Äntligen klarare bedömning med mindre byråkrati i den grundläggande utbildningen

11.02.2020 - 12:21 Nyheter
Illustration

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningen i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen. Överdrifter och onödig byråkrati gallras. OAJ är nöjd med de nya riktlinjerna.

Utbildningsstyrelsen har preciserat kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Förändringar i de lokala läroplanerna ska göras under våren. De nuvarande riktlinjerna har delvis varit svåra att tolka, vilket har lett till att skolorna har olika förfaranden. De preciserade bedömningsgrunderna ger inte längre lika stora tolkningsmöjligheter.

Lärarnas önskemål har beaktats

Också lärarna har önskat enhetligare bedömningsanvisningar. Lärarna har belastats av lokala anvisningar bland annat beträffande den formativa bedömningen; i en del kommuner har lärarna ålagts att dokumentera elevernas framsteg varje vecka.

– Vi har förtydligat riktlinjerna som gäller skyldigheterna att dokumentera prestationer som inverkar på bedömningen. Formativ bedömning förutsätter inte dokumentering, förklarar undervisningsrådet Erja Vitikka vid Utbildningsstyrelsen.

OAJ:s utvecklingschef Jaakko Salo är nöjd över att bedömningen har förtydligats. Det är väldigt bra att de nya principerna betonar betydelsen av den formativa bedömningen, alltså responsen som stödjer elevens lärande, på ett sätt som inte förutsätter byråkratisk dokumentation av läraren, säger Salo.

Mera jämlikhet

Nationella utvärderingar har visat att siffervitsorden på avgångsbetyget från grundskolan inte är jämförbara med varandra. Med samma kunnande har vitsordet kunnat kasta med hela två steg i olika skolor.

Utbildningsstyrelsen utarbetar under år 2020 kunskapskrav som definierar vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7 och 9 i de olika läroämnena. Nu finns kunskapskrav endast för vitsordet 8. Senare kommer man också att utarbeta motsvarande kunskapskrav för bedömningen i slutet av årskurs sex.

Siffervitsord ges tidigare

Nu införs siffervitsord i betygen från och med årskurs fyra. Tidigare har man kunnat använda siffervitsord i årskurserna 1–7, men senast från och med årskurs åtta. Läraren kan komplettera siffervitsordet med ett verbalt omdöme.

Enligt Utbildningsstyrelsens utredning ger man för närvarande i de flesta kommuner siffervitsord från och med årskurs fyra. I en del kommuner ges siffervitsord ändå först från och med årskurs sju. I synnerhet vårdnadshavarna har gett respons om att det är för sent.

De nya bedömningsprinciperna ska tillämpas i skolorna från läsårets början i augusti 2020. De nya kunskapskraven för slutbedömningen börjar tillämpas från augusti 2021.