• logo
 • logo

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:llä on vankka historiallinen tausta ja tiiviit kansainväliset yhteydet.

Järjestömme saavutukset niin opetusalalla kuin yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa valtakunnan tasolla luovat perustan vaikutusvaltaiselle asemallemme.

Opettajien ammattijärjestötoiminta on alkanut jo 1880-luvulla. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on perustettu vuonna 1973.

Vuodesta 1991 lähtien OAJ:n jäseniä ovat olleet kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksen opettajista yliopistojen opettajiin ja opettajaopiskelijoista senioriopettajiin. Vuodesta 2006 lähtien myös opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat ovat voineet liittyä OAJ:n jäseniksi.

OAJ:n tärkeimpiä saavutuksia

Tärkein tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta. Edunvalvontatyömme tulokset ovat parantaneet – ja parantavat – jäsentemme asemaa työmarkkinoilla.

OAJ:n edunvalvontatyön saavutuksia ovat muun muassa seuraavat asiat:
 • opettajien lomautusten estäminen
 • palkallinen kesäkeskeytys ja muut koulutyön keskeytysajat
 • opettajien palkkakehityksen turvaaminen
 • ys- eli yhteissuunnittelutyöajan käyttöönotto
 • varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamääräykset
 • opetusalan oman virka- ja työehtosopimuksen solmiminen
 • luottamusmiesverkoston vahvistaminen ja kouluttaminen
 • opettajan oikeusturvasta huolehtiminen
 • koululainsäädännön, opettajankoulutuksen ja muiden koulutuspoliittisten asioiden kehittäminen
 • opettajatyösuojeluvaltuutettujen osaamisen vahvistaminen.

OAJ on Suomen kuudenneksi suurin ammattijärjestö ja korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn suurin jäsenliitto.

Ammattijärjestöjen työn tulosta ovat muun muassa seuraavat asiat:
 • työ- ja virkaehtosopimukset
 • vuosilomat ja lomaraha
 • työttömyysturvan kehittyminen
 • äitiys- ja vanhempainvapaat
 • vuorotteluvapaa
 • työaikojen, -olojen ja -turvallisuuden ja niihin liittyvän lainsäädännön kehittäminen.

Kansainvälistä vaikuttamista

OAJ valvoo ja edistää tavoitteitaan myös kansainvälisesti: järjestön tiiviit kansainväliset yhteydet ulottuvat niin Pohjoismaiden, Euroopan kuin koko maailman tasolle.

Kansainvälisen toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonta, opettajien aseman parantaminen ja koulutuksen kehittäminen. Teemme läheistä yhteistyötä muiden opettajajärjestöjen, kuten pohjoismaisen Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS:n, eurooppalaisen ETUCE:n ja maailmanlaajuisen Education International EI:n, kanssa.

Kansainväliset painopisteemme

Pohjoismaisessa yhteistyössä korostamme tietojen ja kokemusten vaihtoa, sillä pohjoismainen yhteistyö on väylä eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen opettajien ay-toimintaan.

Vaikutamme Euroopan unionin koulutuspoliittisiin linjauksiin vaikuttamalla ensisijaisesti Suomen hallituksen ja ministeriön kannanottoihin.

Valvomme opettajien etuja kansainvälisesti sekä kotimaan hallinnon että etenkin opetusalan yhteisen organisaation Education Internationalin kautta.

Nordiska Lärarorganisationers SamrådETUCEEducation International

Kansallinen yhteistyö

OAJ vaikuttaa maailmanlaajuisesti opettajien ja koulutuksen asemaan kansallisella yhteistyöllä, sillä julkisia palveluita koskevilla kansallisilla päätöksillä on usein kansainväliset juuret.

Globalisaatio, EU:n laajeneva ja syvenevä yhdentyminen sekä julkisten palveluiden uudistaminen vaativat ammattiliittojen edunvalvonnalta uudenlaista lähestymistapaa. Siksi tietojen ja kokemusten vaihtaminen liittojen kesken ja rajat ylittävä edunvalvonta on tärkeää.

Kehitysyhteistyö

OAJ on tehnyt 1980-luvulta lähtien kehitysyhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on ollut kohdemaan opettajien järjestötyön ja opettajien aseman vahvistaminen. Hankkeemme ovat olleet pääsääntöisesti Afrikassa.

Hankkeemme vahvistavat kehitysmaiden opettajajärjestöjen osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Sadat järjestöaktiivit ovatkin saaneet koulutusta OAJ:n tukemana.

Tuemme myös namibialaista Martti Ahtisaari -koulua.

Lisäksi OAJ osallistuu ja vaikuttaa Fingon ja YK-liiton toimintaan.

FingoYK-liitto

Jaa