Över 2 000 lärare svarade på OAJ:s enkät: Rädsla för permittering och smitta bekymrar inom småbarnspedagogiken

27.04.2020 - 09:00 Pressmeddelande
Illustration

Lärarna inom småbarnspedagogik upplever att deras arbete är viktigt under undantagsförhållandena, men känslorna är motstridiga. Det finns också dagligen rädsla för att förlora hälsan.

Permitteringar anses oskäliga; lärarna inom småbarnspedagogik gör sitt bästa och erbjuder småbarnspedagogik och förskoleundervisning även i undantagsförhållandena.

Lärarna inom småbarnspedagogik belastas av rädsla för coronasmitta. Det visar en undersökning av OAJ som över 2 000 lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt daghemsföreståndare svarade på. Över hälften av svarandena uppgav att de på grund av coronaviruset känner ångest och rädsla för att arbeta i daghem. Närmare två tredjedelar omtalade ändå att de kan koncentrera sig på arbetet också i undantagsförhållandena.

Enkäten avslöjar att permitteringar inleds i många privata daghemsföretag. 37 procent av lärarna inom småbarnspedagogik som arbetar för privata arbetsgivare hade fått meddelande om permittering och sex procent var permitterade. Nio procent av de kommunalt anställda lärarna inom småbarnspedagogik hade fått meddelande om permittering.

Situationen har ändrats efter att svarstiden gick ut den 15 april. Enligt OAJ:s uppgifter har permitteringar redan drabbat majoriteten av de privata daghemmen. Å andra sidan har också de första annulleringarna meddelats.  

– Är permittering nu tack för att lärarna inom småbarnspedagogik arbetar vid frontlinjen i coronatider? Kan inte resurser som frigörs istället användas till att utveckla, planera och utvärdera småbarnspedagogiken, dela god praxis, utarbeta undervisningsmaterial och till utbildning? Så här har man gjort i till exempel Norge och Danmark, påpekar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Inte tillräckliga anvisningar om barngrupperna

Lärarna önskade tydligare arbetsanvisningar av arbetsgivarna för undantagsförhållandena. Endast 35 procent av svarandena omtalade att de fått anvisningar om till exempel hur många barn det får vara i en grupp i coronatider.

Det förblev också oklart för svarandena hur den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen borde genomföras under undantagsförhållandena och hur smittspridning ska förhindras. En tredjedel av lärarna uppgav att de inte hade fått tydliga anvisningar i saken.

Av svarandena uppgav 55 procent att barngrupper har sammanslagits och var femte omtalade att daghem likaså.

– Kommuner och andra anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning bör inte sammanslå enheter eller grupper. Barn bör inte flyttas från en grupp till annan eller byta verksamhetsställe, utan småbarnspedagogiken ska ordnas på bekant ställe och i glesare grupp. Offentliga sammankomster har begränsats till tio personer och samma linjedragning borde också fås att gälla för daghemsgrupperna under undantagstiden. Eftersom det för tillfället finns färre barn på plats i daghemmen, lyckas en rejälare personaldimensionering bra, konstaterar Luukkainen.

OAJ anser att arbetarskyddet har uppmärksammats för lite. Vid behov ska adekvat skyddsutrustning tryggas även inom småbarnspedagogiken. Att undvika onödiga personkontakter och att hålla barngrupperna så små som möjligt är också väsentliga skyddsåtgärder.

Lärarna inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna upplever att de blivit utan tillräckligt stöd och uppmuntran under undantagsförhållandena, vilket har försämrat deras välmående i arbetet. Endast 45 av svarandena upplevde att de hade fått tillräckligt stöd.

Oavsett de problem och rädslor som undantagsförhållandena förorsakar, upplever majoriteten av lärarna och föreståndarna att de har ett viktigt arbete och litar på framtiden. Fyra av fem upplevde att deras arbete har stor betydelse. Närmare 90 procent litar på att vi tillsammans klarar situationen.

Digitalt språng också inom småbarnspedagogiken

Olli Luukkainen påminner om att även lärarna inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken har tagit ett digitalt språng. Närmare två tredjedelar av svarandena har ordnat distansundervisning eller verksamhet för barn som är hemma. Svarandena uppger också att de hållit kontakt med barnen och familjerna.

Cirka 600 av svarandena meddelar förskoleundervisning och av dem hade nästan alla (93 procent) på distans ordnat verksamhet för hemmavarande förskoleelever.

-       Det är fint att lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik upprätthåller trygg och beständig växelverkan med barnen och att lärarna har utvecklat nya metoder. God praxis bör fortsättas och främjas, uppmuntrar Luukkainen.  

Av barngruppernas speciallärare hade närmare tre av fyra (72 procent) på distans ordnat stöd för växande och lärande för barn som är hemma.  

Flera svarande omtalade att distanskontakten försvåras av daghemmens bristfälliga nätförbindelser och till exempel för få datorer och oklarheter med användarlicenser för programmen. Ändå uppgav drygt tio procent att de hade ordnat videoträff med barnen.

Bekanta dig med enkätresultaten! (fi)

 

Så här gjordes undersökningen

OAJ frågade av lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, daghemsföreståndare och lärare i förskoleundervisningen om hur coronaepidemin har påverkat deras arbete. Enkäten skickades per e-post till OAJ:s medlemmar och dessutom kunde man svara via en länk som delades i OAJ:s informationskanaler. Svarstiden var 2-15.4.2020.

Över 2 000 lärare svarade på enkäten, varav 92 procent arbetar i kommunsektorn och åtta procent i privatsektorn. Vid tiden för kartläggningen arbetade över 80 procent vid den egna arbetsplatsen, 13 procent distansarbetade helt eller delvis och sex procent var permitterade.

Coronaviruset: Anvisningar och information i undantagsförhållandena