Privata undervisningssektorns avtal: Arbetstidsförlängningen slopades och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen

27.03.2020 - 14:03 Nyheter
Illustration

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn som OAJ och Bildningsarbetsgivarna förhandlade fram följer den allmänna linjen. Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängningen slopas. Avtalsperioden som börjar 1.4.2020 är 24 månader och har en kostnadseffekt på 3,2 procent.

Det var nu första gången som privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter öppnade spelet inom utbildningssektorn. Hittills har alltid kommunsektorns avtal blivit först färdiga. Coronakrisen intensifierade och påskyndade uppgörelsen.

Arbetstidsförlängningen slopades och försämringar avvärjdes

OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen säger att uppgörelsen kom till efter exceptionellt svåra förhandlingar.

– Det var sannerligen inte lätt och främst på grund av frågan om arbetstidsförlängningen. Vi var ute efter att slopa bestämmelserna om de så kallad kiky-timmarna, men som motdrag presenterade arbetsgivarsidan en rad försämringar. De här lyckades vi sedan avvärja en i taget.

Arbetstidsförlängningen slopas också för timlärare i huvud- och bisyssla i musikläroanstalter utan att andra skyldigheter kommer istället.

– Jag är glad över den här korrigeringen eftersom arbetstidsförlängnigen drabbade särskilt oskäligt timlärarna i musikläroanstalter, konstaterar Urpilainen.

Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängningen, alltså kiky-timmarna, slopas i alla avtalsbilagor 1.8.2020.

Tvåårigt avtal

Det nya avtalet träder ikraft 1.4.2020. Avtalsperioden är 24 månader och avtalen är ikraft till slutet av mars 2022.

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen

Avtalets kostnadseffekt är 3,2 procent. Det finns två allmänna förhöjningar på 1,1 procent från 1.8.2020 och 1.6.2021 samt två lokala justeringspotter.

Lokalt fördelas 0,5 procent både 1.12.2020 och 1.12.2021. Justeringspotterna används i huvudsak enligt arbetsgivarens beslut på basis av arbetets svårighetsgrad eller arbetsprestationer.
I yrkesläroanstalterna har första justeringspotten använts till övergången till årsarbetstid.

Det finns också en coronaklausul i uppgörelsen. Man kan lokalt avtala om nivån och betalningstidpunkten för justeringspotten 1.12.2020, ifall läroanstalterna på grund av coronaepidemin har vägande skäl till det här på grund av ekonomiska orsaker.

Stöd för arbetsvälbefinnandet

Avtalet innehåller nya element om fortbildning för lärarna, ork i arbetet och arbetsvälbefinnande.

– Det var också ett av OAJ:s huvudmål att främja arbetslivsfrågor. Nu ska man lokalt se till att genomförandet motsvarar syftet, preciserar Urpilainen.

Lärarna i den allmänbildande utbildningen ska delta 6 timmar i utbildning som främjar och upprätthåller yrkeskunskapen eller i verksamhet som förbättrar arbetsförmågan eller arbetsvälbefinnandet. I fortsättningen fastställs samplaneringstiden för hela läsåret; skolorna planerar innehållet och följer upp att samplaneringstiden följs på gemensamt överenskommet sätt.

Arbetstidsbestämmelserna för yrkesläroanstalterna ändrades inte på annat sätt än att arbetstidsförlängningen slopades.

I övriga läroanstaltsformer deltar lärarna högst 12 timmar i utbildning som främjar yrkeskunskapen eller i verksamhet som främjar arbetsförmågan eller arbetsvälbefinnandet. Man avtalar med OAJ:s förtroendeman om principerna för hur den här arbetstiden används. Också för lärare i folkhögskolor med årsarbetstid utökas den obundna arbetstiden med motsvarande 12 timmar.

I yrkeshögskolorna har alla lärare 28 procent obunden arbetstid

I yrkeshögskolorna har alla lärare har en årsarbetstid på 1 600 timmar, varav den obundna arbetstiden är 28 procent från och med 1.8.2020. I yrkeshögskolor som i arbetstidsplaneringen följer kalenderåret beaktas ändringen från årsskiftet 2021.

Det blir inga ändringar i lönebestämmelserna, så lärarna inom teknik och trafik behåller tillgångstillägget. Det här gäller också nya arbetsavtalsförhållanden. De nuvarande arbetstidsvillkoren bibehålls för de nuvarande tekniklärarna, så länge som de är anställda hos samma arbetsgivare.

Arbetsgrupp för ändringsbehov i gymnasiet


En arbetsgrupp ska utreda ändringar som förutsätts i lärarnas anställningsvillkor i och med att gymnasielagen och läroplanerna har ändrats. Arbetsgruppen har tid fram till slutet av mars 2021.
En annan arbetsgrupp ska se över bestämmelserna för timlärarna.

Veckoarbetstiden i vuxenutbildningscenter till samma nivå som före arbetstidsförlängningen
Kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter följer i huvuddrag kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn, bland annat vad gäller avtalsperioden och förhöjningarna. Också här finns en coronaklausul.

Veckoarbetstiden i vuxenutbildningscenter ändras tillbaka till samma nivå som före arbetstidsförlängningen. Lärarna ska delta högst 12 timmar i utbildning som främjar och upprätthåller yrkeskunskapen eller verksamhet som förbättrar arbetsförmågan och arbetsvälbefinnandet. Man avtalar med förtroendemannen om gemensamma principer för det här.

I fortsättningen räknas också företagsverksamhet till tid som räknas till godo för erfarenhetstillägg.

Nyheten korrigerad 3.4:
Lokalt fördelas 0,5 procent både 1.12.2020 och 1.12.2021.
I yrkesläroanstalterna har första justeringspotten använts till övergången till årsarbetstid.

Skicka gärna respons på ditt nya avtal!

Bild: Leena Koskela