisuus eri oppiaineiden oppitunteina on työvuodessa:

  • äidinkieli: 700 tuntia
  • vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia: 800 tuntia
  • muuta oppiaineet: 870 tuntia.

Opettajan opetustunteina suoritettava työvelvollisuus on vähintään 3/4 kokonaistyövelvollisuuden tuntimäärästä. Oppitunnin pituus lasketaan 45 min mukaan. Oppitunteina suoritettavaan työvelvollisuuteen sisältyy opetuksen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien koe- ym. tehtävien valmistelu ja korjaus, erikoiskurssien tutkielmien ohjaus (tarkistusta lukuun ottamatta) sekä osallistuminen opettajainkokouksiin.

Muu työvelvollisuus

Muu työvelvollisuus, jos opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuudesta, on 339 tuntia (60 min) vuodessa. Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat ensisijaisesti oppilaitoksen kasvatukselliset, ohjaus-, valvonta- ja huoltotehtävät. Mahdolliset määrätyt erityistehtävät, esimerkiksi kirjaston hoito, tulee järjestää muun työvelvollisuuden puitteissa suoritettavaksi.

Muut työajan tarkennukset löytyvät yksityisen opetusalan oppilaitoskohtaisista määräyksistä.


Kokonaistyöaika

Kokonaistyöajassa opettajan vuosityöaika on 1 624 tuntia siten, että 203–406 tunnin osalta opettaja saa valita työn ajan ja paikan. Vapaasti valittavan työajan tulee olla suhteessa opettajan opetustunteina tekemän työn määrään kuitenkin niin, että opettaja saa valita työn ajan ja paikan enintään 400 tunnin osalta.

Työn ajankäyttö määritellään lukuvuoden, lukukauden tai palvelussuhteen alussa tehtävässä työaikasuunnitelmassa. Työaikasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja sitä tulee tarkistaa aina vastaamaan todellisen työajan käyttöä.

Vapaajaksot

Opettajalle on annettava lukuvuoden aikana yhteensä 12 viikkoa vapaajaksoja, joihin työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaajaksot tulee suunnitella työaikasuunnitelman yhteydessä.

Kesäaikana (2.5–30.9.) vapaajaksoista vähintään neljän viikon pituinen jakso on annettava yhdenjaksoisena. Muiden vapaajaksojen pitää olla vähintään viikon pituisia.


Tuntiopettajat

Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle päätoimiselle tuntiopettajalle voidaan määrätä 24 tunnista tehtäväksi vastaava osuus kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana. Vastaavasti sivutoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus tehdä se osuus 24 tunnista kuin hänen opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen lukuvuoden aikana.

Muilta osin muusta työstä maksetaan normaali tuntipalkka.

Jaa