• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sijaisuuksien tekeminen

Oletko saanut opettajan sijaisuuden peruskoulussa tai lukiossa? Sijaisen vinkkilista antaa vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin! Tältä sivulta löydät apua siihen, mitä sinun tulisi ottaa huomioon, kun olet saanut opettajan sijaisuuden peruskoulussa tai lukiossa.

Moni opettaja tai opettajaksi opiskeleva aloittaa työuransa sijaisuuksilla. Useimmiten sijaisuus löytyy joko peruskoulusta tai lukiosta, sillä suuri osa opetusalan työpaikoista on yleissivistävässä koulutuksessa.

OAJ:hin tulee eniten kysymyksiä luokan- ja aineenopettajan sijaisuuksista. Siksi vinkkimme on suunnattu ennen kaikkea kunnallisiin peruskouluihin ja lukioihin, mutta ne soveltuvat osittain myös muille koulutusasteille.

Sivun lopussa on muutamia kysymyksiä ja vastauksia sijaisuuksista. Pääset lukemaan ne kirjautumisen jälkeen.

Ennen sijaisuutta ja sijaisuuden alussa

Jos työnantajasi on kunta, kuntayhtymä tai valtio, olet yleensä virkasuhteessa, sillä opettajan työhön sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Kun olet aloittamassa virkasuhteen, sinulle on annettava kirjallinen viranhoitomääräys. Viranhoitomääräys tulee antaa viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista. Virkamääräys tulee antaa myös määräaikaisessa virkasuhteessa. Siitä tulee käydä ilmi keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten virkasuhteen kesto ja palkkauksen perusteet ja määräaikaisuuden peruste.

Jos työnantajasi on yksityinen taho, kuten säätiö, osakeyhtiö tai kannatusyhdistys, olet työsuhteessa. Työsuhteessa teet työnantajasi kanssa työsopimuksen. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti.

Työsuhteesi keskeiset ehdot käyvät ilmi työsopimuksesta, joten perehdy hyvin sopimukseen ennen sen allekirjoittamista. Kun olet allekirjoittanut sopimuksen, olet sitoutunut sen ehtoihin.

 

 

 

 

Uuden palvelussuhteen alussa voidaan käyttää koeaikaa.

Koeaika tarkoittaa palvelussuhteen alussa olevaa ajanjaksoa, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä sekä työnantaja voivat tutustua toisiinsa ja palvelussuhteen toimivuuteen ja tarvittaessa purkaa palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa.

Tutustu koeaikaan tarkemmin

Toimita työnantajalle seuraavat asiakirjat:

  • verokortti ja tilinumero palkanmaksua varten
  • terveydentilatiedot ja rikosrekisteriote
  • tarvittavat tositteet mahdollista vuosisidonnaista lisää varten.
Todistus terveydentilasta

Virkasuhteeseen otettavan tulee pääsääntöisesti toimittaa tehtävän hoidon edellytyksiä koskevat terveydentilatietonsa sekä voimassa olevan rikosrekisteriotteensa päättävälle viranomaiselle. Jos hakuilmoituksessa edellytettyä lääkärintodistusta ja rikosrekisteriotetta ei esitetä määräaikaan mennessä, valinta yleensä raukeaa.

Viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei terveydentilaselvitystä tarvita. Lääkärintodistusta ei yleensä vaadita henkilöltä, joka jo on kuntaan virka- tai työsuhteessa ja toimittanut aiemmin lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Työnantajan määräämistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista vastaa työnantaja.

Rikosrekisteriote

Työnantaja on velvollinen pyytämään rikosrekisteriotteen nähtäväksi, jos alaikäisten kanssa päivittäin toimivan opettajan palvelussuhde kestää vuoden aikana yhteensä yli kolme kuukautta. Hakuilmoituksessa on oltava maininta siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä, ja se on palautettava heti sen tarkastamisen jälkeen.

Lue lisää työnhaun liitteistä

Virka- tai työsuhteesi on määräaikainen silloin, kun palvelussuhteesi päättymisajankohta on ilmaistu etukäteen.

Määräaikaiset virka- ja työsuhteet ovat poikkeuksia myös opetusalalla. Määräaikaisuudelle pitää aina olla laissa säädetty peruste, joka on kirjattava myös viranhoitomääräykseen tai työsopimukseen. Sijaisuus on yleinen määräaikaisuuden peruste.

Tutustu määräaikaisuuden perusteisiin

Johtaja tai esimies vastaa perehdytyksen järjestämisestä. Useissa työpaikoissa on perehdytystä varten sijaisen kansio tai muu valmis materiaalipaketti sijaiselle. Perehdytys on voitu myös delegoida jollekin muulle kuin esimiehelle.

