Förteckning på arbetsplatserna över anställda som har exponerats för coronavirus

26.02.2021 - 14:40 Nyheter
Illustration

Enligt arbetarskyddslagen ska alla arbetsplatser ha förteckning över anställda som har exponerats för coronaviruset.

I slutet av fjolåret preciserade statsrådet genom en förordning arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma riskerna med biologiska agenser. Också corona omfattas av det här. Vad innebär det för undervisningspersonalen?

– Ändringen innebär att det på alla arbetsplatser måste finnas en förteckning över anställda som har exponerats för coronavirus. Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren också för att skydda personalen från biologiska faror, vilket coronaviruset är, berättar Teija Golnic som är OAJ:s specialsakkunnig i arbetshälsofrågor.

I företeckningen ska framgå namn, yrke, arbetsplatsens bransch, vilken typ av arbete som har utförts, uppgifter om den biologiska agens som orsakat exponeringen samt om möjligt, även en beskrivning av hur och när exponeringen skedde.

Alla arbetsplatser ska ha en förteckning över anställda som har exponerats för coronavirus.

Personerna i en förteckning ska ha varit i kontakt med en coronasmittad person eller material med smitta. Arbetsgivaren ska inte lista personer som bara eventuellt har exponerats.

Det är viktigt att arbetsgivaren har förteckning över anställda som har exponerats för smitta i arbetet. Då kan man även fastställa att exponeringen uttryckligen har skett i arbetet.

– Vi vet inte vad corona medför i framtiden eller hurdana följder som kan uppstå. Smitta som fåtts i arbetet kan i ett senare skede till exempel förorsaka yrkessjukdom. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet och är ett steg mot bättre arbetssäkerhet.

Vi vet inte vad corona medför i framtiden eller hurdana följder som kan uppstå. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet.

– OAJ uppmanar arbetsgivarna att ta med arbetarskyddsfullmäktige i coronagrupper och att tillsammans se över praxis med förteckning över anställda som har exponerats. Arbetsgivaren ska också informera personalen om skyldigheten att upprätthålla en förteckning, konstaterar Golnick.

Ändringen av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser trädde i kraft 15.11.2020. Arbetarskyddsmyndigheten, företagshälsovården, den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar och den läkare som i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar samt arbetarskyddspersonalen har rätt att få del av förteckningen. En arbetstagare har rätt att få del av de uppgifter i förteckningen som gäller honom eller henne.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela