Avtal för den privata socialservicebranschen – konkurrenskraftstimmarna slopas och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen

29.06.2020 - 16:01 Nyheter
Illustration

Specialbestämmelserna som gäller arbetstid för lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare som arbetar på daghem samt daghemsföreståndare förblir nästan oförändrade under de två kommande åren.

Ett förhandlingresultat nåddes mellan OAJ och Välmåendebranschen HALI om anslutningsprotokollet till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, då kollektivavtalsförhandlingarna för den privata socialservicebranschen avslutades i början av förra veckan.

– Vi startade förhandlingarna om anslutningsprotokollet i god tid före utgången av avtalsperioden. Det fanns också en färdig gemensam syn på innehållet i anslutningsprotokollet, men själva förhandlingsresultatet uppstod först efter att samförstånd nåddes om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör på OAJ.

OAJ:s styrelse befullmäktigade förhandlingsdirektören och ordföranden att ta fram ett förhandlingsresultat om anslutningsprotokollet, ifall förhandlingsresultatet motsvarar den kommunala nivån.

OAJ och HALI avtalade om en ny arbetsgrupp

Det nya avtalet gäller i 25 månader under tiden 1.4.2020–30.4.2022. Löneförhöjningarna stämmer överens med den allmänna linjen. Den första allmänna förhöjningen är 1,3 procent 1.8.2020 och den andra 1,5 procent 1.7.2021. Dessutom används 0,6 procent 1.9.2021 för förhöjningar av den nedre gränsen för tabellöner. Konkurrenskraftsavtalstimmarna slopas 31.8.2020, då veckoarbetstiden återgår till 38 timmar och 20 minuter.
Ersättningar till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 5 procent från och med 1.8.

Välmåendebranschen HALI och OAJ har kommit överens om en ny arbetsgrupp för den kommande avtalsperioden. Gruppen ska diskutera de konsekvenser som överföringen av lärare i småbarnspedagogik, speciallärare och daghemsföreståndare till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningsbranschen medför för den privata sektorn.

– Under denna förhandlingsomgång gjordes inga stora ändringar i anslutningsprotokollets avtalsbestämmelser, eftersom vi inte nådde samförstånd om innehållet i ändringarna med arbetsgivaren. Bestämmelsen om arbetstid för planering, utvärdering och utveckling förblev oförändrad, trots att arbetsgivaren hade som mål att försämra den, säger Kristiina Johansson, specialsakkunnig på OAJ om förhandlingsförloppet.

Tid för planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter

Cirka 13 procent av veckoarbetstiden för daghemsföreståndare, lärare i småbarnspedagogik och speciallärare som uppfyller behörighetsvillkoren (efter att konkurrenskraftsavtalet slopas 38 t 20 min) reserveras för planering, utvärdering och utveckling av småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt för att göra upp planer för förskoleundervisning och småbarnspedagogik.
Planering, utvärdering och utveckling är individuellt arbete som läraren utför. En del av denna arbetstid kan emellertid användas enligt daghemmets anvisningar för team- och sakkunnigsamarbete, om de ärenden som behandlas anknyter till planering, utvärdering och utveckling av undervisnings- och fostringsarbetet.

En daghemsföreståndare som deltar i undervisning och fostran av barngrupper ska vid planeringen av arbetstid också beakta den tid som går åt till ledning av daghemmet och chefsarbete. En del av arbetstiden kan enligt närmare anvisningar av chefen användas utanför arbetsplatsen.

Dessutom ska tillräckligt av arbetstiden användas enligt det berörda daghemmets anvisningar användas för föräldrakvällar, föräldramöten, gemensam planering av verksamheten, övrig verksamhetsplanering och förberedelser samt hembesök. Arbetstid ska reserveras för föräldrakvällar och andra möten med föräldrar utöver den ovan nämnda 13 procents andel av arbetstid som reserveras för planering, utvärdering och utveckling.

– Vid avtalsförhandlingarna ändrades inte de uppgifter som ingår i planerings-, utvärderings- och utvecklingsarbetstid. Möten med föräldrar och observation i barngruppen förbrukar inte denna arbetstidsresurs. Läraren utför planerings- och utvärderingsuppgifter utanför barngruppen, preciserar Johansson.

Preciseringar i hur kollektivavtalsdagarna fastställs

Den andra delen av specialbestämmelsen om arbetstid gäller extra lediga dagar, dvs. kollektivavtalsdagar för daghemsföreståndare, lärare i småbarnspedagogik och speciallärare som uppfyller behörighetsvillkoren. Innehållet i dessa avtalsbestämmelser förblev också oförändrade.

De som arbetar med dessa uppgifter ges årligen en ledig dag per två kvalifikationsmånader i vilka 14 arbets- eller semesterdagar ingår. Dock ges högst fem extra lediga dagar per år.

Avtalsbestämmelsen om kollektivavtalsdagar preciserades med ett omnämnande om hur kollektivavtalsdagarna för deltidsanställda arbetstagare intjänas och hur ledigheten tas ut. Deltidsanställda arbetstagare intjänar extra lediga dagar i proportion till deras arbetstid av ordinarie full arbetstid. Enligt avrundningsreglerna avrundas kollektivavtalsdagarna för deltidsanställda arbetstagare till närmaste hela dag.

När ledigheten antecknas i arbetsskiftsförteckningen på förhand, förkortas den ordinarie arbetstiden efter att konkurrenskraftsavtalet slopas 31.8.2020 med 7 timmar 40 minuter för varje kollektivavtalsdag. När det gäller lediga dagar som avtalas efter att arbetsskiftsförteckningen gjorts upp förkortas arbetstiden enligt den arbetstid som antecknats för den lediga dagen.

Större delen av de privata daghemmen osa hör till Välmåendebranschen HALI. Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen är allmänt bindande och därför följs det också på daghem där arbetsgivaren inte är organiserad. Av OAJ:s medlemmar arbetar cirka 1 000 på privat daghem, och kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen tillämpas på 800 av dem.

Bild: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!