• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön työaika

Yliopistojen työehtosopimuksen kokonaistyöaikaan liittyvät määräykset koskevat opetus- ja tutkimushenkilöstöä, joihin sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointijärjestelmää.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on 1 612 tuntia.

Työaika kirjataan työaikasuunnitelmaan

Jokainen henkilö laatii vuosittain ennen seuraavan lukukauden alkamista työsuunnitelman yhteistyössä esimiehensä kanssa. Työsuunnitelmaan kirjataan 1 612 tunnin työajan kohdentaminen eri tehtäväalueille seuraavan lukukauden aikana ja laadinnassa otetaan huomioon henkilön osallistuminen opetukseen, tutkimustoimintaan ja muihin tehtäviin.

Yliopisto hyväksyy työsuunnitelmat organisaationsa mukaisesti. Työntekijä vastaa omasta työajastaan ja sen käyttämisestä työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin. Lukukauden aikana työntekijä ja esimies voivat tarkastella työsuunnitelman toteutumista ja työn tuloksia kokonaistyöajan puitteissa.

Kontaktiopetuksen enimmäismäärät

Työehtosopimuksen mukaan opetuspainotteisissa tehtävissä työsuunnitelmaan sisällytettävän kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on 394 tuntia lukuvuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli henkilöllä on kontaktiopetusta 394 tuntia, pääsääntöisesti vuosittainen työaika eli 1 612 tuntia täyttyy. Tällöin voi työsuunnitelmaan mahtua enintään noin 100 tuntia esimerkiksi opetusohjelman yleistä suunnittelua tai muita laitoshallintotehtäviä. Jos työtehtäviin kuuluu muitakin tehtäviä kuin opetusta, esimerkiksi tutkimusta, ei työsuunnitelmassa voi edellyttää kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärää opetettavaksi.

Kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä voi olla 452 tuntia lukuvuodessa ainoastaan sellaisissa tavanomaista vähemmän valmistelua vaativissa opetustehtävissä, joissa tehtävän velvollisuuksiin ei varsinaisesti sisälly tutkimusta. Tutkimuksen puuttuminen ei ole automaattinen peruste korkeamman opetustuntikaton käytölle. Samalla tulee ottaa huomioon, että sopijaosapuolten välillä on sovittu, että korkeampien opetuskattojen suhteellinen osuus yliopistoissa ei saa muuttua.

Professorien kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on 141 tuntia.

Väitöskirjaa palvelussuhteessa tekevien henkilöiden osalta suositeltavaa on, että opetukseen käytetään enintään 5 prosenttia vuosityöajasta ja että opetus liittyy henkilön omaan tutkimusalaan.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan kenenkään sellaisen henkilön, jolla on 392 (394) tunnin enimmäisopetusvelvollisuus, kontaktiopetuksen määrä ei voi kasvaa. Myöskään muut kontaktiopetuksen enimmäismäärät eivät voi nousta. Korkeammat opetuskatot (joita ovat olleet esim. 420 tuntia, 448 (452) tuntia, 512 tuntia tai 640 tuntia) ovat edelleen käytössä, mutta kuitenkin niin, että niiden suhteellinen osuus yliopistoissa ei saa kasvaa.

Opetuksen enimmäismäärä voidaan ylittää työsuunnitelmissa ainoastaan henkilön omalla suostumuksella, ja tästä opetuksesta on maksettava opettajalle eri korvaus.

Jaa