• logo
  • logo
Ura

Tekijänoikeudet ja opettajan työ

Tekijänoikeudet ovat läsnä opettajien jokapäiväisessä arjessa. Opetuksen digitalisoituminen herättää yhä enemmän kysymyksiä siitä, mitä materiaalia opetuksessa voi käyttää ja millaisia lupia käyttöön tarvitaan. Tarkista myös, millaiset oikeudet opettajalla on itse tekemäänsä opetusmateriaaliin.

Saat tietoa opetustyön tekijänoikeuksista Operight- ja Kopiraitti-sivustoilta. Sivustot vastaavat opetustyöhön liittyviin tekijänoikeuskysymyksiin selkeästi ja käytännönläheisesti, ja ne esittelevät opetusalaa koskevat tekijänoikeussäännökset ja -luvat kattavasti.

OperightKopiraitti

Kopioston Digilupa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Kopioston Digiluvan keskitetysti kaikille peruskouluille, lukioille, ammatillisten oppilaitosten perustutkintoon johtavaan koulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille.

Digilupa kattaa myös korkeakoulusektorin, jolle se on neuvoteltu erikseen. Digiluvalla saa muun muassa kopioida aineistoja verkosta, skannata osia painetuista julkaisuista, välittää aineistoja opetusryhmälle suljetussa verkossa sekä tehdä tallenteita etäopetusta varten.

Voit pyytää omalta työnantajaltasi lisätietoa siitä, mitä tekijänoikeudellisia lupia oppilaitoksellanne on käytössä.

Kopiosto


Itse tehty opetusmateriaali ja tekijänoikeudet

Opettajat luovat usein itse suuren määrän opetusmateriaalia. Tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaan tekijälle. Jos työnantaja ja joku muu haluaa käyttää opettajan tekemää materiaalia, on siitä sovittava aina erikseen.

Jos tekijänoikeuksista ei ole sovittu, tekijänoikeuksien mahdollinen siirtäminen työnantajalle ratkaistaan seuraavasti:

  1. Mitä osapuolet ovat asiasta sopineet: tekijänoikeuksista vallitsee sopimusvapaus ja ensisijaisesti noudatetaan sitä, mitä asiasta on sovittu.
  2. Jos tekijänoikeuksista ei ole sovittu, arvioidaan tilanne tapauskohtaisesti ja tällöin arvioinnissa otetaan huomioon:
  • työsuhteen tarkoitus ja työtehtävien sisältö (onko työtehtävänä tehdä tekijäoikeudellista aineistoa)
  • teoksen tavanomainen käyttötapa työnantajan toimialalla
  • alalla vallitseva vakiintunut käytäntö tekijänoikeuden siirtymisessä.

OAJ korostaa, että opettajan pääasiallinen työtehtävä on opettaminen, ei oppimateriaalin tekeminen muiden käyttöön. Työnantajalla ei ole määräysvaltaa palvelussuhteeseen liittyvien velvollisuuksien ulkopuolella tehtyyn aineistoon. Itse tehdyn opetusmateriaalin tekijänoikeudet ovat täten opettajalla, ei työnantajalla, elleivät osapuolet ole sopineet asiasta.

Jos muut haluavat käyttää opettajan tekemää opetusmateriaalia, siihen tarvitaan opettajan suostumus.

Kirjallinen sopimus tekijänoikeuksista

Jos opettaja haluaa luovuttaa tekemäänsä oppimateriaalia muiden käyttöön, asiasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, sillä suullisen sopimuksen sisällön osoittaminen jälkikäteen on hankalaa.

Ei ole suositeltavaa tehdä kokonaisluovutusta eli luovuttaa kaikkia oikeuksia, koska materiaalin tulevat käyttötavat eivät ole etukäteen tiedossa. Tällöin myös korvauksen määrästä sopiminen on vaikeaa.

Sen sijaan sopimuksesta kannattaa tehdä mahdollisimman konkreettinen, jotta osapuolet hahmottavat, mitä sopimus tosiasiassa koskee. Tällöin myös luovutuskorvauksen suuruudesta on helppoa sopia.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa kannattaa määritellä ainakin seuraavat asiat:

  • käyttötarkoitus, johon tekijänoikeudet luovutetaan (verkko-opetus, opetustallenne, painettu materiaali jne.)
  • henkilöt, joille materiaali on tarjolla (avoin jakelu verkossa, tietyn opintojakson opiskelijat jne.)
  • ajallinen ulottuvuus, jolloin materiaali on tarjolla (tietty kurssi, opetusperiodi tai lukuvuosi jne.).

Lisäksi sopimukseen kannattaa sisällyttää kohta, jonka mukaan opettajalla säilyy rinnakkaiskäyttöoikeus teokseen.

Teoksen muunteluun tarvitaan tekijän lupa. Tämän vuoksi luovutussopimukseen kirjataan usein, että luovutuksensaaja saa muunnella – esimerkiksi päivittää – teosta. Suositeltavaa on tehdä kirjaus siten, että opettajalla on ensisijainen oikeus tehdä tarvittavat päivitykset tekemäänsä materiaaliin.

Luovutuksensaaja ei saa luovuttaa tekijänoikeuksia edelleen esimerkiksi kaupalliseen käyttöön, ellei tästä ole erikseen sovittu. Kertakorvauksen sijaan on suositeltavampaa sitoa korvaus edelleen luovutusoikeudesta saatuun kaupalliseen tuottoon.

Jaa