Sinulle tulee antaa sijaisuuden alussa tiedot ainakin seuraavista asioista:

  • omat tehtävät ja vastuualueet, työohjeet
  • työpaikan tilat, työskentely-ympäristö
  • turvallisuus- ja työsuojeluasiat
  • työyhteisön toimintatavat
  • palvelussuhteen ehdot, kesto ja työaika
  • palkka-asiat

Lisätietoja perehdytyksestä löydät täältä

Moni tuleva opettaja tekee sijaisuuksia jo opiskeluaikanaan. Muistathan, että sijaisuus voi kerryttää työssäoloehtoa myös opiskelun aikana. Opettajien työttömyyskassan jäsenyys ei kuulu automaattisesti opiskelijajärjestön SOOLin jäsenille. Voit kuitenkin liittyä kassaan lyhyenkin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuden perusteella, jolloin alat kerryttää työttömyysturvaa jo opiskeluaikanasi.

Tutustu työttömyysturvaan SOOLin sivuilla

Sijaisuuden aikana

Sijaisuus eli määräaikaisuus, joka kestää alle viisi koulun työpäivää on ns. lyhyt sijaisuus ja enemmän kuin viisi koulun työpäivää kestävä on ns. pitkä sijaisuus. Alta näet näiden määräaikaisuuksien erot.

määräajaksi_otettu_viranhaltija_OAJ.png

Lyhyissä 1–5 päivän sijaisuuksissa työaikasi on virkamääräyksessä olevien pidettävien oppituntien määrä.

Yli viiden päivän sijaisuuksissa työtehtäviisi kuuluu myös yhteissuunnittelutyöaika sekä opettajatyöpäivät eli vesot, jos sinut on palkattu lukuvuoden työajaksi eli ensimmäisestä vesosta lukuvuoden viimeiseen koulupäivään saakka. Jos tunteja on keskimääräisesti alle opetusvelvollisuuden, nämä työvelvoitteet ositetaan samassa suhteessa.

Oppituntien lisäksi opettajan työhön kuuluvat opetuksen suunnittelu- ja jälkityöt sekä välituntivalvonnat. Opetusvelvollisuuden ylittävät oppitunnit, oto- ja sijaistunnit on korvattava sinulle erikseen.

Viranhoitomääräyksestä näet pidettävien tuntiesi määrän sekä mahdolliset erikseen korvattavat asiat, kuten ylitunnit. Viranhoitomääräys määrittelee myös määräaikaisuutesi pituuden.

Jos teet yli viisi työpäivää kestävää sijaisuutta,  virkavelvollisuuteesi kuuluu yhteissuunnittelutyöaika eli ys-aika.

Lyhyissä 1–5 työpäivää kestävässä sijaisuudessa yhteissuunnitteluaikaa ei ole. Yhteissuunnittelutyöaika ei kuulu myöskään sivutoimiselle (alle 16h/vko) tuntiopettajalle.

Lisätietoa opettajan työajasta eri koulutusasteilla

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion toistaiseksi otetulla opettajalla ja vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla määräaikaisella opettajalla on velvollisuus osallistua lukuvuoden aikana kolmeen kuusi tuntia kestävään suunnittelu- ja koulutustyöpäivään (veso-päivät). Yksityisellä opetusalalla vastaava koulutukseen ja suunnittelutyöhön osallistumisvelvollisuus on 18 tuntia lukuvuodessa.

Jos sijaisuutesi kestää vain osan lukuvuoden työajasta tai olet sivutoiminen tuntiopettaja, sinulla ei ole osallistumisvelvollisuutta vesoihin.

Opettajan palkka koostuu yleensä kahdesta perusosasta: tehtävään sidotusta palkasta ja työkokemukseen perustuvista lisistä. Lisäksi palkkaan voi sisältyä muista tehtävistä maksettavia erillisiä korvauksia.

Opetusvelvollisuuden mukainen tuntimäärä vastaa täyttä palkkaa. Jos tuntiopettajalla on opetusvelvollisuutta vähemmän tunteja, palkka on samassa suhteessa täyttä palkkaa pienempi. Opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista maksetaan ylituntipalkkio.

Eri virka- ja työehtosopimuksissa ja myös eri oppilaitoksissa palkka rakentuu hiukan toisistaan poiketen, joten tutustuthan lähemmin oman palkkasi sopimusalakohtaisiin perusteisiin.

Lyhyissä 1–5 päivän sijaisuuksissa maksetaan kultakin pidetyltä tunnilta tuntipalkkio. Yli viiden päivän sijaisuuksien palkkausperusteena on kuukausipalkka. Palkkaus määräytyy kelpoisuuksien sekä virkanimikkeen perusteella.

