• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Tuki toimivaksi: Oppimisen tuen ketju yhtenäistettävä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Moni oppija tarvitsee opinpolullaan tukea. OAJ:n mielestä tuen järjestelmän on oltava yhtenäinen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Mikä on nykyisin vialla?

Esi-ja perusopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, mutta se ei toimi.

 • Paljon byrokratiaa, mutta ei välttämättä lainkaan tukea.
 • Nykyisessä kolmiportaisen tuen mallissa tehdään päätös tuen portaasta, mutta ei mistään konkreettisesta tukitoimesta.
 • Opettaja laatii pedagogisen arvion, jonka perusteella oppilas voi siirtyä tehostettuun tukeen. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että oppilas saisi riittävästi tai lainkaan tehostetun tuen tukimuotoja eli tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Opettaja laatii oppilaalle oppimissuunnitelman, mutta mikään ei takaa, että tuki toteutuisi
 • Samoin opettaja laatii pedagogisen selvityksen, jonka perusteella oppilaalle voidaan tehdä erityisen tuen päätös, joka ei itsessään tuo tukea. Opettaja laatii oppilaalle HOJKS:in ja oppilaan kuuluisi saada erityisopetusta, mutta tätä ei ole tarkemmin määritelty säädöksissä.

Varhaiskasvatuksessa säädetään yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tuen lainsäädäntö on liian väljä ja tulkinnanvarainen. Laki ei turvaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Se ei myöskään takaa millään tuen tasolla erityisopettajan antamaa tukea ja opetusta.

Kysymyksiä oppimisen tuesta varhaiskasvatuksessa? OAJ:n tarjoaman tiedon lisäksi voit tutustua aiheeseen myös opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen tuesta usein kysyttyä -sivulla.


OAJ:n ratkaisut

 • Tuen on oltava vaikuttavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Yhtenäisen ja vahvan tuen ketjun pitää ulottua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
 • Tuen käsitteiden ja toimeenpanon on oltava yhtenäistä kaikilla asteilla
 • Erityisessä tuessa oppija on aina oikeutettu erityisryhmään tai -luokkaan. Pidennetyn oppvelvollisuuden oppilaan tuen tarve arvioidaan erikseen. Hän ei automaattisesti ole erityisen tuen oppilas.
 • On säädettävä velvoite oppijan koulunkäynnin arviointiin. Tuen moniammatillisesta toteuttamisesta pitää sopia periaatteet. Niitä on noudatettava, jos oppijan koulunkäyntikyky heikkenee.
 • Vaativa erityinen tuki on tunnistettava kaikilla asteilla. Vaativan erityisen tuen työryhmien kehitysehdotukset onm toimeenpantava perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Säädetään varhaiskasvatukseen:
 • Erityisopettaja on aina mukana arvioimassa lapsen tuen tarvetta.
 • Tehostettuun ja erityiseen tukeen kuuluu aina rakenteellisia tuen muotoja.
 • Tehostettuun tukeen kuuluu aina vähintään osa-aikainen erityisopetus.
 • Ryhmässä, jossa on erityistä tukea saava lapsi tai lapsia, on aina myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
 • Lapsen oikeus pien- ja erityisryhmään on laissa yhtenä tuen muotona.
 • Erityisopettajamitoitus varhaiskasvatukseen on 1:100 ja esiopetukseen 1:50.

Vähemmän asiakirjoja, vähemmän byrokratiaa
 • Esi- ja perusopetuksessa tuen tarve arvioidaan pedagogisella selvityksellä. Tuen toteuttaminen kirjataan tuen järjestämissuunnitelmaan. Se liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (Vasu) ja esiopetussuunnitelmaa ja ammatillisessa oppilaitoksessa osaksi opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).
 • Tuen järjestämissuunnitelmaan kirjataan lakisääteiset tuen muodot sekä niiden määrällinen ja laadullinen toteutus. Tukimuotojen toteutumista seurataan. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.
 • Varhaiskasvatuksessa vain yksi ja perusopetuksessa kaksi asiakirjaa.
 • Varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) toimii myös tuen asiakirjana. Siihen kirjataan lapsen tarvitsema tuki eli tuen taso, muodot ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään tehtäessä hallinnollista päätöstä annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista.
Tiedonkulku kuntoon
 • Tieto tuesta on siirrettävä uudelle varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Opettajilla on oikeus saada siitä tieto salassapidon estämättä.
 • Tiedonkulusta eri viranomaisten kesken säädetään siten, että tieto kulkee myös koulutuksen järjestäjille. Näin voidaan toteuttaa opetus, tuki ja turvallinen oppimisympäristö.
Rahoitusta tuen mukaan, henkilöstölle koulutusta
 • Rahoitusjärjestelmiä muutetaan siten, että koulutuksen järjestäjä saa rahoitusta tosiasiallisesti annetun tuen mukaan.
 • Esihenkilöitä ja kaikkia opettajaryhmiä koulutetaan havaitsemaan ja tunnistamaan tuen tarpeita sekä toteuttamaan tukea uusien säädösten mukaisesti.

