Hur ska utbildning främja integreringen? Arbetsgrupp kommer med 40 förslag

16.01.2019 - 16:00 Nyheter
Illustration

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet presenterar 40 nya åtgärder för att främja invandrares utbildning och sysselsättning. Arbetsgruppen vill förbättra småbarnspedagogikens kvalitet och omfattning för invandrarbarnen. Vidare vill man att utbildning som förbereder för grundläggande utbildning ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna.

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet presenterar 40 nya åtgärder för att främja invandrares utbildning och sysselsättning. Arbetsgruppen vill förbättra småbarnspedagogikens kvalitet och omfattning för invandrarbarnen. Vidare vill man att utbildning som förbereder för grundläggande utbildning ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna.

Arbetsgruppen som har dryftat främjandet av invandrares utbildning och sysselsättning överräckte sitt förslag till minister Sanni Grahn-Laasonen onsdagen den 16 januari.

Antalet personer med invandrarbakgrund inom småbarnspedagogikens personal utreds fram till nästa år och efter det kommer man med förslag om en ökning av personalen.

Behörigheterna för lärarna som undervisar invandrare ska preciseras och både i lärarutbildningen som kompletteringsutbildningen vill man på ett bättre sätt uppmärksamma kulturell mångfald och kompetens i anslutning till den.

OAJ:s specialsakkunniga Päivi Lyhykäinen som satt med i arbetsgruppen säger att det är viktigt att man vill förbättra integreringen uttryckligen genom utbildning.

– Vi behöver flera lärare med invandrarbakgrund både inom småbarnspedagogiken och inom andra utbildningsstadier. Vi vet också att lärarna med invandrarbakgrund har en svagare behörighetsnivå än andra lärare. Det är skäl att granska också det här problemet, säger Päivi Lyhykäinen.

Subjektiv rätt till förberedande utbildning

För den grundläggande utbildningens del föreslår arbetsgruppen att lagen om grundläggande utbildning ändras så att utbildningsanordnaren åläggs att ordna utbildning som förbereder för grundläggande utbildning för dem som behöver. Idag finns inte en sådan skyldighet.

Arbetsgruppen vill också att man överväger att förlänga läroplikten för dem som inte lyckas avlägga lärokurserna inom den grundläggande utbildningen inom utsatt tid.

Barn i mottagningscentralerna bör få delta i småbarnspedagogiken

Enligt arbetsgruppen bör man också göra upp ett utbildningsprogram för lärarna inom småbarnspedagogik som gör det möjligt att inom småbarnspedagogiken undervisa finska eller svenska som andra språk.  

– I fortsättningen ska man sätta större fokus på småbarnspedagogikens betydelse i integreringen. Det är viktigt eftersom här läggs grunden till lärstigen. Också föräldrarna kommer snabbare in i samhället genom växelverkan med daghemspersonalen, säger Lyhykäinen.

Arbetsgruppen föreslår att barn i mottagningscentraler garanteras minst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.

– OAJ har också krävt att barn under skolåldern som kommer till Finland genast skulle få delta i småbarnspedagogiken på samma sätt som barn i skolåldern genast får börja i den grundläggande utbildningen, säger Lyhykäinen.

Läs mera om förslagen på UVM:s webbplats.