OAJ kräver: Nu måste man få bukt med gruppstorlekarna och personaldimensioneringen i daghemmen

01.03.2019 - 14:38 Nyheter
Illustration

För stora barngrupper och för få lärare inom småbarnspedagogiken. OAJ har redan länge krävt att problemen ska åtgärdas.

OAJ är nöjd över att arbetsgivarens trixande med personaldimensioneringen i daghem nu också har lyfts fram i den offentliga debatten. De nuvarande relationstalen, möjligheten att avvika från dem och rum för tolkningar av bestämmelserna undergräver lärarnas möjlighet att genomföra en högklassig småbarnspedagogik.

OAJ:s specialsakkunniga Auli Setälä påpekar att en god småbarnspedagogik påverkar barnets utveckling, lärande och livskvalitet. Effekterna av att delta i småbarnspedagogik återspeglas i barnets framtid, bland annat som positiv syn på lärandet och en smidig lärstig.

– Under den här regeringsperioden blev barngrupperna större då förhållandet mellan personal och barn ändrades från 1:7 till 1:8. Dessutom begränsades den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Försämringarna i lagstiftningen står i strid med FN: s barnrättskommittés rekommendationer, säger Setälä.

Vi behöver flera lärare

Flera internationella studier har visat att personalens utbildningsnivå inom småbarnspedagogiken har stor betydelse för barnets lärande och välbefinnande samt för verksamhetens kvalitet. Därför var den nya lagen om småbarnspedagogik en viktig och mycket nödvändig reform eftersom den höjer daghemspersonalens kompetens- och utbildningsnivå, konstaterar Setälä. Enligt lagen ska andelen lärare inom småbarnspedagogik öka bland daghemspersonalen.

– Ramarna måste dock vara i skick. Det måste finnas tillräckligt med personal så att lärarna inom småbarnspedagogik kan förverkliga en verksamhet med hög kvalitet och använda sin utbildning och sina pedagogiska färdigheter till fullo.

Auli Setälä listar punkter som skulle förbättra läget beträffande gruppstorlekarna och personaldimensioneringen i daghemmen.

De här sakerna skulle OAJ korrigera:

• Relationstalet mellan personal och barn över tre år måste återställas till 1:7 i förordningen.
• Barn som deltar på deltid i småbarnspedagogiken måste räknas med i dimensioneringen på samma sätt som heltidsbarn.
• Man får endast avvika från personaldimensioneringen under korta perioder och i sådana situationer som anges i lag. Tillräckligt många vikarier måste rekryteras för personalfrånvaron.
• Man måste granska personaldimensioneringen mellan personal och barn per grupp och inte per daghem.
• Förordningen definierar endast det absoluta minimi för personaldimensioneringen. Det måste alltid finnas personal åtminstone i enlighet med bestämmelserna. Minimi får inte vara maximi.
• Barngrupper ska göras så permanenta som möjligt. Barnet måste ha rätt till samma grupp under hela verksamhetsåret.
• Avgifter och betalningssystem får inte begränsa valet av den lämpligaste småbarnspedagogiken för barnet och inte heller begränsa själva deltagandet i en kvalitativ och mångsidig pedagogisk verksamhet.
• Alla barn måste garanteras subjektiv rätt till småbarnspedagogik.

Text: Riitta Korkeakivi

Foto:Leena Koskela

Läs också OAJ:s specialsakkunniga Kirsi Suttons blogg om ämnet. (fi)