Ydintavoitteet

 • Yhtenäinen ja vahva tuki
 • Tuesta on annettava hallinnollinen päätös, jotta se voi aidosti toteutua
 • Käyttöön erityisopettajamitoitus ja kertoimet
 • Tiedonkulku kuntoon
 • Rahoitusta tuen mukaan
 • Henkilöstölle koulutusta

Millaista on perusopetuksen tuen lainsäädäntö, miten säädöksiä tulee tulkita ja kuinka opetus tulee järjestää säädösten nojalla?

OAJ:n erityisopetus- ja kuntaseminaari järjestettiin verkossa 17.4.2023, ja siellä keskusteltiin muun muassa sivistyskuntien tulevaisuudesta ja perusopetuksen oppimisen tuesta. Jos et ehtinyt mukaan, löydät tilaisuuden tallenteen täältä!

OAJ:n esittämä perusopetuksen oppimisen tuen uusi malli

Kun huomataan, että oppilas tarvitsee säännöllisesti tukea, tehdään hallinnollinen päätös yhdestä tai useammasta tukimuodosta, joita hänelle annetaan. Päätöksessä linjataan tukimuotojen määrästä, kestosta ja intensiteetistä eli esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia viikossa ja kuinka pitkään oppilaalle annetaan esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta.

Tukimuodoista säädetään lailla. Olemme koonneet ehdotukset tukimuodoiksi. Osa niistä vaatisi erillisen päätöksen, osa ei.

  • Tukiopetus (Ei edellytä päätöstä) 
  • Oppilaiden tuen tarpeen huomioiminen luokan koossa (Ei edellytä päätöstä)
  • Resurssiopettaja luokassa  (Ei edellytä päätöstä)
  • Satunnainen osa-aikainen erityisopetus omassa luokassa (Ei edellytä päätöstä)
  • Säännöllinen osa-aikainen erityisopetus omassa luokassa
  • Yksittäisen oppiaineen opettaminen erityisopetuksena pienryhmässä
  • Kaikkien tai useimpien oppiaineiden erityisopetus erityisluokassa
  • Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja tämän aineen opetus erityisopetuksena pienryhmässä
  • Toiminta-alueittainen opetus max. 6 oppilaan kiinteässä pienryhmässä eli erityisluokalla
  • Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Tärkein edellä kuvatuista tukitoimista on erityisopettajan antama erityisopetus, joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Tämä tukimuoto ei voi käytännössä toteutua, ellei erityisopettajia ole tarpeeksi vastaamaan tuen tarpeisiin. Siksi laissa tulisi tukimallin lisäksi säätää myös erityisopettajamitoituksesta. OAJ:n mukaan erityisopettajia tulisi olla vähintään yksi sataa oppilasta kohden.

Jotta tuen toteutuminen inklusiivisesti yleisopetuksessa on mahdollista, on myös ryhmäkokoja säädeltävä. Perusopetuksessa sopiva ryhmäkoko olisi alkuopetuksessa eli 1.–2.-luokalla enintään 18 oppilasta ja sen jälkeen enintään 20 oppilasta.

Tuen asiakirjojen määrää vähennetään kahteen: pedagoginen selvitys tuen tarpeen arvioimiseen ja tuen järjestämissuunnitelma tuen toteuttamiseen.


Uudistuksen kustannukset

Jotta erityisopettajamitoitus voisi toteutua, tarvittaisiin OAJ:n arvion mukaan yli 2 000 uutta erityisopettajaa. Tämän vuosikustannus olisi arviolta 150 miljoonaa euroa. Ryhmäkokojen säätämisestä seuraisi puolestaan noin 55 miljoonan euron vuosikustannukset.


Miksi perusopetuksen oppimisen tuki on saatava toimimaan?

 • Jatkuvasti lisääntyvä tuen tarvitsijoiden määrä ja laskevat oppimistulokset vaativat toimenpiteitä.
 • Riittävällä ja oikea-aikaisella oppimisen tuella on mahdollista vähentää myöhempää tuen tarvetta, koulupudokkuutta, syrjäytymistä, jne.
 • Suomen Pisa-tulosten muutokset vuodesta 2009 ovat huolestuttavia.
 • Maassamme on yhä enemmän nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen.
 • Sosioekonomisen taustan yhteys oppilaiden osaamistasoon on voimistunut.
 • Erityisen huolestuttavaa on se, että heikkojen lukijoiden määrä lähes kaksinkertaistunut.

Lue uutinen esittämästämme uudesta oppimisen tuen mallista: ”Tuki perille, ei vain paperille” – OAJ ehdottaa oppimisen tukeen radikaalia uudistusta