Universitetsavtalet tryggar den allmänna förhöjningsnivån och lättar på arbetstiden

27.03.2020 - 12:07 Nyheter
Illustration

För universitet och övningsskolor nåddes 24 månader långa avtal som följer den allmänna linjen. Undervisnings- och forskningspersonalens årliga arbetstid sjunker med 12 timmar och maximiantalet timmar för kontaktundervisning sänks.

I förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna nåddes den 24 mars ett förhandlingsresultat för universitet och övningsskolor som följer den allmänna linjen. Den nya avtalsperioden är 24 månader och har en kostnadseffekt på 3,2 procent.

– Varje avtalsrörelse har sina utmaningar. Den här gången var det coronaepidemin. För mig var det viktigt att avtalsparterna hade en gemensam vilja att ta ansvar och nå en avtalslösning. Vi lyckades bra i den här situationen då de universitetsanställda tryggades förhöjningar i enlighet med den allmänna linjen och en lång avtalsperiod på två år. Det här ger nu arbetsro åt universitetssamfundet som undervisar och forskar för fullt på distans även om byggnaderna är stängda, säger Hanna Tanskanen som är OAJ:s ombudsman i universitetsärenden.

Den nya avtalsperioden börjar 1.4.2020 och ger två allmänna förhöjningar på 1,1 procent från 1.8.2020 och 1.6.2021. Det finns också två lokala potter på 0,5 procent från 1.12.2020 och 1.12.2021. De lokala potterna används enligt arbetsgivarens beslut till den uppgiftsbaserade lönedelen medräknat de tillsvidare ikraftvarande kravnivåerna eller till den personliga lönedelen.

Också arvodena för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige justeras med 1,6 procent både i början av augusti 2020 och början av juni 2021.

Gymnasiereformen beaktas i lokala potter

Övningsskolornas justeringspotter används delvis på annat sätt än universitetens. En arbetsgrupp tillsätts för att utreda vilka ändringar som förutsätts i kollektivavtalet till följd av gymnasiereformen med ändringar i både lag och läroplaner. Om enighet inte nås om avtalsändringarna senast 31.3.2021, används lokala potten dels som allmän förhöjning, dels enligt arbetsgivarens beslut till den uppgiftsbaserade och personliga lönedelen.

Oavsett arbetsgruppen används en fjärdedel av övningsskolornas lokala potter till att justera den uppgiftsbaserade lönedelen, de tillsvidare ikraftvarande kravnivåerna eller den personliga lönedelen medräknade. Arbetsgivaren beslutar om hur potterna fördelas.

Universitetsavtalet har en coronaklausul. Man kan lokalt avtala med huvudförtroendemannen om nivån på de lokala potterna och betalningstidpunkterna på annat sätt, ifall universitetet på grund av epidemin har vägande skäl till detta på grund av ekonomiska orsaker. OAJ betonar att orsakerna måste vara synnerligen exceptionella för att klausulen ska användas.

Ändringar i arbetstiderna

Ett av OAJ:s huvudmål var att få arbetstidsförlängningen slopad. För universitetens del måste vi delvis ge efter, men slutresultatet är ändå tillfredsställande.

Undervisnings- och forskningspersonalens årliga arbetstid sjunker med 12 timmar från 1 624 till1 612 timmar. I undervisningsbetonade uppgifter sänks maximiantalet timmar för kontaktundervisning med två eller tre timmar. De nya maximiantalen är 394 och 452 timmar. Professorernas nya maximiantal är 141 timmar. Ändringarna träder i kraft 1.8.2020.

I övningsskolorna slopas läsårets merarbete 1.8.2020. Samplaneringsarbetstiden bibehålls på nuvarande nivå.

Ett nytt element i avtalet är att övningsskollärarna ges möjlighet att genom överenskommelse med rektorn delta i anordnandet av proven vid studerandeantagningen till lärarutbildningsanstalten. För bedömning av urvalsprov betalas 35 euro per timme. Bestämmelsen träder i kraft 1.4.2020.

Den årliga bundna arbetstiden för lektor som verkar som studiehandledare sjunker från 1 238 till 1 230 timmar.

Arbetsgrupper för gymnasiebehoven och karriärmodeller

Under avtalsperioden fortsätter man i arbetsgrupper granska anställningsvillkoren vid universitet och övningsskolor. Bland annat ska man utreda ändringsbehoven av gymnasiets anställningsvillkor och universitetens karriärmodeller. Man behandlar också undervisningstimmarnas maximiantal och nya undervisningsmetoder.

 

Skicka gärna respons på ditt nya avtal!

Bild: Leena Koskela