OAJ uppmanar medlemmarna inom småbarnspedagogiken att följa anmälningsskyldigheten

18.10.2021 - 15:49 Nyheter
Illustration

Yrkesperson har anmälningsskyldighet om hen i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande som gäller genomförandet av småbarnspedagogiken för barnet. Arbetstagaren behöver inte vara rädd för att göra en anmälan eftersom den som gjort anmälan inte får bli föremål för negativa motåtgärder till följd av anmälan.

OAJ är bekymrad över personalbristen inom småbarnspedagogiken och dess inverkan på arbetsförhållandena, personalens ork och på barnens välbefinnande.

OAJ uppmanar sina medlemmar att i enlighet med lagen om småbarnspedagogik följa anmälningsskyldigheten. Lagen förnyades i år och nu har en anställd skyldighet att anmäla om hen i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande eller en risk för ett uppenbart missförhållande vid genomförandet av småbarnspedagogiken för barnet.

Enligt lagen ska anmälan göras om till exempel förutsättningarna för barnets välbefinnande eller uppväxt äventyras, om utrymmena inte är friska eller om man lagstridigt avviker från mängden personal eller personaldimensioneringen.

Anmälan görs till den ansvariga vid verksamhetsstället, alltså vanligtvis till daghemsföreståndaren. Hen ska i sin tur anmäla saken vidare till den ledande tjänsteinnehavaren inom småbarnspedagogiken.

Den som gjort anmälan har rätt att få veta vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälan.

Med anmälningsskyldigheten försöker man inte överföra övervakningsansvaret på personalen, utan förstärka personalens möjligheter att ingripa vid missförhållanden eller risk för missförhållanden snabbt och effektivt.

Daghemsföreståndaren har en central roll vad gäller anmälningsskyldigheten. Det bör kommas ihåg att inte heller daghemsföreståndaren som sköter sin lagstadgade uppgift får utsättas för negativa motåtgärder.

Otillräckliga utbildningsmängder och lönenivån är orsaker till lärarbristen

Lärarbristen inom småbarnspedagogiken beror på årtionden av otillräckligt antal utbildningsplatser, brist på uppföljningsinformation och eftersläpningen av lönenivån. Det är på många håll omöjligt att få behöriga vikarier för lärartjänster inom småbarnspedagogiken, och det finns för få sökande till fastanställningar.

Hela 63 procent av lärarna inom småbarnspedagogiken har inom ett år övervägt att byta bransch, visar en OAJ-undersökning. De centrala orsakerna är arbetsbelastningen och lönenivån.  

OAJ har länge strävat efter att förbättra tillgången till lärare. Antalet utbildningsplatser inom småbarnspedagogik vid universiteten har redan ökat och måste ökas ytterligare till att motsvara behovet. Branschens dragningskraft måste främjas genom att förbättra arbetsförhållandena och lönerna.