Serviceavbrott i Egna uppgifter och registersystemet Edustettavat jäsenet och i och i andra tjänster som kräver inloggning torsdagen den 7 december från klockan 14.  Avbrottet pågår fram till följande morgon cirka klockan 7.

Frågor och svar om undervisningsarrangemangen i undantagsförhållandena

18.03.2020 - 16:27 Nyheter
Illustration

Inom nästan hela utbildningssektorn har man övergått till distansundervisning. Inom småbarnspedagogiken fortsätter verksamheten och lärarna inom småbarnspedagogik bär upp hela samhället med sitt arbete. Undantagstillståndet på grund av coronaviruset har väckt oro och bekymmer också bland OAJ-medlemmarna. I den här artikeln publicerar vi medlemmarnas frågor och våra svar.

Coronaviruset påverkar i stort sett livet för alla och mångas inkomster är hotade.

Från och med onsdagen den 18 mars 2020 råder det också konkret ett undantagstillstånd i skolvärlden, då landets riktlinjer om att undvika närundervisning trädde i kraft.

Förändringen är stor och väcker stor oro bland medlemmarna och viktiga frågor om hur man hanterar den nya situationen.

Myndigheterna ansvarar för de officiella anvisningarna. Följ med informationen av Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Vi har fått många frågor av medlemmarna och nedan ger våra sakkunniga svar. Artikeln uppdateras och/eller ändras vid behov. FSL bevakar särskilt den allmänbildade utbildningen. 

1. Många skolor kommer att ålägga lärarna att komma till skolorna för att ge distansundervisning. Regeringens riktlinjer uppmanar emellertid offentligt anställda att stanna hemma och distansarbeta. Kan arbetsgivaren beordra läraren att komma till arbetsplatsen?

Arbetsgivaren bör först utreda möjligheten att lärarna distansarbetar. Arbetsgivaren kan ändå genom sin arbetsledningsrätt vid behov beordra att lärare sköter distansundervisningen på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren ålägger läraren att distansarbeta hemifrån, är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har fungerande arbetsredskap och uppkoppling. Att arbeta på skolan eller i läroanstalten är inte samma sak som att samlas i skolan. Den egna arbetsgivaren ger närmare information om saken.

Undervisningsminister Li Andersson svarade också på Twitter om det här.

Andersson skriver att kommunen kan ålägga lärare att sköta distansundervisningen på arbetsplatsen eftersom undantagsförhållandena inte påverkar arbetsplikten eller arbetsgivarens arbetsledningsrätt som innebär att arbetsgivaren har rätt att besluta hur man ska anordna undervisningen.

 

2. Kan lärare som hör till riskgrupperna beordras att arbeta på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren bör abolut försöka ordna så att lärare som hör till riskgrupperna kan utföra arbetet på distans.

Arbetsgivaren bör abolut försöka ordna så att lärare som hör till riskgrupperna kan utföra arbetet på distans.

Om arbetsgivaren inte går med på eller om det är omöjligt att ordna distansarbete hemifrån, kan lärare som hör till en riskgrupp vända sig till företagshälsovården. Företagshälsovårdsläkaren kan skriva ett utlåtande med rekommendation om att arbetsgivaren ordnar distansarbetsmöjligheter för en lärare som hör till riskgrupp.

Företagshälsovårdsläkaren borde i sitt utlåtande ta ställning till om det är en situation enligt 23 § i arbetarskyddslagen (arbetstagaren har rätt att vägra utföra ett arbete om det medför en allvarlig fara för liv eller hälsa) och arbetsgivaren därmed skulle ha en skyldighet att ordna med möjlighet till distansarbete.  

Om företagshälsovårdsläkaren skriver ett intyg där hen konstaterar att läraren i den här exceptionellt avvikande situationen i praktiken är arbetsoförmögen borde det räcka som grund för lön under sjukledighet.

 

3. Kommer läsåret att förlängas?

Undervisningsminister Li Andersson konstaterade 18.3 vid statsrådets presskonferens att det varken har tagits beslut eller riktlinjer i frågan.

 

4. Hur skyddas personalen inom småbarnspedagogiken på arbetsplatsen? Får man skyddsutrustning?

Försiktighet måste iakttas beträffande personalen inom småbarnspedagogik. Arbetsgivaren ansvarar för lärarnas säkerhet under arbetsdagen även under en exceptionell epidemi.

Det lönar sig absolut att personalen inom småbarnspedagogiken begär att arbetsgivaren ordnar med tillräcklig skyddsutrustning nu under coronaepidemin.

Tala med din chef om du är orolig över att arbeta. Du kan också vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

5. Jag är lärare inom småbarnspedagogik. Om jag får symptom som överensstämmer med coronasmittan, ska jag då vara två veckor i karantän eller ska jag komma på jobb efter några dagar när jag känner mig tillräckligt kry, trots att jag ännu kan vara smittbärare ?

Rekommendationen är att man stannar hemma också om man bara är lite sjuk nu under coronaepidemin. Arbetsgivaren och företagshälsovården ger närmare direktiv om hur man ska gå tillväga vid sjukdomsfall och om eventuell karantän.

6. Testas vi lärare som är i närundervisning om vi uppvisar symptom som passar in på corona?

Det är hälsovårdsmyndigheterna som beslutar vem som ska testas. Regeringen har beslutat att öka provtagningen, men det finns inte nu närmare information om det här.

7. Jag är lärare inom småbarnspedagogik och jag har ett barn i skolåldern som hör till en riskgrupp. Hur ska jag kunna skydda mitt barn från coronasmittan om jag åläggs att arbeta i närkontakt?

I den här oerhört svåra situationen är ändå de enda lagliga alternativen att vända sig till arbetsgivaren och anhålla om att få övergå till distansarbete eller att bli borta från arbetet utan lön.

