Finland värd för möte för undervisningsministrar och lärarorganisationer som första nordiska land

15.03.2019 - 18:19 Nyheter
Illustration

Finland var det första nordiska landet som ordnade det internationella toppmötet ISTP för undervisningsministrar och lärarorganisationer. Länderna som deltar i ISTP-mötena utarbetar årligen en förbindelse om sina fokusområden för nästa år. Finlands förbindelser för året är att stärka stödet för elevens lärande, småbarnspedagogikens kvalitet samt lärarnas grundutbildning och fortbildning.

Finland var det första nordiska landet som ordnade det internationella toppmötet för undervisningsministrar och lärarorganisationer. Mötet ordnades den 14-15 mars 2019.

Till mötet kom 21 delegationer på minister/vice ministernivå från hela världen. Finlands delegation leddes av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och ordförande Olli Luukkainen från Undervisningssektorns fackorganisation. Småbarnspedagogiken var för första gången ett av mötets huvudteman.

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) ordnas årligen i samarbete mellan OECD, världslärarorganisationen Education International och värdlandet som utsetts till arrangör. Mötet har tidigare ordnats i Förenta staterna, Holland, Nya Zeeland, Kanada, Tyskland, Storbritannien och Portugal.

Antalet länder som deltog i mötet (27) var bland de högsta i ISTP:s historia. Till mötet kom 21 delegationer på minister/vice ministernivå. Därtill deltog OECD och Education International (EI) med egna delegationer. Även EU-kommissionen deltog som observatör. Irland, Moldavien, Spanien och Vietnam deltog med ministerdelegationer för första gången. Totalt hade mötet ca 200 internationella deltagare. I samband med mötet ordnades sju besök vid daghem och skolor. 

– Vi har världens bästa lärare och det var fint att ännu en gång i slutet av min ministerperiod få presentera den finländska kompetensen för världen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Enligt minister Grahn-Laasonen och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen berättade många deltagare att de ville komma med en stor delegation och stanna flera dagar uttryckligen för att mötet ordnades i Finland. Man värdesätter kunnandet i Finland.

Huvudtemat var undervisningens och lärandets framtid, ”Future of Teaching and Learning". Småbarnspedagogiken kom för första gången med på ISTP-mötets agenda som ett specialtema. Detta var Finlands initiativ.

– Till följd av Finlands insatser blev småbarnspedagogiken ett fokusområde för mötet. De tidiga årens betydelse för barnets utveckling får allt mer erkännande runtom i världen, men det här var första gången som man diskuterade småbarnspedagogik i denna omfattning och på den här nivån, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– ISTP 2019 betonade vilken betydelse en personal med en stark pedagogisk utbildning har inom småbarnspedagogiken och särskilt vilken betydelse detta har för alla barn över 3 år. Med andra ord har vår lagstiftning precis rätt inriktning i fråga om behörighetsvillkor för personalen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Länderna som deltar i ISTP-mötena utarbetar årligen en förbindelse om sina fokusområden för nästa år. Finlands förbindelser för året är att stärka stödet för elevens lärande, småbarnspedagogikens kvalitet samt lärarnas grundutbildning och fortbildning.

1) Fokus på stödet för lärandet

Barn inom småbarnspedagogiken och skolelever har rätt till det stöd de behöver. Stöd ska ges genast då behov uppstår.

Stödbehovet kan vara litet eller stort eller så kan eleven behöva olika stödformer samtidigt. Det är också viktigt att se till att stödet fortsätter utan avbrott när barnet övergår från småbarnspedagogiken till förskolan, från förskolan till skolan och i olika skeden av studierna.

2) Stärkande av småbarnspedagogikens kvalitet

En högklassig småbarnspedagogik bidrar till jämlikheten i utbildningen (och vidare till jämlikheten i samhället). Finland har förnyat sin lagstiftning om småbarnspedagogik och strävar efter att öka deltagandet i småbarnspedagogik. Genom att öka personalens kompetens stärker man småbarnspedagogikens kvalitet. En högklassig småbarnspedagogik stöder det livslånga lärandet, börjande redan från de första åren.

3) Kontinuitet mellan lärarnas grundutbildning och fortbildning

Lärarnas grundutbildning ska ge tillräcklig kompetens och tillräckliga färdigheter för läraryrket. Även skolornas och daghemmens chefer behöver en stark utbildning för den krävande uppgiften att leda en sakkunnigorganisation. I synnerhet måste man utveckla introduktionsutbildningen för dem som inleder sin karriär.