• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Opettajan työaika

Kuvituskuva

Opetusalan työaika vaihtelee sekä tehtävittäin eri oppilaitoksissa että eri työehtosopimusten mukaan. Työaika voi perustua vuosityötunteihin, viikkotyötunteihin, opetusvelvollisuuteen tai pidettyihin tunteihin.

Opetusalan työaikamuodot

Opetusvelvollisuustyöajassa ovat

 • yleissivistävän koulun opettajat
 • ammatillisen oppilaitoksen opettajat (siirtymäaika 2018–2020)
 • musiikkioppilaitoksen opettajat.

Kokonaistyöajassa ovat

 • rehtorit ja apulaisrehtorit
 • sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajat
 • metsä- ja puutalousoppilaitoksen opettajat
 • ammatillisen oppilaitoksen aikuiskoulutusjohtajat ja opinto-ohjaajat
 • merenkulkuoppilaitoksen laboratorioinsinöörit
 • kansanopiston opettajat.

Vuosityötunteihin perustuvassa työajassa ovat

 • peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorit
 • osa lukion opinto-ohjauksen lehtoreista
 • osa lukion erityisopettajista
 • kansalaisopiston ja kansanopiston opettajat
 • lasten ja nuorten taidekoulun opettajat
 • ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö
 • yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö
 • ammatillisten oppilaitosten opettajat (siirtymäaika 2018–2023)
 • perusopetuksen vuosityöaikakokeilu (2018–2023).

Yleistyöajassa (38 h 15 min) KVTES:ssä ja AVAINTES:ssä ovat

 • varhaiskasvatuksen opettajat
 • varhaiskasvatuksen erityisopettajat
 • päiväkodin johtajat.

Yleistyöajassa (38 h 20 min) SOSTES:ssä ovat

 • varhaiskasvatuksen opettajat
 • varhaiskasvatuksen erityisopettajat
 • päiväkodin johtajat.

Työajassa ovat

 • ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajat (KT, AVAINTA).

Työajassa ovat

 • ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajat (SIVISTA).

Pidettyihin tunteihin perustuvassa työajassa ovat

 • sivutoimiset tuntiopettajat
 • kansalaisopiston ja kansanopiston tuntiopettajat
 • lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajat.

Rehtorit ja opetustoimen asiantuntijat


Varhaiskasvatus ja esiopetus

Päiväkodin johto- sekä opetus- ja kasvatustehtävissä työskentelevän säännöllinen työaika määräytyy yleistyöajan mukaisesti.

Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa (KVTES, AVAINTES) tai 38 tuntia 20 minuuttia viikossa (SOSTES).

Opetustoimessa järjestettävässä esiopetuksessa opetusvelvollisuus on 23 viikkotuntia.


Peruskoulu ja lukio

Peruskoulun ja lukion opettajien työaikamuoto on pääasiassa opetusvelvollisuustyöaika. Osa peruskoulun oppilaanohjaajista on vuosityöajassa. Lisäksi osa lukion erityisopettajista ja opinto-ohjaajista on vuosityöajassa.

Myös osa peruskoulun opettajista on vuosityöaikakokeilussa.

Lue perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta

Opetusvelvollisuuteen perustuva työaika koostuu 190 oppilastyöpäivästä ja 3 opettajatyöpäivästä. Opettajatyöpäivistä käytetään myös termiä veso-päivät. Näiden lisäksi opettajat osallistuvat yhteissuunnittelu- eli ys-aikaan.


Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisen oppilaitoksen opettajat ja opinto-ohjaajat noudattavat pääsääntöisesti vuosityöaikaa. Osassa oppilaitoksista on vielä käytössä opetusvelvollisuus- tai toimistotyöaika. Rehtorit, apulaisrehtorit ja aikuiskoulutusjohtajat noudattavat kokonaistyöaikaa.


Korkeakoulutus

Kaikki ammattikorkeakoulujen yliopettajat, lehtorit, täyttä työaikaa tekevät tuntiopettajat osa-aikaiset yliopettajat ja lehtorit, sekä osa-aikaiset tuntiopettajat, joiden vuosityöaika on vähintään 760 tuntia työvuodessa tai vähintään keskimäärin 19 tuntia viikossa kuuluvat vuosityöajan piiriin. Ulkopuolelle jäävät tällä hetkellä (sivutoimiset) tuntiopettajat.

