OAJ:s Katarina Murto efterlyser en diskussion med löntagarparterna om arbetsmarknadssystemets framtid

03.08.2022 - 09:03 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s ordförande Katarina Murto föreslår att centrala fackorganisationer inleder en diskussion om arbetsmarknadssystemets funktion och framtid efter höstens lönerunda.

Enligt Katarina Murto borde löntagarorganisationerna tillsammans starta upp en diskussion om hur arbetsmarknadssystemet ska utvecklas.

– I detta nu finns ingen enhetlig arbetsmarknadsmodell i Finland och systemet är i ett brytningsskede. Den pågående rundan måste först bli klar, men arbetsmarknadssystemet måste utvecklas även på lång sikt. Den oredighet som nu råder gagnar varken våra medlemmar eller övriga löntagare och situationen är inte heller hållbar med tanke på välfärdssamhället. Olika ståndpunkter måste behandlas ansvarsfullt och vi måste även se om det finns en eventuell gemensam syn på arbetsmarknadens framtid och det är förbundens och inte politikernas uppgift, påminner Murto.

Murto försvarar starkt kommunsektorns avtalslösning som nåddes i juni.

– Det måste gå att lösa branschvisa problem på arbetsmarknaden. Kommunsektorns löneutvecklingsprogram medför helt nya möjligheter till detta. Äntligen kan vi ta tag i till exempel missförhållanden gällande löner inom utbildningssektorn som annars skulle vara svåra att korrigera. EK:s exportbetonade lönemodell passar inte för en framtida arbetsmarknadsmodell.

Över 9 000 OAJ-medlemmar ännu utan avtal

Ett nytt läsår inleds i skuggan av arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn. Det här är första gången som lärare börjar ett nytt arbetsår utan ett ikraftvarande kollektivavtal. Fortsättningsvis är över 9 000 lärare i privata skolor och läroanstalter i ett avtalslöst tillstånd.

Ända sedan februari har man idogt förhandlat om ett nytt kollektivavtal för den privata undervisningssektorn men utan resultat. I våras gav förlikningsmannen allt som allt tre medlingsbud som OAJ förkastade eftersom innehållet var otillräckligt. Någon lösning nåddes inte heller med vårens strejker i privatskolor i Helsingfors och Tammerfors.

Avtalsparterna återvände till förhandlingsbordet i mitten av juni, men Bildningsarbetsgivarna presenterade inga nya förslag som skulle ha kunnat utgöra grund för ett förhandlingsresultat.

– Sonderingar har pågått under sommaren och den här veckan har förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna officiellt fortsatt. Det är verkligen förargligt att vi ännu inte ens har varit nära ett godtagbart resultat, påpekar Murto.

– Den kraftiga och ökande inflationen måste beaktas. I det här ekonomiska läget kan inte nivåerna i de avtalslösningar som gjordes i vintras inom exportbranscherna vara utgångspunkt och bindande för undervisningssektorns avtalslösningar. En lösning kan inte nås utan ömsesidig rörelsemån och kompromissförmåga. Visserligen jämför vi den kommande avtalslösningen och arbetsvillkoren inom den privata undervisningssektorn med vad som uppnåddes i juni i förhandlingarna för den kommunala undervisningssektorn och för Avainta Arbetsgivarnas avtalsområde, preciserar Murto.

OAJ vill snabbt få en avtalslösning men fortsätter förbereda organisationsberedskapen

OAJ fortsätter att förbereda organisatoriska åtgärder ifall förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna fortfarande inte framskrider.

– Givetvis är vårt mål att nå en lösning förhandlingsvägen.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller privata grundskolor och gymnasier, privata yrkesläroanstalter, grundläggande konstundervisning, läroanstalter inom fritt bildningsarbete, yrkeshögskolor och idrottsinstitut.

Yrkesinriktade vuxenutbildningscenter har ett eget kollektivavtal och även här är förhandlingarna på hälft med Bildningsarbetsgivarna.

Liten korrigering i problemet med visstidsanställda lärarnas lön för sommaren

OAJ försökte i vårens avtalsrunda också lösa problemet med osäkerheten kring visstidsanställda lärares lön för sommaren. OAJ:s ståndpunkt är att en visstidsanställd lärare som har utfört hela årets arbete också ska ha lön för hela året. Många kommuner avlönar visstidsanställda lärare bara tills dess att skolarbetet slutar och därmed går läraren miste om lönen under sommaren.

– Det här är oskäligt för visstidsanställda lärare. Förlusten kompenseras delvis av den semesterdagsersättning som OAJ och kommunarbetsgivaren har avtalat om. Det nya kommunala avtalet för undervisningssektorn ändrar hur ersättningen räknas ut och förbättrar visstidsanställda lärares ställning i viss mån, men problemet kvarstår. Lokala lösningar beror i sista hand på de kommunala beslutsfattarnas uppskattning. En del kommuner har redan ändrat sin linje i frågan och uppvisar således en positiv arbetsgivarbild.

– I maj publicerade vi ett öppet brev till kommunala beslutsfattare och vi kommer att samla in uppgifter från de kommuner som har betalat lön till visstidsanställda lärare även för sommaren, berättar Murto.