OAJ kommenterar ändringarna i smittskyddslagen och vill att effekterna utvärderas för utbildningssektorn

18.01.2021 - 16:36 Nyheter
Illustration

I stället för rekommendationer ska en del åläggande bestämmelser införas i lagen om smittsamma sjukdomar om hur smittspridning ska förhindras i daghem och läroanstalter under coronaepidemin. OAJ lyfter i sitt utlåtande fram bland annat utbildningspersonalens ork och att lärarna borde prioriteras i vaccinationsordningen.

Riksdagen förbereder som bäst ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. OAJ har gett utlåtande om lagförslaget till kulturutskottet och till social- och hälsovårdsutskottet. I och med lagändringen skulle några av de nuvarande rekommendationerna bli ålägganden.

OAJ har särskilt tagit ställning till ändringar som i högre grad berör medlemmarna; till exempel beträffande handhygien, effektivare städning, begränsningar av passagerarantal och regionförvaltningsverkens tillsyn.

OAJ betonar främst oro över hur det utdragna läget och de nya reglerna påverkar dem som arbetar inom utbildningssektorn.
 
– Vi anser att man i lagberedningen måste ta på allvar hur personalen orkar i arbetet. Också oron för hälsan, inte bara den egna utan också elevernas och studerandenas, ska beaktas, betonar OAJ:s utbildningspolitiska chef Nina Lahtinen.

Lahtinen säger att lagförslaget inte tydligt förutsätter att städningen av lokalerna ska utföras av yrkesmänskor med utbildning för det.

– Hygienen är av stor betydelse vad gäller att förhindra smittspridning. I daghem, skolor och läroanstalter ska man under inga omständigheter tillåta att den viktiga renhållningen sköts av andra än av yrkespersoner, säger Lahtinen.

– Det måste göras klart för anordnare av småbarnspedagogik och undervisning att det inte är lärarnas jobb att städa. Istället måste städpersonalens kunnande värdesättas. Förslaget måste förtydligas vad gäller det här. Samtidigt måste man se till att kostnaderna för effektivare städning inte sker på undervisningens bekostnad, utan staten måste ersätta utbildningsanordnarna för alla kostnader som orsakas av epidemin, betonar Lahtinen.

Bestämmelserna om passagerartrafik och resenärantal behöver också förtydligas.

– Ingenstans framgår det ifall reglerna också gäller skoltransporter, kommenterar Lahtinen.

Lagändringarna tydligare hurvida de gäller småbarnspedagogik, skolor och läroanstalter

OAJ hoppas att man framöver hittar lösningar på de brister som nu har uppmärksammats.

– Vi föreslår att det ska utredas om informationsgången vid epidemier av smittsamma sjukdomar kan försnabbas mellan hälsovården och rektor eller föreståndare. Nu har informationen om en smittad person ibland kommit till skolan med flera dagars fördröjning, säger Lahtinen.

Enligt Lahtinen måste man också i framtiden beakta det stora merarbete som smittspårningen har orsakat en del rektorer och chefer.

OAJ föreslår att regionförvaltningsverket åläggs att övervaka hur skyldigheter, begränsningar och beslut efterföljs.  

OAJ önskar att lärare vaccineras i snabb ordning

Ändringarna i smittskyddslagen omfattar inte vaccinationsordningen, men OAJ kräver i sitt utlåtande att personalen inom utbildningssektorn ska prioriteras i vaccineringen.

– Också bland andra Unicef ​​och WHO:s vaccinationsexpertgrupp har påtalat att lärarna borde prioriteras när man börjar vaccinera mot coronaviruset. Det är mycket olyckligt att det här inte har beaktats i Finland, menar Lahtinen.