OECD:s färska rapport: Finlands utbildningsfinansiering blir ständigt efter i nordisk jämförelse – OAJ kräver finansiering som motsvarar målen

16.09.2021 - 16:50 Pressmeddelande
Illustration

OECD:s indikatorpublikation Education at a Glance bekräftar att Finland ligger långt efter de andra nordiska ländernas finansiella satsningar på utbildning. Det mest oroande är utvecklingstrenden. Under granskningsperioden 2012–2018 har majoriteten av OECD:s medlemsländer ökat sina satsningar medan Finland är bland de få som har skurit ned i utbildningen.

– Det är bara ett fåtal länder som har minskat sina utbildningssatsningar, till exempel Finland och Grekland. Samtidigt satsar våra konkurrentländer mera. Allt detta i en tid då finländarna vackert har framställts av flera regeringar som de mest kunniga människorna i världen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Även om Finland fortfarande överskrider OECD-genomsnittet vad gäller utbildningsfinansiering per elev och i förhållande till BNP, så är Finland sist i jämförelse med de nordiska länderna som är våra viktigaste jämförelseländer.

– Skillnaden till den nordiska nivån är i miljardklass. I konkurrentländerna återspeglas också vikten av utbildning, fostran och forskning när man beslutar om resurser. Förra veckan rapporterades från Danmark att utbildningen får ytterligare en årlig finansiering på cirka 300 miljoner euro. Finland hamnar oundvikligen på efterkälke ifall det inte bums blir en kursändring, påpekar Luukkainen.

Nödvändigt med långsiktigt parlamentariskt åtagande

I Finland har man uttryckt oro över bland annat sjunkande lärresultat, avbrutna studier, lägre utbildningsnivåer och problem med att anordna utbildning när åldersgrupperna minskar. Men i alla OECD-länder tampas man med ganska liknande problem.

– I den utbildningspolitiska redogörelsen ställs mål i rätt riktning. Det finns dock en uppenbar motsägelse mellan ställda mål, bristfälliga finansiella riktlinjer och resursutvecklingen. Nu är det dags att motsvara målen med att trygga tillräckliga resurser, säger Jaakko Salo som är utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Under den här regeringsperioden har vissa satsningar av engångsnatur gjorts i utbildningsfinansieringen, men dessa korrigerar inte helheten.  Den utbildningspolitiska redogörelsen är nu i riksdagsbehandling och OAJ har efterlyst ett parlamentariskt åtagande för ett långsiktigt tillväxtprogram som skulle få Finland i kapp med de övriga länderna vad gäller utbildningssatsningar.

– Redogörelsen innehåller inga konkreta löften om att förändra situationen. Riksdagen måste därför inta en starkare linje än regeringen och förbinda sig att eftersträva en nordisk utbildningsfinansieringsnivå, kräver Salo.