• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Työskentely edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat päävastuussa oman ryhmänsä lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Päiväkodin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa paikallisen opetussuunnitelman mukaisen esiopetuksen toteuttamisesta esiopetusryhmässään ja mahdollisista lapsikohtaisista suunnitelmista.

Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Varhaiskasvatuksessa painottuu pedagogiikka, minkä vuoksi OAJ oli aktiivisesti vaikuttamassa uuteen varhaiskasvatuslakiin, joka nostaa päiväkotien henkilöstön koulutustasoa.

Minustako varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen opettaja?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajien työ edellyttää korkeatasoista teoreettista koulutusta lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyen sekä koulutuksen tuottamaa varhaispedagogista asiantuntemusta ja vankkoja menetelmällisiä taitoja. Keskeistä on muun muassa ilmaisu-, liikunta- ja taidekasvatuksen monipuolinen osaaminen sekä sitoutuneisuus ja herkkyys toiminnassa eri-ikäisten lasten kanssa, lasten osallisuutta ja leikkiä tukien, ja siinä ohjaten.

Opettajat tekevät yhteistyötä lasten vanhempien kanssa päivittäin ja varmistavat vanhempien osallisuuden. Hyvät vuorovaikutustaidot ja kulttuurinen osaaminen korostuvat yhteistyössä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on havaita lapsen vahvuuksia ja myös mahdollisia tuen tarpeita, ja pohtia miten lasta voidaan tukea näissä soveltuvin pedagogisin ratkaisuin. Opettaja tukee, kannustaa ja rohkaisee lasta kokeilemaan, harjoittelemaan, tekemään kysymyksiä, epäilemään ja ihmettelemään. 

Missä varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen opettaja työskentelee?

Varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat tekevät pääosin työtä päiväkodeissa opettajina ja johtajina, erityisopettajat usein myös useamman päiväkodin tai alueen konsultoivina erityisopettajina. Varhaiskasvatuksen opettajat voivat työskennellä myös avoimessa varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kuntien ja eri järjestöjen kerhoissa.

Esiopetuksen opettajat työskentelevät joko päiväkodissa tai koulussa.

Myös sairaaloissa toimii varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia.

Miten varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen opettajaksi kouluttaudutaan?

Varhaiskasvatuksen opettajan, kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa yliopistossa. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Tutkinto tuottaa samalla kelpoisuuden opettajaksi esiopetukseen.

Monet myös suorittavat em. opintojen lisäksi varhaiskasvatukseen suuntautuneen ylemmän, kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Se tuottaa kelpoisuuden myös päiväkodin johtajan tehtävään sitten, kun maisterin tutkinnon edellyttävä kelpoisuusvaatimus tulee voimaan vuonna 2030.

Kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajaksi voi saada myös sosionomi AMK -tutkinnolla, jos on hyväksytty opintoihin 1.9.2019 mennessä ja valmistuu viimeistään 31.7.2023. Tämän jälkeen sosionomin AMK-tutkinnolla voi saada kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Kaikki lastentarhanopettajaksi 1.9.2018 varhaiskasvatuslain voimaan tullessa kelpoiset henkilöt ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin riippumatta koulutustaustasta.

Suurin osa esiopetuksen opettajista on varhaiskasvatuksen opettajia, mutta myös luokanopettajat antavat esiopetusta. Sosionomin AMK -tutkinnolla ei saa kelpoisuutta esiopetusta antavaksi opettajaksi.

Varhaiskasvatuksen opettajat voivat erikoistua varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi suorittamalla yliopistossa erityisopettajan opinnot. Kelpoisuuden saa myös maisteritasoinen varhaiserityiskasvatuksen koulutuksen (KM) suorittamalla, siinä pääaineena on erityispedagogiikka. Maisterin tutkinnon suorittanut erityisopettaja voi toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi ns. laaja-alaisena erityisopettajana perusopetuksessa.