Drabbade av inneluftproblem: ”Vi vill bli tagna på allvar”

25.02.2019 - 16:30 Nyheter
Illustration

Det är viktigt att någon lyssnar och reagerar på inneluftfrågor. En öppen och ärlig information om hur saker framskrider eller inte framskrider behövs också. Det anser nästan 900 OAJ-medlemmar i en idékläckning som gjordes på nätet.

Vilka saker riskerar en hälsosam arbetsplats och vad ska man göra om problem uppstår?

Närmare 900 OAJ-medlemmar svarade på frågor i en brainstorming som gjordes på nätet i oktober 2018. Deltagarna fick inbjudan per e-post och fick med egna ord svara på frågorna som ställdes. Likaså fick deltagarna bedöma svaren från andra deltagare.

Förutom OAJ-medlemmarna deltog över 300 Tehy-medlemmar i idékläckningen som genomfördes av Fountain Parks.

Otillräcklig ventilation och smuts

Åbo universitet och OAJ har tidigare kartlagt inneluftproblem och deras inverkan på hälsan.

Kartläggningens resultat bekräftas av idékläckningens slutsatser om förekomsten av inneluftproblem och de hinder som finns för att lösa dem.

Nästan två tredjedelar av deltagarna i idékläckningen har under de senaste tre åren lidit av olägenheter på arbetsplatsen. En femtedel upplever att deras situation är mycket dålig.

Föroreningar i inneluften och otillräcklig ventilation har orsakat många olika symptom. Också buller, lukt, för kall eller varm rumstemperatur och dålig städning förorsakar problem.

OAJ-medlemmarna upplever att dålig ventilation och osnygghet påverkar arbetshälsan i lite högre grad än Tehy-medlemmarna som å sin sida betonar lite mera ergonomiska aspekter.

Många människor känner sig ensamma med symptomen

Många av deltagarna i idékläckningen upplever starkt att deras symptom inte tas på allvar. Man kanske vet vem man ska vända sig till, men problemet som upplevs undersöks inte nödvändigtvis eller så får man ingen information om hur saken framskrider.

Förutom chefen och ledningen är arbetstagaren också själv ofta en problemlösare. Egen inställning och aktivitet är därför av stor betydelse då det gäller att klara utmaningarna.

Läs mera i OAJ:s arbetslivsguide om inneluftproblem och våra råd till lärarna.

Deltagarnas idéer till lösningar

Deltagarna i idékläckningen diskuterade hur man löser de rådande problemen.

Deltagarna ansåg att det är viktigt med en proaktiv fastighetsskötsel. Det innebär att byggnader renoveras i tid och att nya byggnader uppförs när de gamla inte längre kan grundrenoveras.

Deltagarna påpekade också att användarupplevelser och feedback måste gå hand i hand med renoveringar. Orsakerna till och ansvaret för att lösa problemen måste klargöras.

Över tusen deltog i idékläckningen

Idékläckningen genomfördes av Fountain Park i oktober 2018 och finansierades av Stiftelsen för kommunal utveckling och Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinko.

Över tusen deltagare, varav 888 OAJ-medlemmar och 328 Tehy-medlemmar, inbjöds via e-post. Deltagarna fick med egna ord svara på frågor om en sund arbetsmiljö och och utvärdera de andra deltagarnas svar.

Undersökningen ingår i åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028.

Text: Tiina Tikkanen
Foto av Leena Koskela

OAJ: Så här borde nästa regering fixa inneluftproblemen

Staten måste anslå medel för att åtgärda och avskaffa inneluftproblemen. Kvalitetskriterier måste fastställas för daghem och skolbyggnader beträffande planering, anskaffningar, byggande och ägaransvar. Vidare bör ansvar och sanktioner definieras.

Läs mera i inneluftundersökningen som OAJ och Åbo universitet gjorde år 2017.

Läs mera om OAJ:s förslag på www.koulutusratkaisee.fi