• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuksen tasa-arvo

Kuvituskuva

Suomea on pitkään pidetty koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Huipputulokset oppimistulosvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat nostaneet meidät maailmankartalle. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa, kun merkkejä rapautumisesta on selvästi jo olemassa?

Koulutuksen rahoitusta on vähennetty ja alueelliset erot koulutuksen järjestämisen tavoissa ovat kasvaneet. Yksilön tausta näkyy voimakkaasti siinä, kuinka hän menestyy koulussa ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu.

Opettajan haasteena on vastata erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä tarjota jokaiselle tasa-arvoinen perusta omien päämäärien ja unelmien tavoitteluun.

Rakennetaan yhdessä tienviitat tasa-arvoiselle tulevaisuudelle

OAJ korostaa, että kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu ei saa riippua perheen asuinpaikasta, kielestä eikä sosioekonomisesta tai -kulttuurisesta taustasta. Koulutuksen tehtävänä on avata tiet jokaiselle.

Haluamme edistää koulutuksen tasa-arvoa laajalla yhteistyöllä. Tasa-arvon edistämiseen tarvitaan eteenpäin katsovaa asennetta ja yhteistä keskustelua sekä ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotka huomioivat ympäröivän yhteiskunnan muutoksen.

Jotta suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on tasa-arvoinen myös tulevaisuudessa, tienviitat pitää valita jo tänään. Tasa-arvon tiekartalla viitoitetaan tietä tulevaan ja rakennetaan pohjaa yhteiselle keskustelulle. Tulethan mukaan!

Tutustu Tasa-arvon tiekarttaan

OAJ:n esitykset koulutuksen tasa-arvon turvaamiseksi

Tutustu esityksiimme, joilla turvataan tasa-arvoinen koulutus asuinpaikaista, kielestä sekä sosioekonomisesta ja -kulttuurisesta taustasta riippumatta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys korostuu entisestään, kun lasten taustat moninaistuvat. OAJ haluaa varhaiskasvatuksen kaikille.

Esitämme yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen muuttamista osapäiväisesti maksuttomaksi sekä laatukriteereiden laatimista varhaiskasvatukselle.

Esiopetus tulisi laajentaa viisivuotiaisiin.

Oppilasmäärän vähenemisen ja kaupungistumisen vuoksi oppimismahdollisuudet eriytyvät eri kuntien ja maan eri osien välillä.

OAJ haluaa, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuudet monipuoliseen oppimiseen. Siksi on tärkeää turvata koulutuksen alueellinen saavutettavuus.

Esitämme, että etäopetusta koordinoitaisiin kansallisesti.

Oppimistulosten erot ovat kasvaneet eri alueiden ja koulujen välillä. Kuntatalouden tiukentuessa kehittämistarpeet ovat yhä moninaisemmat.

Ehdotamme, että jokainen kunta laatisi koulutuspoliittisen ohjelman, jossa linjataan, miten laadukkaat ja yhdenvertaiset koulutuspalvelut järjestetään.

Koulut ja luokat eriytyvät kiihtyvää vauhtia hyvin ja huonosti menestyviin. Jokaisen lähikoulun on jatkossakin oltava hyvä koulu.

OAJ haluaa, että monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja tarjotaan jokaisessa lähikoulussa ilman, että oppilaita jaetaan eri ryhmiin suuntautumisen perusteella.

Lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteutumista ei pystytä turvaamaan riittävästi, sillä nykyinen kasvatuksen ja koulutuksen oikeusturvajärjestelmä ja sen resurssit ovat hajanaiset.

OAJ esittää eri viranomaisten kasvatus- ja koulutusasioiden kokoamista yhteen yhdelle viranomaiselle, uudelle lasten ja nuorten oikeuskeskukselle.

Koulutus- ja urapolut mutkistuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen ja epävarmuuden vuoksi. Niin nuoret kuin aikuisetkin tarvitsevat tukea ja ohjausta oman suuntansa löytämiseen.

OAJ ehdottaa, että haku- ja urapalvelut tuodaan osaksi oppimiskeskittymiä, jotta palvelut ovat luontevasti saatavilla siellä, missä opiskelijat ovat.

Oppilaiden lähtökohdat ovat yhä moninaisemmat, ja haasteena on saada opettajan aika riittämään jokaiselle oppijalle.

OAJ vaatii, että opettajan aikaa ja resursseja kohdennetaan erityisesti haastaviin toimintaympäristöihin. Opettajarekisterin ja opettajankoulutuksen avulla varmistetaan osaava opettaja jokaiselle.

Jaa