Skolor och läroanstalter övergår till distansundervisning i en månad – lön betalas som normalt

16.03.2020 - 18:27 Nyheter
Illustration

Inom den grundläggande utbildningen, andra stadiet, vuxenutbildningen och högre utbildning övergår man till distansundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation övergår man till distansundervisning senast onsdagen den 18 mars. OAJ backar upp regeringens linje och säger att det är viktigt att lärarnas hälsa och inkomster tryggas också i undantagsförhållanden.

Enligt statsrådets riktlinjer övergår man till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolor och universitet för att motarbeta spridningen av coronaviruset.

Distansundervisningen inleds senast onsdagen den 18 mars 2020 och pågår fram till den 13 april 2020. 

Regeringen har hört OAJ:s synpunkter om undantagsförhållandena

Också i Finland har coronaviruset spridits snabbt. Det här har väckt stor oro också bland OAJ:s medlemmar. Då man på många arbetsplatser har övergått till distansarbete, har lärarna hittills gått som normalt till sina arbeten i daghem, skolor och läroanstalter med vanligen flera hundra elever.

– Situationen har än en gång visat att lärarna är samhällets stöttepelare. De förtjänar både nu och framöver allt stöd för sitt arbete. Framöver är det särskilt lärarna för de minsta barnen som axlar en viktig roll vad gäller tryggandet av samhällsfunktionerna, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Enligt Luukkainen backar OAJ upp regeringens linje. Han har under hela förra veckan och hela veckoslutet varit kontinuerligt i kontakt med statsledningen med anledning av de åtgärder som behövs till följd av coronaviruset.

– Läget är exceptionellt och därför behövs nu exceptionella åtgärder. Det väsentliga är att nu agerar man i enlighet med rekommendationerna av våra kunniga hälsovårdsmyndigheter. Det är fint att man har velat höra och beakta OAJ:s syn i saken då man har sökt lösningar i en svår situation, säger Luukkainen.

Läget är exceptionellt och därför behövs nu exceptionella åtgärder.

 

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hålls öppna

Distansundervisningen gäller inte hela utbildningssystemet. Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hålls öppna för att man ska kunna trygga att föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner kan arbeta.

Statsrådet rekommenderar ändå att föräldrar som har barn inom småbarnspedagogiken i mån av möjlighet sköter barnen hemma.  

Social- och hälsovårdsministeriet definierar inom en snar framtid vem av arbetstagarna inom småbarnspedagogiken som hör till riskgrupper med tanke på coronaviruset och hur man ska gå till väga med dem.

– En viktig fråga är hur man tryggar hälsan för lärarna inom småbarnspedagogiken. I den här undantagssituationen betonas än en gång deras betydelse med tanke på hela det finländska samhället. Det här bör också återspeglas i arbetsmarknadslösningarna, säger Luukkainen.

Närundervisning vid behov för eleverna i årskurs 1-3 (tillägg 20.3.2020)

Alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. Först begränsades närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Inga ändringar i lärarnas löneutbetalningar

Det kommer inte att ske några förändringar i lärarnas löner till följd av att man övergår till distansundervisning.

Lärarnas arbetsplikt och arbetsgivarnas arbetsledningsrätt bibehålls också under distansarbete. Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren kan vid behov besluta att distansundervisningen genomförs på arbetsplatsen, om det till exempel saknas behövliga arbetsredskap hemma.

Olli Luukkainen betonar att det är arbetsgivarens ansvar att se till att lärarna har möjlighet att genomföra undervisningen på distans.

– När man börjar ordna distansundervisning, är undervisningen enkom på utbildningsanordnarens ansvar och likaså det att lärarna har rätta arbetsredskap för det.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lärarna har möjlighet att genomföra undervisningen på distans.

Utbildningsstyrelsen publicerar på tisdagen anvisningar för hur man genomför distansundervisningen. Information om saken finns redan på Undervisnings- och kulturministeriets sidor och på Utbildningsstyrelsens sidor.

Nyheten uppdateras an efter vid behov.

OAJ anvisar förtroendemän och medlemmar

Eftersom regeringens riktlinjer och övergången till distansundervisning kommer att väcka frågor bland OAJ-medlemmarna, kommer OAJ att i början av veckan att ge närmare anvisningar till förtroendemännen. Vi kommer också att meddela medlemmarna per e-post.

Det lönar sig för medlemmarna att kontrollera att de egna uppgiterna är korrekta och särksilt då e-postadressen. Anvisningar för hur man kontrollerar och uppdaterar uppgifterna finns här

 

Statsrådets presskonferens 16.3

Läs mera