Illustration

Är du lärare, ledare eller sakkunnig inom utbildningssektorn? Bli medlem i OAJ!

Alla som arbetar med undervisning och andra jämförbara uppgifter kan bli medlemmar i OAJ. Också du som är sakkunnig eller arbetar med administration kan bli medlem. Förutsättningen är att du arbetar inom sektorn för utbildning, fostran och forskning.

OAJ:s organisationsprincip är professionsbaserad. Du som arbetar inom utbildningssektorn, oavsett examen, utbildning och yrkesbeteckning kan bli medlem.

Bli medlem! 

Se videon om hur man blir medlem!  (videon är på finska)

Vem kan bli medlem?

Du som

  • arbetar som lärare eller med andra jämförbara uppgifter
  • arbetar som rektor eller med andra ledningsuppgifter
  • har lärarbehörighet och ett ikraftvarande anställningsförhållande när du ansöker om medlemskap
  • saknar lärarbehörighet men har i regel ett vikariat som varar en termin
  • har andra uppgifter inom utbildningsväsendet, exempelvis inom administration, planering eller forskning.

Du kan också bli medlem om du har en socialpedagog- eller socionomutbildning från yrkeshögskola och arbetar som lärare eller med chefsuppgifter inom småbarnspedagogiken.

Du kan bli medlem trots att du saknar lärarbehörighet. Också utländska medborgare kan vara medlemmar.

Om du arbetar inom den svenskspråkiga allmänbildande utbildningen (särskilt grundskola och gymnasium) ska du organisera dig i Finlands Svenska Lärarförbund FSL som hör till OAJ. 

Medlemskap enligt skola eller läroanstalt

Ditt föreningsmedlemskap bestäms enligt utbildningsområde och den läroanstalt där du arbetar eller har det största genomsnittliga antalet lektioner. Om du flyttar eller om en övervägande del av lektionerna flyttas permanent till en annan läroanstalt, ska du också byta förening.

Du kan gå med i OAJ antingen genom ortens lokalförening eller någon av dess medlemsföreningar. Nästan i varje skola, läroanstalt och daghem finns ett lärarombud för OAJ som kan hjälpa dig med medlemsanslutningen.

Lärarvikarier och deltidsanställda lärare

Du kan ansöka om medlemskap i OAJ ifall du har fullständig lärarbehörighet och har ett ikraftvarande arbetsavtal. Om du saknar komplett behörighet förutsätts i regel ett vikariat som varar en termin.

Obs! För att omfattas av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd krävs att arbetsvillkoret uppfylls, vilket förutsätter att man under de närmaste föregående 28 månaderna har förvärvsarbetat minst 26 veckor. Inom utbildningssektorn ska veckoarbetstiden ha varit åtta (8) timmar och inom småbarnspedagogiken minst arton (18) timmar.

Från studier till lärarjobb

När du är färdig med dina lärarstudier och fått en arbetsplats ska du ansluta dig till OAJ. Samtidigt upphör medlemskapet i SOOL. Närmare uppgifter om anslutningen får du av lärarombudet på arbetsplatsen. Medlemsförmånerna, såsom tidningen Opettaja och försäkringarna, fortsätter utan uppehåll. Om du redan under studietiden har varit medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa fortsätter medlemskapet i kassan utan avbrott, förutsatt att du har betalat avgifterna till kassan.

Dela