Yrkesstudier avbryts allt oftare – utvecklingen oroar OAJ

11.04.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

Allt fler studerande avbryter sina yrkesstudier. Mest avbrott sker bland unga i åldern 20–24 år.

Utbildningsstyrelsen genomförde en kvantitativ uppföljningsstudie av genomströmningen inom yrkesutbildning läsåret 2016–2017. Resultaten visar att andelen studieavbrott har ökat med nästan alla mått mätta i jämförelse med tidigare uppföljningar. Läsåret 2016–2017 var andelen studieavbrott i genomsnitt 11,4 procent. I uppgiftsinsamlingen läsåret 2013–2014 var motsvarande andel 8,6 procent.
 
OAJ:s sakkunniga Inkeri Toikka är bekymrad men inte förvånad, över att avbrotten har ökat.
 
– I synnerhet har avhoppen ökat bland studerande över 20 år. Skillnaderna mellan läroanstalterna är emellertid fortfarande stora, kasten är allt mellan två till drygt tjugo procent. Orsakerna till så stora skillnader bör klargöras och å andra sidan bör god praxis lyftas fram, säger Toikka.

Varför beaktas inte minskade resurser i rapporten?

Toikka grämer sig över att rapporten inte beaktar att läroanstalternas resurser har minskat. Däremot har ändå har olika åtgärdsförslag ökat utbildningsanordnarnas arbetsmängd.
 
Enligt Toikka skulle den tydligaste och mest konkreta åtgärden för att snabbt och effektivt korrigera situationen vara att öka undervisning, studiehandledning och specialundervisning.
 
– Det borde finnas flera lärare. Det här skulle korrigera många av de brister som påtalas i rapporten, säger Toikka.

Uppmärksamma riskgrupperna

I rapporten uppmanas utbildningsanordnarna att fästa uppmärksamhet vid de grupper som löper större risk att avbryta studierna. Andelen unga vuxna (20–24 år) som hade avbrutit studierna var över tre gånger större jämfört med studerande under 19 år, andelen specialstuderande vid allmänna yrkesläroanstalter som hade avgått var större än bland övriga studerande och inom olika språkgrupper avgick studerande med ett främmande språk som modersmål oftare än studerande med finska eller svenska som modersmål.

Andelen studieavbrott hade ökat inom alla examensområden i jämförelse med tidigare uppföljningar. Uppföljningen visar också att kvinnor avbryter oftare i mansdominerade branscher och män i kvinnodominerade branscher.

Flest avbrott inom teknik och trafik

Avbrott var vanligast inom teknik och transport, där 5 503 studerande hoppade av under läsåret.  Flest avbrott i förhållande till det totala antalet studerande var inom turism, kosthåll och ekonomi, där antalet studerande sjönk med mer än 15 procent jämfört med tidigare undersökningar. Minst avbrott skedde inom natur- och miljöbranscherna. De flesta avhopparna har grundskolebakgrund.

Internatboende minskar risken för studieavbrott

Uppföljningen tyder på att boende på internat minskar risken för studieavbrott. 4,7 procent av studerande som bodde på internat avbröt sina studier. Ökningen var 0,3 procentenheter.

Inkeri Toikka betonar att yrkesläroanstalter inte ska skuldbeläggas med siffror över avbrutna studier. Istället borde man tydligare klargöra de bakomliggande orsakerna till studieavbrotten som läroanstalterna inte har haft möjlighet att påverka.
 
– Med tanke på resursnedskärningar, uppsägningar och samtidiga omfattande reformer, är det rentav ett under att statistiken inte är ännu dystrare. Yrkesläroanstalterna gör ett stort arbete för de studerandes bästa och för att förhindra studieavbrott. Detta, liksom många andra satsningar, bör lyftas fram, konstaterar Toikka.