• logo
  • logo
Kuvituskuva

Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta. Sen tavoitteena on myös tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä edistää sivistystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty opetussuunnitelman perusteissa.

Peruskoulun opettajat ovat joko luokanopettajia tai aineenopettajia. Erityisopetusta ja oppilaanohjausta antavat erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja oppilaanohjaajat. Peruskoulussa voi olla myös esiopetuksen ryhmiä.

Suomen hyvän menestyksen kansainvälisissä koulusaavutusmittauksissa on katsottu olevan paljolti hyvin koulutetun ja työhönsä sitoutuneen opettajakunnan ansioita. Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta.

Minustako perusopetuksen opettaja?

Perusopetuksen opettajien työ edellyttää korkeatasoista teoreettista koulutusta sekä vankkoja menetelmällisiä taitoja. Pedagogisen osaamisen lisäksi perusopetuksessa korostuu ainedidaktinen osaaminen. Opettajat ovat vastuussa siitä, että heidän oppilaansa saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Peruskoulun opettajan tehtävään kuuluu vastuu, sillä opettajat ovat jatkuvassa vastuussa oppilaistaan koko koulupäivän ajan. Tehtävään kuuluu vastuun lisäksi myös vapaus, sillä opettajat saavat muodostaa opetuksen itsensä näköiseksi, vaikka toki opetussuunnitelma antaakin raamit opettajan työlle.

Perusopetuksen opettajien keskeisiä työvälineitä ovat erilaiset työtavat, monipuoliset arviointimuodot ja opetuksen eriyttäminen kullekin oppilaalle sopivaksi. Peruskoulun opettajat tekevät yhteistyötä oppilaiden kotien kanssa, joten työssä korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Missä perusopetuksen opettaja työskentelee?

Perusopetuksen opettajat työskentelevät peruskoulun vuosiluokilla 1–9. Lisäksi he voivat työskennellä esiopetuksessa.

Yleensä luokanopettajat työskentelevät alakoulussa eli vuosiluokilla 1–6, kun taas aineenopettajat työskentelevät pääosin yläkoulussa eli vuosiluokilla 7–9.

Miten perusopetuksen opettajaksi kouluttaudutaan?

Peruskoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksena on maisterintutkinto, koska opetustyö on itsenäinen ja vaativa professio.

Luokanopettajien pääaineena on kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, kun taas aineenopettajien pääaineena on opetettava aine. Perusopetuksen opettajien tulee suorittaa myös pedagogiset opinnot.

Erityisopettajiksi tai oppilaanohjaajiksi kouluttaudutaan niihin valmistavista maisterikoulutuksista tai täydentämällä muuta kelpoisuutta erillisillä ammatillisia valmiuksia antavilla opinnoilla (60 op).