• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajan työaika vaihtelee sopimuksittain.

SIVISTA

Kokoaikaisen opettajan työaika

Yksityisissä Sivistystyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa kokoaikaisen opettajan viikoittainen työaika on 37 tuntia 50 minuuttia ja käytössä on enintään vuoden tasoittumisjakso. Mahdollinen työajan ylitys korvataan rahana tai vastaavana vapaana.

Päivittäinen säännöllinen työaika alkaa aikaisintaan klo 7, jollei toisin sovita. Opettajalla ei saa olla ilman hänen suostumustaan opetusta ja ohjausta enempää kuin 33 tuntia viikossa.

Opettajalla on velvollisuus sopia työnantajan kanssa säännöllisen työajan lisäksi osallistumisesta enintään 12 tunnin opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan työvuoden aikana. Työajankäytön yhteisistä periaatteista neuvotellaan luottamusmiehen kanssa.

Osa-aikaisen opettajan työaika

Osa-aikaisen opettajan säännöllinen työaika on vähintään 16 tuntia ja alle 37 tuntia 50 minuuttia viikossa. Opettajan työaika voidaan paikallisesti sopia järjestettäväksi myös siten, että se tasoittuu enintään vuoden aikana sovittuun tuntimäärään.

Arkipyhien ja eräiden muiden päivien vaikutus työaikaan

Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, juhannusaatto sekä muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä ovat ylimääräisiä vapaapäiviä. Jos arkipyhäpäivää ei ole tehtävän luonteen vuoksi mahdollista antaa vapaapäiväksi, on vastaava kokonainen ylimääräinen vapaapäivä pyrittävä antamaan jonain muuna päivänä saman viikon tai työaikajakson kuluessa.

Arkipyhä lyhentää viikon tai tasoittumisjakson työaikaa säännöllisen päivittäisen työajan verran.

Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppuopetuskorvaus

Iltatyökorvauksena kello 17.00–22.00 sekä lauantaina kello 7.00–22.00 aikana tehdystä työantajan määräämästä opetuksesta ja ohjauksesta maksetaan 20 %:n korvaus.

Kello 22.00–07.00 välisenä aikana annetusta työnantajan määräämästä opetuksesta ja ohjauksesta maksetaan 35 %:n korvaus.

Arkipyhänä tai sunnuntaina annetusta työnantajan määräämästä opetuksesta tai ohjauksesta maksetaan 50 %:n korvaus. Samoin korvataan työnantajan kyseisiin ajankohtiin määräämät muut tehtävät.

Ilta-, yö- ja viikonloppuopetuksesta maksettavat korvaukset lasketaan korottamattomasta tuntipalkasta, joka saadaan jakamalla opettajan kuukausipalkka kokemusvuosilisineen luvulla 153. Osa-aikaisen opettajan tuntipalkka lasketaan kuukausipalkasta, jonka hän saisi kokoaikaisena.

Vuosiloma

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat kuuluvat vuosilomalain piiriin. Vuosiloman pituuteen vaikuttavat työsuhteen kesto ja hyväksytyt työkokemusvuodet.

Sivutoimisen tuntiopettajan työaika

Sivutoimisia tuntiopettajia ovat opettajat, joiden työaika on keskimäärin alle 16 tuntia viikossa. Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan tehdyltä työtunnilta erikseen sovittava tuntipalkka. Tuntipalkan määräämisessä tulee ottaa huomioon opettajan ammattialan koulutus, työkokemus, opettajankoulutus, opetettava aine ja opetuksen teorian/käytännön painotteisuus sekä työsuhteen kesto.

AVAINTA

Kokoaikaisen opettajan työaika

Yksityisissä Avaintyönantajien alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa kokoaikaisen opettajan viikoittainen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu enintään vuoden tasoittumisjakson aikana. Tasoittumisjakson työaika voidaan ylittää (lisätyö).

Osa-aikaisen opettajan työaika

Osa-aikaisen opettajan säännöllinen työaika on vähintään 16 tuntia ja alle 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu enintään vuoden tasoittumisjakson aikana

Työaikasuunnitelma

Ennen työkauden alkua opettajalle vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä työnantajan määräämät muut tehtävät. Työaikasuunnitelmaa vahvistettaessa otetaan huomioon työkauden pituus sekä työtehtävien ennakoitavuus. Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.

Arkipyhien vaikutus työaikaan

Arkipyhiä ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai ja juhannusaatto sekä muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi osuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. Nämä ovat ylimääräisiä vapaapäiviä.

Jos arkipyhäpäivää ei ole mahdollista antaa vapaana, lyhentää se viikon työaikaa säännöllisen päivittäisen työajan verran.

Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppuopetuskorvaus

Jos maanantain ja perjantain välinen säännöllinen työaika sijoitetaan klo 18.00–22.00 väliseen aikaan, maksetaan näistä tunneista 15 % rahakorvaus. Sama korvaus maksetaan lauantaisin klo 07.00–18.00 välisenä aikana tehdystä työstä.

Yöllä klo 22.00–07.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan 30 % rahakorvaus.

Sunnuntaisin tehdystä työstä maksetaan 50 % rahakorvaus. Sama korvaus maksetaan lauantaina klo 18.00–24.00 välisenä aikana tehdystä työstä.

Korvaus on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.

Vuosiloma

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat kuuluvat vuosilomalain piiriin. Vuosiloman pituuteen vaikuttavat työsuhteen kesto ja hyväksytyt työkokemusvuodet.

Sivutoimiset tuntiopettajat

Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen viikoittainen työaika on alle 16 tuntia.

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan jokaiselta pidetyltä oppitunnilta erikseen sovittu tuntipalkka. Tuntipalkan määräämisessä tulee ottaa huomioon opetustyön vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan taito ja kyky.

Jaa