OAJ-enkät: Förtroendemännen är bekymrade över hur pengarna för den utvidgade läroplikten används lokalt

15.04.2021 - 13:07 Nyheter
Illustration

Arbetet med att genomföra den utvidgade läroplikten är fortfarande i startgroparna och det finns stora lokala skillnader. Det visar vår färska enkätundersökning som riktades till FOSU-förtroendemän som representerar OAJ-medlemmar.

Förtroendemännen är oroade över hur pengarna som är avsatta för läropliktsreformen ska räcka till. Vidare finns oro över huruvida utbildningsanordnarna använder pengarna så som menats. Det här framkommer i en OAJ-enkät som närmare 200 förtroendemän har svarat på.

– Majoriteten av förtroendemännen är bekymrade över saken och undrar vad de ska göra ifall utbildningsanordnaren inte har för avsikt att rikta resurser till de nya skyldigheterna, säger Nina Lahtinen, utbildningschef vid OAJ.

Idag publicerades en räknare på oaj.fi som visar vad statens reformanslag innebär för kommunen eller utbildningsanordnaren.    

– Det är utmanande att finansieringen i sig är för liten på grund av nedskärningar under tidigare år, men det ska inte få påverka hur reformen genomförs, säger Lahtinen.

Den utvidgade läroplikten träder i kraft den 1 augusti med en åldersgrupp i taget. I fortsättningen upphör läroplikten när studeranden fyller 18 år.

Lyssna på lärarna när läromedel ska väljas

Enkäten visar på en glädjande sak; cirka 70 procent av de kommunala förtroendemännen som svarade på enkäten tror att lärarnas önskemål beaktas när läromedel anskaffas. Motsvarande siffra var bara drygt 50 procent för förtroendemännen i privata utbildningssektorn.

– Lita på lärarnas yrkesskicklighet i den här saken. Både utbildningsanordnarna, studerandena så väl som lärarna vinner på att läromedlen är lämpliga och högklassiga. Om den här saken inte är i skick får utbildningsanordnaren dålig reklam och negativ respons också av studerandena, säger Lahtinen.

En kartläggning av handledartätheten borde göras i rask takt

Det är också glädjande att var fjärde förtroendeman uppger i OAJ-enkäten att flera elevhandledare har rekryterats eller kommer att rekryteras till grundskolan för effektiverad handledning. Studiehandledare ska också rekryteras i samma omfattning till andra stadiet bland annat för att förhindra att studier avbryts.

I samband med läropliktsreformen och ett utvecklingsprojekt har det utlovats att man ska utreda en förbindande dimensionering av handledare. OAJ kräver nu att utredningsarbetet påbörjas å det snaraste.

171 FOSU-förtroendemän deltog i OAJ-undersökningen som gjordes i månadsskiftet februari-mars.