Begreppet lektion togs bort från avtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

09.08.2022 - 16:03 Nyheter
Illustration

Det nya kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter kommer att medföra en efterlängtad förändring för vuxenutbildarna. Det stela begreppet lektion togs slutligen bort från kollektivavtalet och ersattes av begreppet undervisning och vägledning.

Utan lärarens samtycke får det inte finnas mer än 33 timmar undervisning och handledning per vecka. Tidigare gällde taket för antalet timmar endast lektioner. Man nådde inte enighet om att sänka maximitimmarna.  

– Avtalstexten motsvarar nu dagens yrkesutbildning där vägledningen har en stor betydelse, säger OAJ:s arbetsmarknadsexpert Minna Vakkuri.   

Begreppet lektion togs bort från lagstiftningen för yrkesutbildning redan för flera år sedan.  

Avtalsperiodens längd samt löneförhöjningarnas storlek och uppdelning i generella tillägg och lokala potter är desamma i yrkesinriktade vuxenutbildningscentrens kollektivavtal som i avtalet för den privata undervisningssektorn. Den almänna löneförhöjningen från och med 1.9 är 2,0 procent. Användningen av den lokala justeringspotten på 0,55 procent, som ska användas 1.9, avtalas med förtroendemännen. Om man inte når enighet under september kommer posten att fördelas som ett allmänt tillägg.  

Löneförhöjningarna för år 2023 är bundna till ökningar av den privata sektorns jämförelseavtal och kostnadseffekten under två år  

Familjeledighetsreformen gäller från och med 1.8. Lärare vid yrkesinriktade vuxenutbildningscenter omfattas av semesterlagen. På grund av det annorlunda arbetstidssystemet fanns det inte samma utmaningar vid vuxenutbildningscentrens förhandlingsbord som vid förhandlingsbordet för den privata undervisningssektorn.  

Textförändringarna är i stort sett positiva  

Det nya avtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter innebär ett antal förändringar i ersättningar som betalas för avvikande arbetstider och övertidsarbete. Ersättningarna förenhetligades och samtidigt ändrades ersättningarna för obekväm arbetstid. Förändringarna ledde till förhöjningar i en del av ersättningarna.  

Det nya avtalet leder även till förbättringar för timlärare vid yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Lön för deltidsanställda timlärare bestäms nu enligt arbetstimmar, inte längre efter lektioner. De fick också rätt till sjuklön enligt arbetsavtalslagen.   

OAJ vill att löneintervallet blir ett aktivt använt verktyg  

OAJ föreslog i förhandlingarna en arbetsgrupp som under avtalsperioden skulle ha utrett avlöningssystemet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. En sådan arbetsgrupp inrättades dock inte varvid OAJ anförde andra sätt att få avlöningssystemet att fungera bättre.  

– Löneintervall används i avlöningen av lärare vid yrkesinriktade vuxenutbildningscentrum men protokollsanteckningen som gäller saken är redan från år 2008 och verkar redan ha glömts bort. Tanken bakom löneintervallet är att lärarens placering på intervallet ska granskas i början av anställningsförhållandet, men det kan också göras under anställningsförhållandet. Lärarens speciella kompetens kan ha stärkts under anställningsförhållandet eller hen kan ha utökat sin kompetens. Detta måste också beaktas vid placering på intervallet, påminner Vakkuri. 

– Vi vill att användningen av intervallet ska fungera bättre och frågan behandlas nu gemensamt i arbetsgruppen, berättar Vakkuri.