Privata bildkonstskolor

Man har avtalat om anställningsvillkoren för lärare i privata bildkonstskolor och multiprofessionell konstutbildning i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn (EK, Bildningsarbetsgivarna) samt i de läroanstaltsvisa bestämmelserna.

Lärarna i bildkonstskolor har en årlig arbetstid på 814 timmar, av vilka högst 578 timmar är undervisningstimmar och 236 timmar annat arbete som arbetsgivaren anvisar.

Från arbets-och undervisningsskyldigheten ska med anledning av trettondagen om den infaller på annan vardag är lördag göras ett kalkylerat avdrag som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

En timlärare undervisar under undervisningsveckorna samt planerar och ordnar utställningar. Lönen baserar sig på dessa uppgifter. En undervisningstimme är 45 minuter och en timme övrigt arbete är 60 minuter.   

En timlärare som undervisar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka är skyldig att utöver undervisning och andra arbetsförpliktelser utföra uppgifter som arbetsgivaren fastställer under 24 timmar per läsår. En timlärare som i medeltal undervisar färre än 16 veckotimmar kan åläggas att utföra en motsvarande andel av nämnda 24 timmar som timlärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret. På motsvarande sätt är också en timlärare i bisyssla skyldig att utföra en motsvarande andel av nämnda 24 timmar som timlärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret.

Utöver det här betalas för övrigt arbete vanlig timlön.

Minskning av föreståndarens undervisningsskyldighet

Till lärare som fungerar som skolföreståndare minskas undervisningsskyldigheten enligt hållna timmar föregående läsår så här:

  • högst 1 000 lektioner: minskning 1–3 timmar per vecka
  • 1 001–2 000 lektioner: minskning 2–4 timmar per vecka
  • över 2 000 lektioner: minskning 3–4 timmar per vecka.

Till föreståndaren betalas också en månadsersättning.

Dela