Täyttä työaikaa tekevän opettajan vuosityöaika on:

 • ennen 1.4.2020 otetulla opettajalla 1 624 tuntia, joista opettaja saa valita työaikansa ja -paikkansa vuosityöajasta vähintään 25 % (tekniikan ja liikenteen koulutusalalla 37,5 %) osalta.
 • lukuvuosisuunnittelurytmiä noudattavissa ammattikorkeakouluissa 1.8.2020 lukien 1600 tuntia, joista opettaja saa valita työaikansa ja -paikkansa vuosityöajasta vähintään 28 % osalta.
 • kalenterivuosisuunnittelurytmiä noudattavissa ammattikorkeakouluissa 1.1.2021 lukien 1600 tuntia, joista opettaja saa valita työaikansa ja -paikkansa vuosityöajasta vähintään 28 % osalta.

Yliopistojen työehtosopimuksen kokonaistyöaikaan liittyvät määräykset koskevat opetus- ja tutkimushenkilöstöä, joihin sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmää sopimuksessa mainituin poikkeuksin. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on 1 612 tuntia.


Taiteen perusopetus


Vapaa sivistystyö


Urheiluopistot

Urheiluopiston opettajan työaika on kokonaistyöaika. Kokonaistyöajassa opettajan vuosityöaika on 1 624 tuntia siten, että enintään 406 tunnin osalta opettaja saa valita työn ajan ja paikan.


Sivutoiminen vs. päätoiminen tuntiopettaja

Sillä on suuri merkitys palvelussuhteesi ehtoihin ja työaikaasi, työskenteletkö sivu- vai päätoimisena tuntiopettajana.

Sivutoimisen opettajan viikkotuntimäärä voi vaihdella nollasta opetustunnista opetusvelvollisuuteen ja sen yli.

Sen sijaan päätoimisella tuntiopettajalla opetustunteja on vähintään 16. Tuntiopettajien kannattaakin varmistaa, että heidän työnsä määritellään päätoimiseksi, jos opetustunteja on yli 16. Päätoimisuus takaa sen, että tulevinakin vuosina opetustunteja on vähintään 16.

Päätoiminen tuntiopettaja (yleissivistävä opetus)

 • Vähintään 16 viikkotuntia
  • Aikuislukiossa 14 viikkotuntia
 • Palkkaus ja työvelvollisuus kuten vastaavalla viranhaltijalla
  • Kuukausipalkka
  • Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa
  • Ylituntipalkkio
  • Lomaraha
 • Yhteissuunnitteluvelvollisuus
 • Opettajatyöpäivät
 • Lomapäiväkorvaus
 • Sairausloma-ajan palkka kuten viranhaltijoilla
 • Oikeus palkallisiin virkavapaisiin riippuu palvelussuhteen kestosta

Sivutoiminen tuntiopettaja (yleissivistävä opetus)

 • Tuntipalkkio kultakin pidetyltä tunnilta
 • Ei yhteissuunnittelutyöaikaa
 • Peruskoulussa 0,94·päätoimisen palkkio
 • Lukiossa 0,96·päätoimisen palkkio
 • Ei henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa
 • Ei lomarahaa
 • Ei lomapäiväkorvausta
  • Tuntipalkassa kesäajan osuus
 • Sairausloma-ajan palkka enintään 9 arkipäivää, jos palvelussuhde on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää
 • Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttava palvelusaika ei kartu

Etkö löytänyt omaa tehtävääsi?

Opettajien työaika riippuu virka- ja työsuhteessa noudatettavasta yleissopimuksesta, tarkista oma sopimuksesi.

Minkä sopimuksen mukaan omat työehtoni määräytyvät?


Työaikakokeilut

Jos työpaikallasi esimies esittää työaikakokeiluun ryhtymistä, olethan välittömästi yhteydessä paikallisyhdistykseesi tai pääluottamusmieheesi.