30 miljoner euro för att stärka likvärdighet i för- och grundskolan

04.06.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

Utbildningsstyrelsen har beviljat 30 miljoner i statsunderstöd till att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. OAJ säger tack.

Målet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen. Med hjälp av understöden kan man anställa fler lärare och skolgångsbiträden för att minska undervisningsgrupperna i skolor som i högre grad behöver stöd.
 
Med hjälp av understödet främjar man utvecklandet av flexibla verksamhetsmodeller, strukturer och praxis inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Man stärker en verksamhetskultur där det är viktigt att alla elever lär sig och är delaktiga.
 
Utbildningsstyrelsen strävar att med hjälp av understödet ordna tillräckligt med stöd i ett tillräckligt tidigt skede för alla elever. Målet är att främja lärande och välfärd samt likvärdighet, dialog och närskoleprincipen.

Elevstödet måste tryggas

I de projekt som nu har ansökt om finansiering används understödet till att anställa lärare som kompanjonlärare, att dela grupper eller för uppdelade timmar samt för att anställa biträden inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen där undervisningen för elever som omfattas av intensifierat eller särskilt stöd ordnas helt eller delvis i samband med allmänundervisningen eller där det finns elever som får specialiserad sjukvård. Understödet kan också användas för material som stöd för specialundervisningen.
 
OAJ:s sakkunniga Jaakko Salo säger att undersökningar visar att med specialstöd för utmanande områden har man klart kunnat främja likvärdigheten.
 
– Även OAJ har länge krävt finansiering för elevstöd. OAJ vill ha en lärardimensionering som beaktar elevernas behov av stöd. Målet är att trygga ett permanent stöd inom all utbildning, säger Salo.

Stödbehov finns också i förskolundervisningen

OAJ:s sakkunniga Auli Setälä påminner om att det också är nödvändigt att trygga tillräckligt stöd i rätt tid för barn i förskolundervisningen.
 
– I dagens läge ges inte tillräckligt stöd. Enligt en undersökning som OAJ har låtit göra och som publiceras inom kort, uppger en femtedel av lärarna och speciallärarna att det aldrig har erbjudits specialundervisning i förskolan. Lika många uppgav att barnen inte hade möjlighet att få specialundervisning som en del av särskilt stöd, säger Setälä.
 
Hon säger att det är viktigt att understödet kommer till användning i förskolor som fungerar både i skolor och daghem.
 
– Barnen måste tryggas tillräckligt och ändamålsenligt stöd oavsett var förskolundervisningen ordnas, säger Setälä.

Utbildningsanordnarna fördelar stödet

Regeringen fattade beslut om att fördubbla jämlikhetsfinansieringen under budgetmanglingen hösten 2017. Samtidigt beslöt regeringen att särskilt rikta 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering till skolor som av olika orsaker löper risk att hamna utanför utvecklingsverksamheten eller som har knappt med resurser för ändamålet.
 
Totalt 30 miljoner euro beviljades i understöd för att stärka likvärdigheten under 2018–2019. Understöden beviljas i sin helhet till utbildningsanordnarna, som sedan sinsemellan kommer överens om hur understöden fördelas mellan skolorna.
 
Totalt 235 utbildningsanordnare beviljades understöd.
Dela