Jos teet ns. pitkää sijaisuutta eli työsi kestää enemmän kuin viisi työpäivää, sinulla on oikeus hakea vuosisidonnaista lisää. Ensimmäiseen vuosisidonnaiseen lisään vaaditaan viiden vuoden työkokemus.

Kyllä. Sairauslomaoikeus kuuluu jokaiselle viranhaltijalle tai työtekijälle, joka on estynyt hoitamasta työtään sairautensa vuoksi. Sen sijaan oikeus palkkaan sairausloman ajalta vaihtelee työehtosopimuksittain. Lääkärikäynnit tehdään yleensä työajan ulkopuolella sopimuksesta riippumatta.

Tutustu, miten palkkasi määräytyy sairausloman aikana

Kyllä voit. Kunnallisissa sopimuksissa lapsen vanhemmalla, huoltajalla tai samassa taloudessa vakituisesti asuvalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi, kun alle 12-vuotias tai vammainen lapsi sairastuu äkillisesti.

Muissa sopimuksissa oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on alle 10-vuotiaasta lapsesta.

Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksettava palkka riippuu sovellettavasta sopimuksesta ja palvelussuhteen laadusta. Muulle kuin yksinhuoltajalle palkka maksetaan, jos toisella vanhemmista ei ole ansiotyönsä tai tosiasiallisen esteen takia mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon. Joissakin sopimuksissa on myös karenssiaikoja. Sivutoimisten tuntiopettajien ja sellaisten kansanopiston, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajien, joilla on keskimäärin alle 14 viikkotuntia, tilapäinen hoitovapaa on palkaton.

Lue lisää tilapäisestä hoitovapaasta

Jos olet koeajalla, voit irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa.

Jos olet kunnan tai kuntayhtymän määräaikaisessa virkasuhteessa, irtisanomisaika on 14 päivää. Tämä koskee muun muassa kunnallisen peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen määräaikaisia opettajia.

Et voi pääsääntöisesti irtisanoa määräaikaista työsopimusta, ellei työsopimuksessasi ole sovittu tästä mahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden päätyttyä ilman irtisanomisaikaa. Voit kuitenkin yrittää sopia työnantajan kanssa työsuhteen päättämisestä ennen määräaikaa.

Työsuhteisia ovat muun muassa yksityisten koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien opettajat. Myös kunnan palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskusten opettajat ovat pääsääntöisesti työsuhteisia.

Lisätietoa irtisanoutumisesta

 

Sijaisuuden päättyessä

Kun työsuhteesi päättyy, työnantajan on maksettava loppupalkkasi mahdollisine loma- ja muine korvauksineen viimeistään työsuhteesi viimeisenä päivänä, ellette ole sopineet toisin. Työsopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Jos työsuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy sovitusta, sinulla on oikeus saada täysi palkka odotusajalta enintään kuudelta päivältä sekä viivästyskorko palkan eräpäivästä alkaen.

Myös virkasuhteen päättyessä palkka ja työaikamääräyksiin perustuvat palkanlisät ja korvaukset tulee maksaa viivytyksettä. Mikäli edellä mainitut lisät ja korvaukset eivät ole selvillä virkasuhteen päättyessä, on työnantajalla käytettävissään kohtuullinen selvitys- ja laskenta-aika. Jos virkasuhteesi päättyessä palkanmaksu viivästyy, sinulla on oikeus vaatia viivästyskorkoa maksamattomalle palkalle.

Kun loppupalkkasi on maksettu, saat palkkalaskelman, josta käyvät ilmi palkan määrä ja määräytymisperusteet. Sinun kannattaa tarkistaa, onko palkkasi maksettu oikein.

Kyllä saat. Kun työsi päättyy, työnantajalla on velvollisuus antaa sinulle työtodistus. Todistusta kannattaa pyytää mahdollisimman pian työn päätyttyä – tai mahdollisuuksien mukaan jo irtisanomisaikana tai määräaikaisen palvelussuhteen lopussa.

Jos haluat todistuksen tekemästäsi työstä, sinun tulee pyytää sitä itse, sillä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta oma-aloitteisesti. Työsopimuslaki ja viranhaltijalaki määrittelevät, mitä asioita työtodistukseen voidaan kirjata.

Esimerkit


Eikö ratkaisua löytynyt?

Oma luottamusmiehesi ja OAJ:n toimiston asiantuntijat tukevat ja auttavat sinua työelämän eri tilanteissa. Katso, ketkä auttavat sinua.

OAJ apunasi