10 frågor om förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte i privata daghem

01.10.2018 - 11:51 Nyheter
Illustration

OAJ utlyser övertidsförbud och förbud mot skiftesbyte i privata daghem från måndagen den 8 oktober klockan 00.00. Det är en politisk manifestation mot regeringens planer på att försämra arbetstagarnas uppsägningsskydd i små företag. Förhandlingsdirektör Petri Lindroos reder ut saken.

1. Vilka OAJ-medlemmar gäller förbudet?

I det här skedet gäller förbudet OAJ-medlemmar som arbetar i privata daghem som lärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare.
 
Vi har skickat e-post till alla OAJ-aktiva och till alla de medlemmar som den politiska manifestationen berör. Vi riktar åtgärderna mot de sektorer som drabbas ifall lagförslaget går genom.

Tillsvidare gäller förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte inte andra avtalsområden som exempelvis kommunsektorn. 

2. Är förbudet förpliktande?

Ja. OAJ-medlemmar som omfattas av förbudet ska inte arbeta övertid eller byta arbetsskiften. Alla medlemmar ska delta i konfliktåtgärderna så att effekten blir så stor som möjligt.

3. Varför motsätter sig OAJ ett svagare uppsägningsskydd?

Det här är en principiell fråga för oss. En ändring av arbetsavtalslagen skulle försätta arbetstagarna i en ojämlik ställning. Försämringen skulle drabba OAJ:s mest kvinnodominerade medlemsgrupp. Försämringen av uppsägningsskyddet skulle till exempel beröra lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som arbetar för små privata daghemsföretag. OAJ försvarar varje medlems anställningsskydd.
 
Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte är en politisk manifestation som riktar sig mot regeringen och inte mot arbetsgivaren.

4. Flera fackförbund har redan tidigare utlyst förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte. Varför agerar OAJ först nu?

OAJ ville trygga de pågående universitetsförhandlingarna. Förhandlingsresultat nåddes 27.9 och det godkändes 28.9.

5. Hur länge är förbudet i kraft?

Förbudet är i kraft tillsvidare. Vi meddelar separat om när förbudet upphör. 

6. Vad innebär övertidsförbudet?

Övertidsförbud innebär att arbetstagaren inte går med på att arbeta övertid. Arbetstagare arbetar enligt den fastställda arbetsskiftsförteckningen med tider för när arbetet börjar och slutar. Över lag kan övertidsarbete inte åläggas utan att arbetstagarens samtycke

7. Vad innebär förbudet mot skiftesbyte?

Förbud mot skiftesbyte innebär att arbetstagaren inte går med på att byta arbetsturer. Arbetstagaren arbetar mellan de klockslag som är fastställda i arbetsskiftsförteckningen. Exempelvis ska en lärare inom småbarnspedagogik inte gå med på att byta nästa dags dagstur till en morgontur.

8. Kan arbetsgivaren ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen? Eller hänvisa till nödarbete

Arbetsskiftsförteckningen ska skriftligen tillställas arbetstagarna senast en vecka före den aktuella perioden börjar. Efter detta kan arbetsskiftsförteckningen endast ändras om man så avtalar eller av grundad anledning.
 
Om exempelvis arbetsskiftsförteckningen görs upp för en utjämningsperiod om tre veckor, ska alla arbetsturer under denna tidsperiod meddelas en vecka innan perioden börjar.
 
Om chefen frågar om samtycke till ändring av arbetstur ska man inte gå med på detta annat än om det finns en grundad anledning till det med tanke på verksamheten. Det att antalet barn varierar eller att en annan arbetstagare inte heller ger samtycke till en ändring, utgör ingen grundad anledning.

Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt ändra arbetstur när ett arbetsskift redan har börjat, utan man måste komma överens om en ändring. Nu då förbud mot skiftesbyte råder ska man inte acceptera ändringar.

Arbetsgivaren kan inte ålägga arbetstagaren att byta arbetsskift eller arbeta övertid med att hänvisa till nödarbete. Småbarnspedagogik är inte en sådan bransch där det blir aktuellt med nödarbete enligt arbetstidslagen.
 
Eftersom organisationerna har utlyst övertids- och skiftesbytesförbud, ska arbetstagarna följa de arbetstider som anges i arbetsskiftsförteckningen. Vid överraskande frånvaron kan det uppstå situationer där en arbetstagare till den första eller sista arbetsturen är borta och daghemmet måste öppna senare eller stänga tidigare. Arbetsgivaren kan inte i dessa fall hänvisa till skyldigheten att utföra nödarbete. En otillräcklig personal utgör inte hot mot liv, eftersom föräldrarna kan bli ombedda att hämta barnen tidigare från dagis.    

9. Jag har i arbetsavtalet kommit överens om att vara i beredskap. Kan jag vägra?

Om arbetstagaren i sitt arbetsavtal har gett tillstånd till beredskap, har hen gett tillstånd till uttryckligen beredskap men inte till övertidsarbete. En sådan situation kan uppstå till exempel då när någon har avtalat om att fungera som en ordinarie vikarie för ett daghem. Beredskapen ska planeras och fastställas i arbetsskiftsförteckningen.

10. Är det möjligt att göra mertidsarbete när förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte är i kraft

Mertidsarbete omfattas inte av förbudet. Deltidsarbetande kan göra mertidsarbete ända upp till full arbetstid. Det är upp till den deltidsarbetande huruvida hen vill mertidsarbeta eller inte.
 
Om något förblev oklart, kan du fråga närmare av oss!
  • Fråga din förtroendeman eller av OAJ på adressen jarjestotoimet@oaj.fi
  • OAJ:s telefontjänst, anställningsvillkor: 0800 418 402 
  • må kl. 10–11 och kl.14–16
    ti–to kl. 9–11 och kl. 14–16
    fre kl. 9–11 och kl. 14–15 
 
Följ med arbetsmarknadsnyheter!
  • OAJ informerar om arbetsmarknadsläget här på oaj.fi.
  • Information ges också i de sociala medierna. I Facebook är adressen facebook.com/oajry.
Artikeln har uppdaterats 17.10.2018 kl.13.15 med tillägg om nödarbete i punkt 8.