Daghemsföreståndarnas arbetstidsarrangemang i coronatider

18.12.2020 - 14:40 Nyheter
Illustration

KT Kommunarbetsgivarna har gett anvisningar om daghemsföreståndarnas arbetstidsarrangemang under coronaepidemen. Arbetsgivarna kan inte avtala om eller ålägga en anställd till kontinuerlig 24/7 beredskap.

I en undantagssituation som coronaepidemin kan man förutsätta att daghemsföreståndaren sköter nödvändiga arbetsuppgifter utanför arbetstiden för att trygga en säker daghemsverksamhet. Oklarheter kring beredskapstid och arbetsgivarnas krav på utredningsarbete vad gäller exponering och smittspridning har ökat utmattningen bland den närmaste ledningen.

– Föreståndare och chefer i daghem och skolor har haft det tungt ända sedan våren. I och med KT:s anvisningar förtydligas arbetsgivarnas ansvar för arbetarskyddet. Man måste agera i enlighet med beredskapsbestämmelserna i arbetarskyddslagen, arbetstidslagen och AKTA-avtalet, säger OAJ:s specialsakkunniga Timo Mäki.

Vad innebär beredskap i praktiken?

Med beredskap avses att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare ska vara anträffbar för att vid behov kunna inkallas till arbete. För tjänsteinnehavare grundar sig beredskapsskyldigheten på avtal eller förordnande och för arbetstagare grundar sig skyldigheten på avtal. Beredskapstiden räknas inte in i arbetstiden. Om den anställda inkallas till arbete under beredskapstiden, räknas den egentliga tiden som går åt till att utföra arbetet in i arbetstiden. Också telefonsamtal med arbetsgivaren, klienter eller andra anställda under beredskapen räknas som arbetstid.

Arbetsgivaren ska vid behov motivera varför det är nödvändigt med beredskap. Skriftliga anvisningar ska ges så att den anställde är medveten om de rättigheter och skyldigheter som hör till beredskapen.

– Vi har tillsammans med KT funnit en gemensam syn på beredskapen. Anvisningarna underlättar och förtydligar daghemsföreståndarnas arbete, konstaterar Mäki.

Tydliga anvisningar ger ro inför julfirandet

Både arbetstidslagen och AKTA påtalar att beredskapen inte får oskäligt försvåra den anställdes möjligheter att disponera sin fritid. Det gäller både beredskapens längd och hur ofta beredskapen återkommer. Arbetsgivaren kan inte avtala om eller ålägga att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren är i ständig beredskap 24/7. För beredskapen betalas ersättning enligt AKTA § 5 eller så ges motsvarande ledighet ifall man inte lokalt har avtalat annat om beredskapsersättningen.

I smittspårningen samarbetar sjukvårdsdistriktets eller kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar med småbarnspedagogikens verksamhetsställe.

– KT:s anvisningar ger julfrid åt ansvarskännande och utmattade daghemsföreståndare. OAJ följer noga med att kommunerna korrigerar sina anvisningar och agerar i enlighet med KT:s anvisningar, konstaterar Mäki.

Till KT:s anvisningar  (på finska)

Text Henna Honkalo
På svenska Minna Rosenström
Bild Leena Koskela