Avbrott leder till kunskapsunderskott

18.03.2020 - 15:47 Nyheter
Illustration

Lärarnas och skolledarnas insatser är avgörande för Finlands framtid i det rådande undantagstillståndet, säger OAJ i ett utlåtande till riksdagens kulturutskott. Det är viktigt att täppa till kunskapsluckorna efter det att undantagstillståndet är förbi.

Utlåtandet berör de temporära begräsningarna gällande småbarnspedagogiken, undervisning och utbildning.

OAJ påminner om att de temporära begräsningarna inte enbart kan gälla småbarnspedagogiken som ordnas i kommunal regi utan också de privata verksamheterna.

OAJ anser att eventuella avvikelser från stadgandena om volymen inom den grundläggande utbildningen inte endast kan basera sig på utbildningsanordnarnas prövning, utan detta bör tillåtas endast när det är nödvändigt.

Det kommer en tid efter begräsningarna, påminner OAJ som kräver att det anslås extra resurser för ordnandet av undervisning och utbildning efter det att förordningen om begränsningarna inte längre är i kraft. De exceptionella omständigheterna bör beaktas när beslut tas om finansieringen.

OAJ kräver att regionförvaltningsverken övervakar kommunerna, så att dessa inte äventyrar lärarnas hälsa under undantagstillståndet. Till OAJ:s kännedom har kommit att vissa utbildningsanordnare inte följer rekommendationerna om distansarbete, utan kräver att tiotals lärare arbetar samtidigt i skolorna och gymnasierna med utbildning eller andra uppgifter. Också i sådana fall när det inte är nödvändigt.

Alla offentliga aktörer – både staten och kommunerna – bör göra allt de förmår för att trygga lärarnas hälsa, välmående och ork och skydda yrkeskåren under denna exceptionella period som eventuellt sträcker sig över flera månader.

OAJ påminner om att lärarnas kunskaper och arbete kan förebygga de hotande kunskapsluckorna. OAJ kräver att regionalförvaltningsverken arbetar målmedvetet och ingriper omedelbart när problem konstateras.

Läs utlåtandet (fi)

Dela