Fullmäktige beslutade om budgeten och trimmade organisationsberedskapen

15.11.2019 - 16:15 Nyheter
Illustration

Under fredagens fullmäktigemöte fortsatte man behandla OAJ:s nya strategi och organisationsstruktur samt godkände nästa års budget. Fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om stridsåtgärder som gäller högst fem procent av medlemmarna samtidigt.

På förslag av ledamoten Mirva Salokorpi ändrade fullmäktige principerna för reseersättningar som betalas till OAJ-aktiva som deltar i möten och utbildningar på central nivå.

Från början av nästa år följer OAJ statens resereglemente.

– Tidigare har endast restiden beaktats i dagtraktamentena. Från början av nästa år betalas utöver resekostnadsersättningar även dagtraktamenten för hela den tid som gått åt, det vill säga från avfärden hemifrån tills man är hemma igen. Förhoppningsvis motiverar ändringen både föreningsaktiva och medlemmar att delta i organisationsverksamheten, säger organisationsdirektör Pasi Pesonen.     

Omröstning om årsarbetstiden – OAJ:s styrelse fick fullmäktiges förtroende

Två klämmar resulterade i omröstning idag.

Den ena omröstningen gällde årsarbetstiden. En fullmäktigeledamot ansåg att ordföranden Olli Luukkainen samt vice ordförandena Petri Kääriäinen och Päivi Koppanen har misslyckats i sina uppdrag och krävde att fullmäktige ber om ursäkt för yrkeslärarnas övergång till årsarbetstid, om kommunikationen i ärendet och om årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen.

Klämmen behandlades först grundligt i inkomst- och lönepolitiska utskottet. Här röstade man om att förkasta klämmen eller godkänna den omändrad. Klämmen förkastades.

OAJ behandlar godkända klämmar ännu separat. Förkastade klämmar kommer endast för styrelsens kännedom.

Om en kläm förkastas har den ledamot som lämnat in klämmen ännu rätt att i mötets beslutsfattande skede kräva omröstning. Enligt OAJ:s stadgar röstar man enbart om den ursprungliga klämmen, inte om en omarbetad. Så skedde.

I det här skedet kom Olli Luukkainen med ett inlägg och konstaterade att han tolkar omröstningen som en förtroendeomröstning för honom och styrelsen eftersom namn nämndes i klämmen.

I omröstningen understöddes klämmen och misstroendevotumet med tre röster. 137 av 140 närvarande röstade mot klämmen och gav förtroende för styrelsen.

Fullmakt för mindre stridsåtgärder

Fullmäktige gav OAJ:s styrelse fullmakt att besluta om sådana stridsåtgärder som samtidigt skulle gälla högst fem procent av medlemmarna. Med det här gör man sig redo för en situation där avtal inte nås förhandlingsvägen.

Fullmäktige sammankallas till ett extra möte på våren om förhandlingsläget är kärvt och det behövs organisatoriska åtgärder för en större del av OAJ-medlemmarna.

Strategiarbete och organisationsstruktur i workshopparna

Under sista mötesdagen arbetade fullmäktige med att utforma den nya strategin och med den förestående organisationsreformen. Redan på torsdagen fick fullmäktige vägkost för arbetet av framtidsforskaren, professor Markku Wilenius.  

Som grund för fullmäktigearbetet låg den beredning som tusentals medlemmar har deltagit i. Man har frågat medlemmarnas åsikter under medlemskvällar som ordnats runtom i landet och i ett webbforum. Utvecklingschef Juha Makkonen leder det tvååriga reformprojektet vid OAJ-kansliet.

Fullmäktige arbetar med organisationens nya strategi ända fram till våren då den ska antas.

OAJ:s fullmäktigemöte 13–15.11.2019

  • OAJ:s fullmäktige är organisationens högsta beslutsfattande organ. Till fullmäktige väljs 150 ledamöter och 150 vice medlemmar. Bekanta dig med fullmäktige
  • Här kan du läsa tidigare fullmäktige-nyheter.

Text: Heikki Pölönen och Eeva Myyrä, översättning Minna Rosenström
Foto: Jarkko Mikkonen