• logo
  • logo

Yt-menettely

Kuvituskuva

Yt- eli yhteistoimintamenettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu.

Yt- eli yhteistoimintamenettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu, jonka tarkoituksena on kehittää työpaikan toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatiossa tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään.

Yt-menettelystä on säädetty laissa. Kunnallisilla työpaikoilla säätelee laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, yksityissektorilla sovelletaan lakia yhteistoiminnasta yrityksissä ja valtion työpaikoilla lakia yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa.

Mitä yhteistoiminnassa käsitellään?

Tyypillisiä yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden koulutus, heidän yksityisyyden suojan kysymykset, työhönoton periaatteet, työsuojelu, tasa-arvo, yhtä tai useampaa henkilöä koskevat irtisanomiset tai lomautukset ja töiden järjestelyyn vaikuttavat päätökset.

Ketkä ovat mukana yhteistoiminnassa?

Neuvottelut käydään henkilöstöryhmän edustajan ja työnantajan välillä. Työntekijöiden edustajana toimii yleensä luottamusmies.

Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoiminta-asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja hänen esimiehensä välillä. Yksittäinen työntekijä voi pyytää mukaansa kuitenkin luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun.

Kuinka yhteistoiminta etenee?

Ennen kuin yhteistoiminta-asia ratkaistaan, työnantajan on neuvoteltava sen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.

Jos työnantaja harkitsee irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia, hänen on annettava kirjallinen neuvotteluesitys vähintään viisi päivää ennen neuvotteluiden alkamista. Esityksestä tulee käydä ilmi neuvotteluiden alkamisajankohta, paikka ja ehdotus neuvoteltavista asioista.

Neuvotteluiden tarkoituksena on yksimielisyyden saavuttaminen, vaikka lopullinen päätösvalta on aina työnantajalla.