• logo
  • logo

Universitet

Bestämmelserna om totalarbetstid i universitetens kollektivavtal gäller undervisnings- och forskningspersonal som omfattas av universitetens värderingssystem i lönesystemet för undervisnings- och forskningspersonal.

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 624 timmar.

Arbetstiden ingår i arbetsplanen

Varje år innan följande läsår inleds gör varje arbetstagare upp en arbetsplan i samarbete med sin chef. I arbetsplanen antecknas hur arbetstiden på 1 624 timmar fördelas på olika uppgiftsområden under följande läsår. När planen görs upp beaktas arbetstagarens deltagande i undervisning, forskningsverksamhet och andra uppgifter.

Universitetet godkänner arbetsplanerna i enlighet med sin organisation. Arbetstagaren ansvarar för sin egen arbetstid och för att den används för uppgifter i arbetsplanen. Arbetstagaren och chefen kan under läsåret se över hur genomförandet av arbetsplanen förlöper och vilka arbetsresultaten varit inom ramen för totalarbetstiden.

Maximiantal timmar för kontaktundervisning

Maximiantalet timmar för kontaktundervisning som enligt kollektivavtalet ska ingå i arbetsplanen är 396 timmar per läsår i undervisningsbetonade uppgifter. Det här betyder att den årliga arbetstiden, det vill säga 1 624 timmar, i regel uppfylls för en arbetstagare som har 396 timmar kontaktundervisning. Då kan arbetsplanen inrymma högst cirka 100 timmar till exempel allmän läroplansplanering eller andra administrativa uppgifter vid institutionen. Om arbetsuppgifterna också omfattar andra uppgifter än undervisning, till exempel forskning, kan man inte i arbetstagarens arbetsplan förutsätta maximiantal timmar för kontaktundervisning.

I sådana undervisningsuppgifter som egentligen inte inbegriper en skyldighet att forska kan maximiantalet timmar för kontaktundervisning vara 455 timmar per läsår endast om uppgifterna kräver mindre förberedelse än vanligen. Att forskning saknas är inte en automatisk grund för att tillämpa det högre undervisningstaket. Samtidigt ska man beakta att avtalsparterna har kommit överens om att de högre undervisningstakens relativa andel inte ska växa vid universiteten.

Dela