OAJ:s styrelse godkände avtalsöverföringen för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik

04.06.2021 - 15:46 Nyheter
Illustration

OAJ:s styrelse har godkänt överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal. Det här innebär att behöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare överförs till UKTA.

Avtalsöverföringen träder i kraft i början av september 2021. Det här är något som OAJ och Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF i tiotals år har arbetat för.

– I fortsättningen förhandlar man om löner och andra anställningsvillkor för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik vid samma förhandlingsbord som för andra lärare. Det här har stor betydelse, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Ändringen är kostnadsneutral vilket betyder att det inte genererar kostnadseffekter mitt i avtalsperioden.

I det här skedet är det fråga om en så kallad teknisk överföring, där de nuvarande löne- och arbetstidsbestämmelserna i AKTA överförs som sådana till UKTA. Överföringen påverkar inte anställningsvillkoren.

Den nya G-delen i UKTA tillämpas på anställningsvillkoren för undervisningspersonal i kommunernas och samkommunernas daghem och sjukhus samt klubbverksamhet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Avtalsbestämmelserna gäller den personal som uppfyller behörighetskraven, såsom lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare.

Det finns tre lönesättningspunkter. Till punkten lednings- och chefsuppgifter hör till exempel daghemsföreståndare och chefer för enheter inom småbarnspedagogik. Lönesättningspunkten för sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogik är för speciallärare inom småbarnspedagogik vars huvudsakliga uppgift är specialundervisning och fostran. Till punkten undervisning och fostran inom småbarnspedagogik hör lärare inom småbarnspedagogik.

Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik har i huvudsak allmän arbetstid. I en del specialfall är det möjligt att tillämpa periodarbetstid, så som i arbete på ett dygnet-runt-daghem eller sjukhus. Om man i de här verksamhetsmiljöerna har tillämpat allmän arbetstid för lärare inom småbarnspedagogik, gör man det också efter avtalsöverföringen.

Anställningsvillkoren i AKTA tillämpas fortsättningsvis för icke-behöriga lärare

OAJ:s styrelse godkände också förhandlingsresultatet för ändringarna i AKTA:s bilaga 5. Anställningsvillkoren i AKTA-bilagan tillämpas fortsättningsvis för icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik. Ändringarna påverkar inte anställningsvillkoren.

FOSU:s styrelse behandlar saken den 7 juni

OAJ-styrelsens beslut ska också konstateras av förhandlingsorganisationen FOSU:s styrelse den 7 juni. Samtidigt ska FOSU besluta om det nya sote-avtalet ska godkännas. Till det nya avtalet skulle cirka 170 000 anställda inom social-och hälsovården överföras från AKTA-avtalet jämte den ändrade bilagan 5.

Avtalsöverföringen från AKTA till UKTA träder i kraft 1.9.2021. AKTA-bestämmelserna tillämpas dock ända fram till 31.12.2022 ifall annat inte avtalas.

Text: Heikki Sahlman
Bild: Leena Koskela