Daghemsföreståndarna önskar mera fortbildning – primärt med pedagogiskt ledarskap

13.10.2020 - 18:22 Nyheter
Illustration

I en OAJ-undersökning uppger 40 procent av de kommunalt anställda daghemsföreståndarna att de behöver mera kunnande för att sköta sin kärnuppgift. OAJ kräver att arbetsgivarna följer den lagstadgade fortbildningsskyldigheten och tryggar att den närmaste ledningen har tillräckligt kunnande.

Enligt OAJ:s undersökning bland daghemsföreståndare, anser hela 40 procent av de kommunalt anställda föreståndarna att de behöver fortbildning för sitt pedagogiska ledarskap.

– Daghemsföreståndaren ansvarar för att daghemmets verksamhetskultur utvecklas. Det här förutsätter pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att målinriktat och planenligt leda, utvärdera och utveckla verksamheten, säger Timo Mäki som är specialsakkunnig i arbetsmarknadsfrågor vid OAJ.

– Föreståndarnas arbetstid ska räcka till för uppgifterna och mångsidigt kunnande behövs för att utveckla verksamheten. Det här kräver att man kontinuerligt utbildar sig.

Enligt Mäki är daghemsföreståndarens primära uppgift att leda daghemmets verksamhet och inte att sköta administrativa uppgifter.

Det är stora krav som ställs i daghemsföreståndarens arbete; utöver arbetsmängden och arbetstidspressen har föreståndaren också mångsidiga och krävande uppgifter, konstaterar Mäki.

Arbetsbördan mindre med biträdande daghemsföreståndare

För tre år sedan gjordes förra OAJ-kartläggningen av daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden, tidsanvändning, fortbildningsbehov, löner och utbildningsnivå. Även om den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft år 2018 har inte situationen ändrat mycket. I lagen definierades för första gången att ett daghem ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten i daghemmet.

– Enligt lagen ska arbetsgivaren se till att personalen inom småbarnspedagogiken i tillräckligt hög grad deltar i fortbildning som upprätthåller och utvecklar yrkesskickligheten. För daghemsföreståndare betyder det här att de måste få utbildning för att kunna stödja att den egna organisationen utvecklas och dessutom måste arbetstiden räcka till, betonar Mäki.

OAJ har redan länge krävt att det ska finnas biträdande daghemsföreståndare som backar upp daghemsföreståndarna.

– Det här förutsätter givetvis mera personalresurser, men dagsläget är fullständigt oskäligt för daghemsföreståndarna, säger Mäki.

Grundlig introduktion för nya föreståndare

– Två tredjedelar av de kommunalt anställda daghemsföreståndarna går i pension före slutet av 2020-talet. Arbetsgivarna måste trygga rekryteringen av nya arbetstagare till ledningsuppgifter och ska se till att nyanställda får en ordentlig introduktion i arbetet och vägledning i chefsarbetet, till exempel genom mentorskap, föreslår Mäki.

Inom privata sektorn är daghemsföreståndarna klart yngre. Arbetsgivarna ska stödja deras ork i arbetet på många olika sätt. Vi berättar om enkätresultaten från privata sektorn i ett senare skede.  

Enkätundersökningen bland daghemsföreståndarna genomfördes i februari 2020. Enkäten skickades till 1442 daghemsföreståndare i kommunala och privata daghem. Svarsprocenten var 42,1. Undersökningen görs med tre års mellanrum.

Läs om kartläggningen år 2017

Päiväkodin johtajat kysely 2020 kunta -selvitys

Text: Milla Eronen
Bild: Leena Koskela