Diskutera gärna med arbetsgivaren om din oro över ditt barns hälsa och fråga om det finns möjlighet att distansarbeta. Om det inte är möjligt kan arbetsgivaren ålägga läraren inom småbarnspedagogik att komma på jobb.

Arbetsavtalslagen möjliggör frånvaro från jobb av tvingande familjeskäl. Då är frånvaron oavlönad. Arbetsgivaren ska meddela arbetsgivaren om frånvaron och om orsakerna till frånvaron så snabbt som möjligt. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lägga fram en utredning om grunden för frånvaron.

8. Får jag lön om min arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom?

Om din arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom är arbetsgivaren skyldig att betala lön för 14 dagar.

Om det ännu inte efter fjorton dagar är möjligt att arbeta, lönar det sig att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första oavlönade dagen.

 

9. Måste jag anhålla om ledigt eller semester om min arbetsplats stängs på grund av smittsam sjukdom?

Det lönar sig inte att ansöka om ledighet för då går möjligheten till inkomstrelaterad dagpenning förlorad.


10. Hur gör jag om jag permitteras för att det inte finns tillräckligt med barn i daghemmet?

OAJ:s medlemmar kan vid permittering ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Mera information får du av Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första permitteringsdagen. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning genom Openetti inom två veckor från början av permitteringen.

Om din permittering är kortare än två veckor ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning tidigast den sista permitteringsdagen.

11. Timundervisningen vid medborgarsinstituten har upphört. Varifrån får en timlärare i arbetsavtalsförhållande ersättning för förlorade inkomster? Och hur är det med timlärarnas löner i den grundläggande konstundervisningen?

Arbetsgivaren borde i första hand erbjuda timlärarna möjlighet att ge distansundervisning och då skulle lärarna behålla sina undervisningstimmar och få lön.

Om det här inte är möjligt på grund av till exempel kursinnehållet och arbetet inte kan utföras, har en arbetstagare i arbetsavtalsförhållande rätt till lön för högst 14 dagar. Efter det här har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön.

Om din timundervisning upphör helt och hållet ska du genast när de första timmarna har inhiberats anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du ska också begära ett intyg av arbetsgivaren där det framgår att arbetet har förhindrats och intyget ska ges till TE-byrån. Närmare information får du från Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Om du redan tidigare har fått jämkad arbetslöshetsdagpenning, ska du följa A-kassans anvisningar.

12. Hur klarar jag att ta hand om mina egna barn och undervisa på samma gång?

Enligt statsrådets rekommendation ska man sköta sina barn hemma om det bara är möjligt. Det här trädde i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Om arbetsgivaren ålägger läraren att distansarbeta hemifrån och läraren har egna barn hemma att ta hand om, bör det här beaktas. Läraren och arbetsgivaren bör komma överens om hur man samordnar distansarbetet och familjesituationen.

Om arrangemangen trots allt inte lyckas, kan du vara frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl enligt arbetsavtalslagen, men då är frånvaron oavlönad.

Du ska också som lärare tänka på den egna orken i den här exceptionella situationen.

Utbildningsstyrelsen har publicerat stödmaterial för avvikande undervisningsarrangemang och gäller alla lärare på de olika utbildningsstadierna.

13. Arbetsgivaren menar att den har rätt att kontrollera logguppgifterna i lärarnas arbetsdatorer för att se om lärarna är tillräckligt i kontakt med eleverna som arbetar hemma på distans. Är det här lagligt?

Arbetsgivaren kan inte kontrollera logginformationen. Arbetsgivaren kan till exempel ålägga lärarna att utarbeta planer för hur distansundervisningen ska genomföras och det borde vara tillräckligt.

Frågorna 14-15, läs på finska 


16. Kan arbetsgivaren tvinga oss att ta ut semester nu när det finns färre barn på privata daghemmet?


Även om beredskapslagen är i kraft, kan man inte avvika från semesterbestämmelserna inom småbarnspedagogiken.

Arbetsgivaren måste meddela om semester minst två veckor innan semestern börjar. Arbetsgivaren kan till exempel besluta om att outtagen vintersemester ska hållas efter två veckor.

Arbetsgivaren kan dock inte bestämma att sommarsemester ska hållas före semesterperiodens början 2.5.2020.

Om det finns få barn i förhållande till mängden personal och semestrar inte finns att hållas, kan arbetsgivaren inleda samarbetsförhandlingar om permittering. Meddelande om permittering ska ges minst två veckor innan permitteringen börjar. Se information på Lärarnas Arbetslöshetskassa.


17. Läraren förbjöds att gå till skolan på grund av snuva. Men när också eleverna var hemma, arbetade läraren hela dag med hjälp av Teams och Wilma mellan 9–22. Enligt arbetsgivaren var det här sjukfrånvaro. Kan det vara så?

Det relevanta i det här fallet är vad som har överenskommits med chefen. Har man kommit överens att läraren distansarbetar trots snuva eller att läraren är sjukledig? Om man inte klart har avtalat om sjukfrånvaro, anses läraren i vanlig ordning ha arbetat på distans.

18. Det råder undantagstillstånd i landet och medborgarna har instruerats att minimera kontakterna till andra. I vissa skolor har man dock ordnat fortbildningsdag för lärarna. Vad tycker OAJ om det här?

Enligt statsrådets riktlinjer bör offentliga sammankomster med fler än 10 personer undvikas just nu. Därför kan man inte ordna en fortbildningsdag så att lärarna samlas på skolan.

En fortbildningsdag kan dock ordnas på distans, till exempel om det är möjligt med tanke på arbetsredskap och uppkopplingar.

 

Artikeln uppdaterades 21.3.2020.

Bild: Leena Koskela

 

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena