Snabba åtgärder behövs för att åtgärda problem inom småbarnspedagogiken

24.11.2021 - 14:34 Nyheter
Illustration

På onsdagen samlades inbjudna aktörer till undervisningsminister Li Anderssons rundabordsdiskussion om småbarnspedagogiken. OAJ presenterade lösningar för att åtgärda problem; bland annat efterlyser vi en höjning av basfinansieringen, bättre löner och arbetsförhållanden samt tydliga arbetsbeskrivningar för att öka branschens dragningskraft.

Det här är OAJ:s hälsningar till rundabordsdiskussionen om småbarnspedagogiken som undervisningsminister Li Andersson initierat:

1. Basfinansieringen för småbarnspedagogiken måste höjas

OAJ kräver att basfinansieringen för småbarnspedagogik höjs så att den räcker till för att ordna en högklassig småbarnspedagogik. Nedskärningar i småbarnspedagogiken och i statsandelen har inneburit utmaningar för kommunerna, men medel som kommunerna får för utbildning och fostran måste användas till att ordna och utveckla själva verksamheten. Småbarnspedagogikens roll som kommunal service måste stärkas.

2. Branschens dragningskraft måste förstärkas med bättre löner och arbetsförhållanden samt tydliga arbetsbeskrivningar

Många undersökningar visar att låga löner, otydliga arbetsbeskrivningar och knappa resurser ökar benägenheten för att lärare inom småbarnspedagogik byter bransch. I en OAJ-undersökning hösten 2021 svarade hela 63 procent av lärarna att de under det senaste året hade övervägt att byta bransch. De främsta orsakerna var arbetsbördan och lönenivån. Branschens dragningskraft måste främjas genom bättre arbetsförhållanden och bättre löner. Det är också förutsättningen för att lärarna ska stanna kvar i yrket.

I och med lagen om småbarnspedagogik kommer utbildningsnivån och kompetensen hos daghemspersonalen gradvis att höjas fram till år 2030.  Vidare förtydligades yrkesbeteckningarna och uppgifterna för de olika yrkesgrupperna som arbetar i daghem. Tydliga arbetsbeskrivningar gör det möjligt att på bästa sätt ta tillvara den utbildning och kompetens som de olika yrkesgrupperna har och samtidigt ökas branschens dragningskraft.

3. Utbilda flera lärare inom småbarnspedagogik

Tack vare lagen knöts småbarnspedagogiken starkare till utbildningssystemet och krav ställdes på en högklassig pedagogisk verksamhet. Med den nuvarande personalstrukturen är det utmanande att uppfylla kraven eftersom det redan i flera års tid har varit stor brist på universitetsutbildade lärare.

Utbildningsplatserna vid universitetens lärarutbildning i småbarnspedagogik har ökat under de senaste åren men ännu behövs flera utbildas. Fram till år 2030 måste antalet nybörjarplatser vara på en sådan nivå så att den lärarbrist som har uppstått under årens lopp korrigeras.

4. Vidareutveckla lagen om småbarnspedagogik

Förutom att höja kompetensnivån inom småbarnspedagogiken och på sikt förbättra tillgången till lärare behövs också andra åtgärder. Det finns fortfarande behov att utveckla lagen om småbarnspedagogik och få bort tolkningsmöjligheter i lagen. Det här skulle förbättra arbetsförhållandena för daghemsföreståndare, lärare och annan personal. Samtidigt skulle en högre kvalitet på småbarnspedagogiken och en kontinuerlig växelverkan tryggas.

En ständig effektivering har belastat det pedagogiska arbetet. I åratal har olika lösningar försämrat eller påverkat bland annat barngruppernas sammansättning och beständighet, stödet för barnen, utrymmenna och deras användning samt tillgången till vikarier och stödtjänster.